هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

Landmark Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-میدان الناصر دیره
97142275555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۸۹,۰۰۰ ۵,۷۱۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۴۳۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۳۸۹,۰۰۰ ۵,۷۱۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۳۸,۰۰۰ ۵,۷۶۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۲۰۵,۰۰۰ ۵,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۹۹,۰۰۰ ۵,۹۲۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۵,۹۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۶۵,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۶۵۹,۰۰۰ ۵,۹۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۰۸۱,۰۰۰ ۶,۸۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۰۸۱,۰۰۰ ۶,۸۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۶,۶۷۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۲۹۱,۰۰۰ ۷,۰۵۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۶,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۳۳۱,۰۰۰ ۷,۰۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۶,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۵,۳۳۱,۰۰۰ ۷,۰۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۶,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۵,۳۳۱,۰۰۰ ۷,۰۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۶,۷۳۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۳۵۱,۰۰۰ ۷,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۸,۰۰۰ ۶,۳۰۳,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۶۲,۰۰۰ ۶,۵۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۷۷۳,۰۰۰ ۷,۹۷۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۷۷۳,۰۰۰ ۷,۹۷۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۵۵۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۲۲,۰۰۰ ۸,۰۲۵,۰۰۰ ۰
 • هتل سه ستاره لند مارک در شهر دبی قرار دارد.
 • این هتل معمولا دارای میز پذیرش 24 ساعته و خدمات سرو غذا می باشد.
 • فاصله هتل لند مارک 400 متر تا مرکز خرید برج های دوقلو و 1.1 کیلومتر تا مرکز الغریر می باشد. 
 • اتاق ها دارای حمام، دوش و سشوار بوده و سالن نشیمن برای میهمانان می باشد. روزانه صبحانه بوفه سرو شده و در رستوران هتل غذاهای امریکایی تهیه می شود.
 • در محل اقامت میهمانان می توانند از مزیت اتاق تناسب اندام استفاده کنند.
 • مسجد بزرگ در فاصله 1.1 کیلومتری از هتل می باشد.
 • فاصله فرودگاه بین المللی از هتل 5 کیلومتر است.
 • این منطقه برای خرید ،با مارک های مشهور از جمله اپل عالی است.
نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
تلفن های ضروری شهر دبی
آتش سوزی هتل آدرس دبی (العنوان) در شب سال نو
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
نمایشگاه هدایا دبی
هولدیگ مراس در دبی
اماراتی‌ها برای سفر به ایرلند دیگر نیازی به ویزا ندارند
کنسرت اکسو در دبی 2018
آب مهمترین مشکل پیش روی امارات متحده عربی است

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

لطفا منتظر بمانید...