هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس

White Palace

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشتهتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس - White Palace - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
تابان ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۱,۷۵۶,۰۰۰ ۲,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۱,۷۸۲,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۱,۷۸۲,۰۰۰ ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۱۵۴,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۲,۲۵۲,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۱,۹۶۶,۰۰۰ ۲,۳۴۳,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۱,۹۶۶,۰۰۰ ۲,۳۴۳,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۲,۴۴۱,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۱,۹۷۲,۰۰۰ ۲,۲۵۴,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
تابان ۲۴ آبان ۲۸ آبان ۴ شب BB ۱,۹۷۶,۰۰۰ ۲,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۲,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۱,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۳۰ آبان ۶ شب BB ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۶۲۹,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۵ آبان ۱ آذر ۶ شب BB ۲,۰۶۴,۰۰۰ ۲,۶۲۹,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۲,۰۶۶,۰۰۰ ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۴۵۲,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۲,۸۱۷,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۲,۱۵۹,۰۰۰ ۲,۸۱۸,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۶۳۱,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۲,۱۶۶,۰۰۰ ۲,۵۴۳,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۲,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۴۵۴,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۸ آبان ۵ آذر ۷ شب BB ۲,۲۵۸,۰۰۰ ۲,۹۱۷,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۲۵ آبان ۲ آذر ۷ شب BB ۲,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۹۱۸,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۲۹ آبان ۵ شب BB ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۷۳۱,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۱ آذر ۶ شب BB ۲,۳۵۴,۰۰۰ ۲,۹۱۹,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱ آذر ۸ آذر ۷ شب BB ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
کیش ایر ۲۴ آبان ۱ آذر ۷ شب BB ۲,۴۴۹,۰۰۰ ۳,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۷ آبان ۴ آذر ۷ شب BB ۲,۶۴۹,۰۰۰ ۳,۳۰۸,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۹ آبان ۷ آذر ۸ شب BB ۲,۷۴۳,۰۰۰ ۳,۴۹۶,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
کیش ایر ۲۵ آبان ۲ آذر ۷ شب BB ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو

هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس

نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
بهترین زمان رفتن به دبی
سوپرایز تابستانی دبی 2018
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
شرکت Jacky in Dubai
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
برج خلیفه دبی صورتی شد
البرج خور دبی-دبی کریک 100 متر بلند تر از برج خلیفه
قوانین ویزا امارات در هنگام ورود به دبی
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره وایت پالاس تفلیس

لطفا منتظر بمانید...