هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق

Dorus Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان عمر بن خطاب نزدیک fish round دیره دبی، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۳,۶۳۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۸,۰۰۰ ۵,۰۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۹۵۱,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۹۵۱,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۸,۰۰۰ ۵,۱۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۴,۰۰۰ ۴,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۸۸,۰۰۰ ۵,۱۹۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۴,۰۳۳,۰۰۰ ۵,۶۲۹,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۸۵,۰۰۰ ۵,۹۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۲۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۸۵,۰۰۰ ۶,۰۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۲۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۲۸۵,۰۰۰ ۶,۰۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۷۲۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۲۸۵,۰۰۰ ۶,۰۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۳,۰۰۰ ۵,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۳۲۵,۰۰۰ ۶,۰۷۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۲۷۴,۰۰۰ ۵,۴۷۱,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۸۸,۰۰۰ ۵,۶۹۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۹۷,۰۰۰ ۵,۵۹۴,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۶,۴۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۶,۸۰۷,۰۰۰ ۰
هتل مونترئال در خیابان عمر بن خطاب و در 5.3 کیلومتری فرودگاه دبی واقع شده است. این هتل استخر بالای پشت بام و وای فای رایگان ارائه می دهد و مرکز فیتنس نیز در اختیار دارد. مرکز خرید الغریر و ایستگاه متروی میدان یونیون در نزدیکی هتل قرار گرفته اند. مونترئال فقط 2.2 کیلومتر با ایستگاه خالد بن ولید فاصله دارد و اتاق های مجهز به تهویه مطبوع و حمّام اختصاصی ارائه می دهد. هر اتاق به تلویزیون ماهواره ای و مینی بار مجهز می باشد. این هتل رستوران های با غذاهای بین المللی در تمام طول روز و 3 رستوران با سرگرمی زنده در اختیار دارد. همچنین یک کافی شاپ و بار کنار استخر وجود دارد. این هتل 5 دقیقه با خوردو از فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد که سرویس ترانسفر نیز فراهم نموده است، سرویس اجاره خودرو و پیشخدمت پارکینگ نیز برای میهمانان مهیاست. سرویس آژانسی برای رفتن به ساحل موجود می باشد. دیره انتخاب بی نظیری برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین برای خرید از برند های مطرح دنیا نظیر نایک مناسب می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
تور دبی : تماشای فواره دبی از داخل قایق
قوانین مالی و حمل پول در دبی
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
جاذبه های گردشگری کمتر شناخته شده دبی
البرج خور دبی-دبی کریک 100 متر بلند تر از برج خلیفه
تفریح کودکان در دبی | 10 مورد از بهترین کارهایی که می توان در دبی با بچه ها انجام داد
تور دبی پرواز با پاراسیل
جریمه 600 درهمی در کمین رانندگان دبی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق

لطفا منتظر بمانید...