هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی

Delmon Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۲,۰۰۰ ۵,۱۴۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۴۲,۰۰۰ ۵,۱۴۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۴۲,۰۰۰ ۵,۱۴۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۷۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۴۲,۰۰۰ ۵,۱۴۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۵۹۷,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۹۷,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۸۲,۰۰۰ ۵,۱۸۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۴,۸۲۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۶,۰۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۶,۰۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۶,۰۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۹۳۷,۰۰۰ ۵,۲۹۷,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۶,۰۵۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۵,۲۴۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۵۰۵,۰۰۰ ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۰
این هتل با استخر بالای پشت با م و مرکز فیتنس در اختیار میهمانان قرار دارد. هتل سه ستاره دلمون در نزدیکی مرکز خرید الغریر واقع شده است. این هتل سرویس آژانس روزانه ای برای رفتن به ساحل در نظر گرفته است. در رستوران اصلی هتل غذاهای بین المللی برای صبحانه، نهار و شام سرو می گردد. امکان سفارش جدای غذا هم برای شما موجود است و میهمانان می توانند از سرگرمی های زنده تا آخر شب لذّت ببرند. همه اتاق های دلمون به مینی بار و چای/قهوه ساز مجهز می باشند. هر اتاق شامل میز کار و گاوصندوق است. بعد از یک استراحت آرامش بخش در جکوزی، میهمانان می توانند از نوشیدنی ها در بار کنار استخر لذّت ببرند. این هتل منشی تور و امکان اجاره خودرو را نیز فراهم کرده است. هتل دلمون فقط چند متر از ایستگاه مترو الرقه و یک ایستگاه از دبی کریک فاصله دارد. دیره مکان فوق العاده ای برای عاشقان تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
حمل و نقل آبی در دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
سواحل دبی
پارک سافاری دبی در نخستین ماه سال 2018 افتتاح می‌شود
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
خدمات درمانی در شهر دبی
چیزهایی که قبل از سفر به دبی باید بدانید:
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی - قسمت اول

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...