?>

هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی

California Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان النخیل، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی - California Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۸۳۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۸۳۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۸۳۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۸۳۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۱۵,۰۰۰ ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۱۵,۰۰۰ ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۴,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۳۹۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۵۵,۰۰۰ ۴,۱۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۶۱,۰۰۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۲۶۱,۰۰۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۶۱,۰۰۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۲۶۱,۰۰۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۳۶۵,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۴۱,۰۰۰ ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۴۴۱,۰۰۰ ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۸۱,۰۰۰ ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۲,۳۳۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۸۱,۰۰۰ ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۰۱,۰۰۰ ۴,۶۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۱,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۲۴,۰۰۰ ۴,۶۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۷۸۶,۰۰۰ ۵,۲۱۵,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۸۶,۰۰۰ ۵,۲۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۱۵,۰۰۰ ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۹۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۱۵,۰۰۰ ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۵,۷۴۶,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۵,۷۴۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۱۱۸,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۳۱۷,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۳۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۳۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۶,۰۰۰ ۲,۹۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۶۷۲,۰۰۰ ۶,۳۸۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۱۰۵,۰۰۰ ۵,۹۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۶۷۶,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۰
این هتل در منطقه پر جنب و جوش دیره قرار دارد و دسترسی مستقیمی به بعضی از بهترین مراکز خرید دبی و بازار طلا ارائه می دهد. هتل کالیفرنیا دارای سرویس ترانسفر فرودگاهی و پذیرش 24 ساعته می باشد. اتاق های عایق صدای این هتل دارای حمّام و دستشویی های اختصاصی و مینی بار می باشند. امکانات مدرنی نظیر تهویه مطبوع و تلویزیون هم در نظر گرفته شده است. انواع غذاهای مدیترانه ای و بین المللی در رستوران هتل سرو می شوند. میهمانان می توانند در غروب از نوشیدنی های بار در کنار کارائوکه از هند، فیلیپین یا بنگلادش لذّت ببرند. فرودگاه بین المللی دبی 3 کیلومتر از هتل کالیفرنیا فاصله دارد. پارکینگ اختصاصی رایگان هم در صورت تقاضا موجود می باشد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
طرح جدید هم‌سفری برای کاهش ترافیک دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
نمایشگاه توانبخشی دبی (AccessAbilities Expo 2017)
امارت شارجه
نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی 2018 ADIPEC
رستوران های ایرانی دبی بخش اول
تور برج خلیفه
کنسرت اکسو در دبی 2018
تور دبی گردش نیم روزی در شهر

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره کالیفورنیا هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...