هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی

Canal Central Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
شهر دبی-خیابان الابراج
97148732100+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشتهتل پنج ستاره کانال سنترال دبی - Canal Central Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۲,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۶۶۹,۰۰۰ ۶,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۸۳۳,۰۰۰ ۷,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۸۸۱,۰۰۰ ۷,۴۲۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۹۱۹,۰۰۰ ۷,۲۴۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۹۶۳,۰۰۰ ۷,۱۸۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۹۶۳,۰۰۰ ۷,۱۸۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۰۲۵,۰۰۰ ۷,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۰۶۹,۰۰۰ ۷,۳۹۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۵,۱۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۷,۳۹۱,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۷,۳۹۱,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۷,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۷,۸۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۵ آذر ۱۸ آذر ۳ شب BB ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۷,۸۴۲,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۵,۳۵۳,۰۰۰ ۸,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۳۵۳,۰۰۰ ۸,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۳۵۳,۰۰۰ ۸,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۵,۳۵۳,۰۰۰ ۸,۳۱۸,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۸,۵۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۴,۰۰۰ ۸,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۵,۵۱۶,۰۰۰ ۸,۶۹۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۸,۸۸۱,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۸,۰۶۷,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۵,۹۷۸,۰۰۰ ۹,۳۶۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۱ آذر ۴ شب BB ۵,۹۷۸,۰۰۰ ۹,۳۶۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۵,۹۷۸,۰۰۰ ۹,۳۶۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۶,۰۹۴,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۶,۰۹۴,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۶,۰۹۴,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۶,۱۲۸,۰۰۰ ۹,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۶,۳۰۶,۰۰۰ ۱۰,۲۲۴,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۶,۳۶۳,۰۰۰ ۱۰,۳۸۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو

هتل پنج ستاره کانال سنترال در شهر دبی و در فاصله 1.1 مایلی از اپرای دبی قرار دارد.

هتل کانال سنترال دارای استخر روباز ، وای فای رایگان ، آبگرم، سونا و مرکز تناسب اندام می باشد.

این هتل پنج ستاره در منطقه تجاری ساحل دبی و در فاصله 1.2 مایلی چشمه دبی واقع شده است.

تمام اتاقهای هتل دارای نشیمن، کتری و حمام اختصاصی و برخی از اتاقها دارای نمای منظره دریاچه می باشند.

در این اقامتگاه صبحانه قاره ای و یا بوفه در دسترس میهمانان قرار دارد.

این هتل دارای رستورانی با غذاهای بین المللی ، کجون/کورل و برخی مواقع گزینه های رایگان گلوتن می باشد.

کارکنان میزپذیرش 24 ساعته خدمات مشاوره درباره آنچه در این منطقه باید انجام دهید ارائه می دهند.

برج خلیفه در فاصله 1.2 مایلی و فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 7.5 مایلی هتل کانال سنترال قرار دارد.

نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
1 نفر اینجا رو دوست دارد.
1 نفر اینجا رفته
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
تور برج خلیفه
آب مهمترین مشکل پیش روی امارات متحده عربی است
کابین های بیزینس جدید در پرواز های آدلاید امارات
رتبه امارات از نظر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت ها افزایش یافت
چیزهایی که قبل از سفر به دبی باید بدانید:
ساخت بزرگترین چرخ فلک دنیا در دبی ، عین دبی
دبی در شاخص نوآوری به رتبه چهاردهم صعود کرد
موزه لوور ابوظبی آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
چینی ها شروع سال نو خود را در دبی جشن گرفتند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل پنج ستاره کانال سنترال دبی

لطفا منتظر بمانید...