هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی

JW Marriott Marquis Dubai

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شیخ زائد، Business Bay
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشتهتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی - JW Marriott Marquis Dubai - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۲۲۳,۰۰۰ ۱۰,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۲۲۳,۰۰۰ ۱۰,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۱۰,۳۴۲,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۶,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰,۳۸۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰,۳۸۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰,۳۸۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۶,۴۷۳,۰۰۰ ۱۰,۳۸۲,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۴۹۳,۰۰۰ ۱۰,۴۰۲,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۶,۶۷۹,۰۰۰ ۱۰,۵۸۸,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۷,۰۹۶,۰۰۰ ۱۱,۰۰۵,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۷,۵۲۶,۰۰۰ ۱۲,۷۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۷,۵۲۶,۰۰۰ ۱۲,۷۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۷,۵۷۵,۰۰۰ ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۷,۷۳۶,۰۰۰ ۱۲,۹۴۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۷,۷۷۶,۰۰۰ ۱۲,۹۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۷,۷۹۶,۰۰۰ ۱۳,۰۰۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۸,۸۲۹,۰۰۰ ۱۵,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۸,۸۲۹,۰۰۰ ۱۵,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۸,۸۷۸,۰۰۰ ۱۵,۳۹۴,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
با خدمات با کلاس جهانی در جی دبلیو ماریوت مارکوییس، بهترین اقامتتان را تجربه نمایید. این هتل که فقط 10 دقیقه با اتوبوس تا مجتمع تجاری دبی مال فاصله دارد، دارای وای فای رایگان و استخر روباز می است. این هتل پنج ستاره مفتخر است که یک مرکز اسپا و 14 رستوران را در اختیار دارد. دبی مارینا در 20 کیلومتری اینجا واقع شده است. همه امکانات اقامتی به شکل ظریفی طراحی شده اند که دکوراسیون معاصر را نمایش می دهند. هر اتاق بزرگ این هتل شامل تلویزیون تخت، پنجره های بزرگ از زمین تا سقف و یک میز می باشد. وان حمّام و حوله نیز در حمّام های هر اتاق موجود است. بوفه های بین‌المللی در رستوران مشهور KITCHEN6 پذیرای شماست. سرآشپز معروف، Atul Kochar غذاهای مدرن هندی را در رستوران Rang Mahal برای شما آماده می کند. میهمانان میتوانند هنگامی که از نوشیدن یک لیوان کوکتل در Vault Bar، در طبقه فوقانی هتل، لذّت می برند، غرق در شگفتی های افق شهر شوند. میهمانان می توانند شنایی در استخر روباز هتل بکنند یا از تجربه یک حمّام آرامش بخش در Saray Spa لذّت ببرند. گشت های محلی نیز از طریق منشی تور هتل قابل هماهنگ شدن است. پیشخدمت برای پارک خودروی شما نیز در این هتل برایتان در نظر گرفته شده است. با خودرو، در عرض 20 دقیقه می توان به پارک آبی وایلد وادی رسید. باشگاه گلفت امارات در 17 کیلومتری اینجا واقع شده است و یک سواری 25 دقیقه ای شما را به فرودگاه بین المللی دبی می رساند.
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
یک بار دیگر ساخت بلندترین برج جهان در دبی
ساخت لوگوی بیسان گشت با شن در گلدان شیشه ای کنار برج خلیفه
تور دبی یک شبه با اتوبوس های بزرگ (بیگ باس)
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
سینما در دبی
موزه لوور ابوظبی آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است
چینی ها شروع سال نو خود را در دبی جشن گرفتند
هلدینگ آرمادا
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت مارکوییس دبی

لطفا منتظر بمانید...