هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی

Bonnington Jumeirah Lakes Towers

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
برج های دریاچه جمیرا
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشتهتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی - Bonnington Jumeirah Lakes Towers - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۸,۰۰۰ ۷,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۸,۰۰۰ ۷,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۸,۰۰۰ ۷,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۸,۰۰۰ ۷,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۸,۰۰۰ ۷,۲۷۴,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۵,۳۷۲,۰۰۰ ۷,۹۶۲,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۷۱۴,۰۰۰ ۸,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۶,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۹,۰۹۲,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۹,۰۹۲,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۹,۰۹۲,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۸۱۴,۰۰۰ ۹,۰۹۲,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۸۳۴,۰۰۰ ۹,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۵,۸۳۴,۰۰۰ ۹,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۹,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۶,۰۶۰,۰۰۰ ۹,۳۳۸,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۶,۳۵۴,۰۰۰ ۹,۶۳۲,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۹,۷۵۵,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۶,۸۰۷,۰۰۰ ۱۱,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۶,۹۰۷,۰۰۰ ۱۱,۲۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۶,۹۰۷,۰۰۰ ۱۱,۲۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۶,۹۰۷,۰۰۰ ۱۱,۲۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۶,۹۴۷,۰۰۰ ۱۱,۳۱۷,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۷,۸۹۹,۰۰۰ ۱۳,۳۶۲,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
این هتل لوکس امکانات بی نظیری ارائه می دهد. در طبقه یازدهم، یک باشگاه مجهز به همراه استخر و نمای فوق العاده از منظره شهری دبی منتظر شماست. اتاق های این هتل شامل تلویزیون با سیستم ماهواره ای تعاملی است. حمّام های جادار این هتل دارای دوش هستند. چای/قهوه ساز هم داخل اتاق وجود دارد. رستوران Cavendish غذاهای اروپایی-بریتانیایی کلاسیک با عناصری از خاور میانه ارائه می دهد. میهمانان می توانند از نوشیدنی و اسنک های Authors Lounge لذّت برده یا یک گیلاس شراب در Healeys Bar & Terrace نوش جان کنند. بار ایرلندی McGettigan هم صبحانه ایرلندی، آبجو و سایر نوشیدنی های مخصوص این کشور را به شما پیشنهاد می کند. هتل بونینگتن با پای پیاده 5 دقیقه تا ایستگاه مترو دریاچه جمیرا و مجتمع تجاری دبی مال مارینا فاصله دارد. فرودگاه ابوظبی با خودرو 40 دقیقه و فرودگاه بین المللی دبی نیز 25 دقیقه با هتل فاصله دارند. امکانات تفریحی در نزدیکی هتل شامل سواحل، گلف، تنیس و اسکی می شود.
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی
بستن
8 وبسایت خرید آنلاین برتر در دبی:
هواپیمایی امارات طولانی ترین مسیر بدون توقف جهان، بین دبی و پاناما سیتی را پرواز می کند
تفریح کودکان در دبی | 10 مورد از بهترین کارهایی که می توان در دبی با بچه ها انجام داد
تحصیل در دانشگاه های دبی
پاریس گالری
تور دبی 90 یا 75 دقیقه ای با قایق
درباره ممنوعیت ویزای دبی و قوانین آن بیشتر بدانید (قسمت اول)
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند
بی کران | در آسمان دبی شنا کنید
اینترنت وای فای رایگان در دبی برای عید قربان

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره برج های بونینگتون دریاچه جمیرا دبی

لطفا منتظر بمانید...