هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا

Rose Rayhaan by Rotana

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 2
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشتهتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا - Rose Rayhaan by Rotana  - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۳۷۲,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۲۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۲۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۲۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۷۲۷,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۸,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۸,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۸,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۷۱۸,۰۰۰ ۸,۹۷۳,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۹,۲۶۷,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۶,۱۳۵,۰۰۰ ۹,۳۹۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۶,۳۵۱,۰۰۰ ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۶,۴۵۱,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۶,۴۵۱,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۶,۴۵۱,۰۰۰ ۱۰,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۶,۴۹۱,۰۰۰ ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۷,۳۲۹,۰۰۰ ۱۲,۷۵۴,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
این هتل که در دوّمین برج بلند هتل جهان قرار دارد، امکانات اقامتی فوق العاده ای که با رستوران و کافه های در اطراف هتل احاطه شده به میهمانان عرضه می کند. ایستگاه مترو Financial هم با 2 دقیقه پیاده روی قابل دسترسی خواهد بود.
رز ریحان 333 متر ارتفاع دارد و از 72 طبقه شامل اتاق های بزرگ و سوئیت های شامل تلویزیون LCD همراه با منظره استثنائی شهری، در اختیار دارد.
استخر شنای رز ریحان در طبقه چهارم هتل واقع شده است. سایر امکانات از قبیل وان حمّام، اتاق های ماساژ، سونا و اتاق بخار نیز موجود است.
بزرگترین مرکز خرید جهان یعنی مجتمع تجاری دبی مال 1.5 کیلومتر از این هتل بدون الکل فاصله دارد. مرکز نمایشگاه های دبی، مجتمع تجاری امارات مال و برجمان هم به فاصله 10 دقیقه ای با اتومبیل از هتل فاصله دارند.
این هتل سرویس اتوبوسی هم برای رفتن به مرکز مالی بین المللی دبی و پارک ساحلی جمیرا فراهم کرده است.
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
حقایقی از دبی | 20 واقعیت جالب در مورد دبی
بهترین مکان ها برای خرید لوازم الکترونیکی در دبی
تور دبی گردش نیم روزی در شهر
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
نُه ایستگاه در امتداد کانال آبی دبی
قوانین حمل دارو در شهر دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
بهترین و رمانتیک ترین میز هایی که برای قرار های دونفره در دبی می توان رزرو کرد

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره رز ریحان بای روتانا

لطفا منتظر بمانید...