هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

Best Western Plus Pearl Creek

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
شهر دبی-دیره-خیابان بنی یاس
97142224555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۵۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۸۰۸,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۸۰۸,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۸۰۸,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۸۰۸,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۶,۶۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۱۹۲,۰۰۰ ۵,۸۲۸,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۰۳,۰۰۰ ۶,۶۴۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۹۲,۰۰۰ ۵,۸۲۸,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۰۳,۰۰۰ ۶,۶۴۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۱۲,۰۰۰ ۵,۸۴۸,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۶,۶۶۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۶,۰۵۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۴,۶۱۸,۰۰۰ ۶,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۸۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۷۱۲,۰۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۲۳,۰۰۰ ۷,۱۶۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۷۱۸,۰۰۰ ۶,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۷,۹۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۷۱۸,۰۰۰ ۶,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۷,۹۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۷۱۸,۰۰۰ ۶,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۲۶۵,۰۰۰ ۷,۹۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۷۵۸,۰۰۰ ۶,۹۳۹,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۸,۰۳۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۳۵,۰۰۰ ۶,۴۷۱,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۲۴۶,۰۰۰ ۷,۲۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۵,۱۶۳,۰۰۰ ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۴۷,۰۰۰ ۹,۲۵۸,۰۰۰ ۰

هتل 4 ستاره بست وسترن پالاس در شهر دبی واقع می باشد.

فاصله این هتل تا مرکز خرید برج های دوقلو 400 متر است.

دارای رستوران، بار و وای فای رایگان می باشد.

این هتل مجهز به استخر سرپوشیده و مرکز آب گرم است.

هر اتاق در این هتل دارای سیستم تهویه ی هوای مطبوع، تلویزیون و حمام خصوصی می باشد.

برای راحتی میهمانان در حمام دمپایی و لوازم آرایشی و بهداشتی یافت می شود.

مسجد اعظم در فاصله 900 متری این هتل واقع می باشد.

همچنین بازار پارچه در فاصله 1 کیلومتری این هتل می باشد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 6 کیلومتری این هتل قرار دارد.

این منطقه برای خرید با مارک های محبوب نظیر اپل ، عالی است.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بستن
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
موزه لوور ابوظبی آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است
آیا خط هوایی Emirates واقعا به مردم بلیط پرواز رایگان می‌دهد؟
چشم دبی
قوانین حمل دارو در شهر دبی
هزینه زندگی در دبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی-قسمت دوم
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
کنسرت اکسو در دبی 2018

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

لطفا منتظر بمانید...