هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

Hotel Colombi

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
قشم ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۲,۱۲۸,۰۰۰ ۲,۸۶۶,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۲,۲۳۸,۰۰۰ ۲,۹۷۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۲,۲۳۸,۰۰۰ ۲,۹۷۶,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۲,۲۷۴,۰۰۰ ۳,۲۵۸,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۳,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۲,۳۲۸,۰۰۰ ۳,۰۶۶,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۲,۳۳۷,۰۰۰ ۳,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
تابان ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۲,۳۶۴,۰۰۰ ۳,۳۴۸,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۳,۴۶۷,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۲,۵۷۴,۰۰۰ ۳,۵۵۸,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۲,۵۸۴,۰۰۰ ۳,۵۶۸,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۲,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۲,۶۸۳,۰۰۰ ۳,۶۶۷,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۲,۷۷۴,۰۰۰ ۳,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۳۰ آبان ۶ شب BB ۲,۹۷۶,۰۰۰ ۴,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۱ آذر ۶ شب BB ۲,۹۷۶,۰۰۰ ۴,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۷ آبان ۴ آذر ۷ شب BB ۳,۱۱۲,۰۰۰ ۴,۸۳۴,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۹ آبان ۶ آذر ۷ شب BB ۳,۲۱۲,۰۰۰ ۴,۹۳۴,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۳,۲۲۱,۰۰۰ ۴,۹۴۳,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۳,۲۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۱ آذر ۶ شب BB ۳,۲۶۶,۰۰۰ ۴,۷۴۲,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۸ آبان ۵ آذر ۷ شب BB ۳,۳۲۱,۰۰۰ ۵,۰۴۳,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
تابان ۲۵ آبان ۲ آذر ۷ شب BB ۳,۳۲۲,۰۰۰ ۵,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱ آذر ۸ آذر ۷ شب BB ۳,۴۲۱,۰۰۰ ۵,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۵,۲۳۴,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲ آذر ۷ شب BB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۵,۵۳۴,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۹ آبان ۷ آذر ۸ شب BB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۸۲۶,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دبی و امارتهای شمالی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
آتش نشان های دبی به کمک جت پک با آتش سوزی های بلند مقابله می کنند
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
سوغات دبی | 10 مورد از سوغاتی ها و هدایایی که حتما باید از دبی بخرید
آتش سوزی در برج سلافه دبی در دبی مارینا
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
ویدیو داخل برج خلیفه دبی - اختصاصی بیسان گشت

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

لطفا منتظر بمانید...