هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

Landmark Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-میدان الناصر دیره
97142275555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۱۴۱,۰۰۰ ۵,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۵,۸۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۵,۹۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۲۶۱,۰۰۰ ۵,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۵,۹۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۲۶۱,۰۰۰ ۵,۷۱۴,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۶۰,۰۰۰ ۵,۹۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۵,۷۳۴,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۶,۰۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۸۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۸۸۶,۰۰۰ ۶,۲۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۴,۷۰۹,۰۰۰ ۶,۶۴۷,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۴۱,۰۰۰ ۷,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۶,۲۳۴,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۵۱۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۸۰۹,۰۰۰ ۶,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۷,۱۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۹,۰۰۰ ۶,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۷,۱۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۹,۰۰۰ ۶,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۳۴۱,۰۰۰ ۷,۱۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۸۴۹,۰۰۰ ۶,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۳۸۱,۰۰۰ ۷,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۹۰۴,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۳۰۳,۰۰۰ ۶,۶۴۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۵,۲۷۷,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۸,۱۷۵,۰۰۰ ۰
 • هتل سه ستاره لند مارک در شهر دبی قرار دارد.
 • این هتل معمولا دارای میز پذیرش 24 ساعته و خدمات سرو غذا می باشد.
 • فاصله هتل لند مارک 400 متر تا مرکز خرید برج های دوقلو و 1.1 کیلومتر تا مرکز الغریر می باشد. 
 • اتاق ها دارای حمام، دوش و سشوار بوده و سالن نشیمن برای میهمانان می باشد. روزانه صبحانه بوفه سرو شده و در رستوران هتل غذاهای امریکایی تهیه می شود.
 • در محل اقامت میهمانان می توانند از مزیت اتاق تناسب اندام استفاده کنند.
 • مسجد بزرگ در فاصله 1.1 کیلومتری از هتل می باشد.
 • فاصله فرودگاه بین المللی از هتل 5 کیلومتر است.
 • این منطقه برای خرید ،با مارک های مشهور از جمله اپل عالی است.
نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
هند تسهیلات ویزای ورود به دبی را فراهم کرد
دبی به ابوظبی | بهترین مسیرها برای سفر از دبی به ابوظبی
اکران فیلم های این هفته دبی
تاریخچه دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
ویدیو آکواریوم دبی و باغ وحش زیر آب دبی مال - اختصاصی بیسان گشت
زندانیان در امارات از این پس می‌توانند با فرزندان خود ویدیو چت داشته باشند
شرکت اعمار در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

لطفا منتظر بمانید...