هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

Best Western Plus Pearl Creek

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
شهر دبی-دیره-خیابان بنی یاس
97142224555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۸,۰۰۰ ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۳۳۳,۰۰۰ ۶,۳۵۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۸,۰۰۰ ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۳۳۳,۰۰۰ ۶,۳۵۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۵۹۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۸۲,۰۰۰ ۶,۴۰۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۸,۰۰۰ ۵,۷۵۲,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۴۳,۰۰۰ ۶,۵۶۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۸,۰۰۰ ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۵,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۶۰۳,۰۰۰ ۶,۶۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۸۴,۰۰۰ ۵,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۷,۶۹۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۷,۶۹۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۵۱۵,۰۰۰ ۶,۶۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۷,۷۴۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۶۷۶,۰۰۰ ۶,۸۲۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۷,۹۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۷۱۶,۰۰۰ ۶,۸۶۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۷,۹۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۷۱۶,۰۰۰ ۶,۸۶۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۷,۹۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۷۱۶,۰۰۰ ۶,۸۶۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۷,۹۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۷۳۶,۰۰۰ ۶,۸۸۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۷۶,۰۰۰ ۷,۹۶۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۰۱,۰۰۰ ۶,۴۱۵,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۲۰۶,۰۰۰ ۷,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۵,۰۰۴,۰۰۰ ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۹,۰۴۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۵,۰۰۴,۰۰۰ ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۹,۰۴۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۵,۰۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۹,۰۹۴,۰۰۰ ۰

هتل 4 ستاره بست وسترن پالاس در شهر دبی واقع می باشد.

فاصله این هتل تا مرکز خرید برج های دوقلو 400 متر است.

دارای رستوران، بار و وای فای رایگان می باشد.

این هتل مجهز به استخر سرپوشیده و مرکز آب گرم است.

هر اتاق در این هتل دارای سیستم تهویه ی هوای مطبوع، تلویزیون و حمام خصوصی می باشد.

برای راحتی میهمانان در حمام دمپایی و لوازم آرایشی و بهداشتی یافت می شود.

مسجد اعظم در فاصله 900 متری این هتل واقع می باشد.

همچنین بازار پارچه در فاصله 1 کیلومتری این هتل می باشد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 6 کیلومتری این هتل قرار دارد.

این منطقه برای خرید با مارک های محبوب نظیر اپل ، عالی است.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بستن
باغ وحش دبی به خاطر افتتاح پارک سافاری این شهر تعطیل شد
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
ارزانترین سوپر مارکت دبی کدام است
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
دبی برای کودکان
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
رتبه بندی دبی به عنوان گران ترین شهر برای بازدید در سال نو
ساخت بزرگترین چرخ فلک دنیا در دبی ، عین دبی
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

لطفا منتظر بمانید...