هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

City Seasons Hotel Dubai

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
پورت سعید، خیابان المکتوم، دیره، دبی، امارات محده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی - City Seasons Hotel Dubai - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۳۵۱,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۱۱,۰۰۰ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۶,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۹۶۱,۰۰۰ ۷,۳۹۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۰۱۴,۰۰۰ ۶,۸۴۳,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۰۲۱,۰۰۰ ۷,۴۵۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۱۴۱,۰۰۰ ۷,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۱۴۱,۰۰۰ ۷,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۷,۹۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۳۴۷,۰۰۰ ۷,۹۲۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۵۱۶,۰۰۰ ۸,۴۷۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۷۲۲,۰۰۰ ۸,۶۷۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۷۲۲,۰۰۰ ۸,۶۷۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۷۲۲,۰۰۰ ۸,۶۷۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۹,۶۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
هتل سیتی سیزن دبی در مرکز دبی واقع شده و 500 متر از برج ساعت دیره و 5 دقیقه پیاده از ایستگاه مترو دیره سیتی سنتر فاصله دارد. هتل شامل استخر روباز و تراس حمّام آفتاب می باشد و اتاق ها نیز به تهویه مطبوع مجهّز هستند. اتاق های جادار هتل با رنگ های خنثی و مبلمان چوبی مدرن تزئین یافته اند. اتاق ها دارای پنجره های از کف تا سقف با نمای پانورامیک از شهر شامل تلویزیون تخت با کانال های ماهواره ای می شوند. رستوران New Season با غذاهای بین المللی و عربی با یک تراس سایه دار بیرونی منتظر شماست این هتل همچنین رستوران شیکی با غذاهای دریایی محلّی و رستوران ایتالیایی با جوّ Tuscan در اختیار دارد که با غذاهای خنگی و سنّتی از میهمانان پذیرایی می کند. میهمانان می توانند در جکوزی استراحت کنند، یا سری به باشگاه سلامتی بالای پشت بام که امکانات ماساژ ارائه می دهد بزنند یا به باشگاه مجهز بروند. وای فای رایگان هم در مکان های عمومی موجود است. سیتی سیزنز از فرودگاه بین المللی دبی 10 دقیقه با اتومبیل و از مرکز خرید معروف سیتی سنتر هم 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. پذیرش 24 ساعته به همراه پارکینگ رایگان نیز در محل موجود می باشند. دیره منطقه مناسبی برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
قوانین مالی و حمل پول در دبی
هزینه زندگی در دبی
بهترین پارک های آبی دبی
هند تسهیلات ویزای ورود به دبی را فراهم کرد
109 رستوران ایرانی در دبی
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند
سفر دبی در تابستان
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
دبی در بین پربازدیدترین شهرهای دنیا رتبه ششم را در اختیار دارد
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

لطفا منتظر بمانید...