هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

Ghaya Grand Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
International Media Production Zone
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۶,۶۴۳,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۶,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۶,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۶,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۶,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۶,۷۶۳,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۶,۷۶۳,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۷۸۳,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۷,۲۸۳,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۵,۲۴۱,۰۰۰ ۸,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۳۰۳,۰۰۰ ۷,۴۰۶,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۸,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۸,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۸,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۳۸۱,۰۰۰ ۸,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۹,۴۴۸,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
هتل تازه تاسیس گایا از ساحل اقامتی جمیرا (JBR) و مجتمع تجاری امارات مال با اتومبیل 10 دقیقه فاصله دارد. میهمانان می توانند از وای فای رایگان در سراسر هتل بهره مند شوند. همه اتاق های مدرن این هتل مبله بوده و همراه با تلویزیون LED با کانال های ماهواراه ای ارائه می گردند. اتاق ها مجهز به تهویه مطبوع، اتاق نشیمن، چای/قهوه ساز و مینی بار نیز هستند. حمّام های بزرگ در اتاق ها، وان نیز در خود جای داده اند. لذّت صرف غذا در رستوران های گایا قابل تجربه است. میهمانان می توانند از انواع غذاها در دو رستوران اصلی هتل لذّت ببرن. رستوران های Red Diamon و Fusion. قلیان هم در Al Mawal سرو می شود. یک سالون 24 ساعته به همراه بار کنار استخر هم در خدمت شماست. در هتل گایا شما یک زمین تنیس، استخر روباز، باشگاه، مرکز اسپا و زمین بازی کودکان خواهید یافت. گایا از JBR و مجتمع تجاری امارات مال 10 دقیقه با خودرو فاصله دارد و فرودگاه بین المللی دبی نیز در عرض 25 دقیقه قابل دسترسی خواهد بدو. این هتل سرویس رایگانی برای رفتن به مجتمع تجاری امارات مال، JBR و مرکز خرید ابن بطوطه به صورت روزانه در نظر گرفته است.
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره گایا گرند دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره گایا گرند دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره گایا گرند دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
بستن
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
نمایش نور برج خلیفه تا دو ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند
109 رستوران ایرانی در دبی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
متوسط ​​حقوق در دبی برای بخش های مختلف شغلی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
بی کران | در آسمان دبی شنا کنید
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
رتبه امارات از نظر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت ها افزایش یافت

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

لطفا منتظر بمانید...