هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی

Royal Continental Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی- خیابان 27 ام- بعد از مرکز شهر دیره- بندر سعید
97142035000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی - Royal Continental Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۲۰۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۵,۹۲۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۲۶۵,۰۰۰ ۵,۹۴۷,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۶,۷۹۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۶,۷۹۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۷,۰۰۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۷,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۷,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۸۰۶,۰۰۰ ۷,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۷,۰۶۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۸۶۸,۰۰۰ ۶,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۵,۱۱۶,۰۰۰ ۷,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۷,۹۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال در شهر دبی (منطقه دیره) واقع می باشد.

این هتل در فاصله 500 متری از مرکز خرید دیره قرار دارد.

در این هتل دسترسی رایگان به اینترنت بی سیم و پارکینگ رایگان می باشد.

میهمانان هتل رویال کانتیننتال می توانند از غذاهای رستوران لذت ببرند.

هر اتاق هتل دارای سیستم تهویه ی هوای مطبوع ، تلویزیون LCD با کانالهای ماهواره ای می باشد.

بعضی از اتاقها دارای صندلی برای آسودگی شما هستند.

همچنین اتاق ها دارای حمام خصوصی با لوازم جانبی از قبیل دمپایی، لوازم آرایشی و بهداشتی و سشوار می باشد.

در این هتل می توانید تنیس روی میز بازی کنید و ماشین کرایه کنید.

مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 3.1 کیلومتری این هتل می باشد.

همچنین مرکز خرید البوستان در فاصله 4.1 کیلومتری این هتل قرار دارد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله ی 2 کیلومتری هتل رویال کانتیننتال قرار دارد.

این منطقه برای خرید با مارک های محبوب H&M ، Zara عالی است.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید
10 جاذبه‌ی دیدنی دبی - تاپ تن
اولین پلیس آهنی به پلیس دبی ملحق می شود
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
دبی به ابوظبی | بهترین مسیرها برای سفر از دبی به ابوظبی
تور برج خلیفه
گردشگری ابوظبی
هولدیگ مراس در دبی
قایق سواری بر روی خور
ساخت بزرگترین چرخ فلک دنیا در دبی ، عین دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره رویال کانتیننتال دبی

لطفا منتظر بمانید...