هتل چهار ستاره سافرون بوتیک

Saffron Boutique Hotel Dubi

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-دیره خیابان عمر بن الخطاب-تقاطع برج ناهر
97142735555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشتهتل چهار ستاره سافرون بوتیک - Saffron Boutique Hotel Dubi - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۵,۰۳۶,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۲۱,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۵,۰۳۶,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۲۱,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۴,۰۰۰ ۵,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۴۶,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۱,۰۰۰ ۵,۵۳۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۵۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۴۵,۰۰۰ ۵,۳۰۶,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۸,۰۰۰ ۵,۹۴۳,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۳۲۳,۰۰۰ ۶,۳۳۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۸,۰۰۰ ۵,۹۴۳,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۳۲۳,۰۰۰ ۶,۳۳۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۲۷۷,۰۰۰ ۵,۷۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۱۷۷,۰۰۰ ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۳۳۸,۰۰۰ ۶,۱۵۳,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۵۳۳,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۳۷۸,۰۰۰ ۶,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۵۷۳,۰۰۰ ۶,۵۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۷۸,۰۰۰ ۶,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۵۷۳,۰۰۰ ۶,۵۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۷۸,۰۰۰ ۶,۱۹۳,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۴,۵۷۳,۰۰۰ ۶,۵۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۹۸,۰۰۰ ۶,۲۱۳,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۵۹۳,۰۰۰ ۶,۶۰۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۵,۹۰۹,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۶۹۴,۰۰۰ ۶,۲۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۷,۳۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۷,۳۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۶۳۱,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۷,۳۸۷,۰۰۰ ۰

هتل سه ستاره سافرون بوتیک در شهر دبی و در فاصله ی 1.1 کیلومتری مرکز الغریر می باشد.

مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 1.3 کیلومتری این هتل می باشد.

این هتل دارای باغ، استخر روباز، مرکز تناسب اندام و وای فای رایگان است.

اتاق ها در این هتل دارای تهویه ی مطبوع، حمام اختصاصی، یخچال، کتری، وان، لوازم حمام و میز است. تمامی اتاق های این هتل دارای گاوصندوق و برخی از اتاق ها دارای منظره ای از شهر هستند. هر اتاق دارای یک اتاق نشیمن می باشد.

صبحانه روزانه شامل گزینه های اختیاری صبحانه قاره ای، قهوه، بوفه و آلاکارت می باشد.

میهمانان می توانند از نوشیدنی های بار و یا غذا در رستوان هتل لذت ببرند.

بوفه هتل یک تراس ارائه میدهد و شما می توانید از بازی دارت در آن لذت ببرید.

کارکنان هتل به زبان های عربی، انگلیسی، فرانسه و هندی در هنگام پذیرایی صحبت می کنند و آماده کمک در طول روز می باشند.

مسجد اعظم در فاصله 2.3 کیلومتری از این هتل است.

فرودگاه بین المللی دبی نیز در فاصله 5 کیلومتری این هتل است.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره سافرون بوتیک را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره سافرون بوتیک بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره سافرون بوتیک 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره سافرون بوتیک
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
بررسی حقوق مشاغل مختلف در دبی
هند تسهیلات ویزای ورود به دبی را فراهم کرد
یک فضانورد یک عکس فضایی از عمارات متحده عربی توییت کرد
سفر دبی از قشم
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
اعلام نتایج آراء انتخابات ریاست جمهوری در حوزه دبی و امارتهای شمالی
کنسرت اکسو در دبی 2018

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره سافرون بوتیک

لطفا منتظر بمانید...