هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی

Delmon Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره دلمون هتل دبی - Delmon Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۲۸,۰۰۰ ۴,۹۸۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۶۲۸,۰۰۰ ۴,۹۸۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۳۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۳,۰۰۰ ۴,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۸,۰۰۰ ۵,۲۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۲۳,۰۰۰ ۴,۶۵۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۶۶۴,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۵۷,۰۰۰ ۵,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۷۳۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۴۷,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۹۸,۰۰۰ ۴,۵۰۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۳,۷۶۰,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۱۶۹,۰۰۰ ۳,۶۲۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۵ آذر ۱۸ آذر ۳ شب BB ۳,۷۹۳,۰۰۰ ۴,۸۲۷,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۸۷۴,۰۰۰ ۵,۳۰۶,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۷,۰۰۰ ۶,۰۷۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۴,۰۰۰ ۵,۳۴۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۰۷,۰۰۰ ۶,۱۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۱ آذر ۴ شب BB ۳,۹۲۸,۰۰۰ ۵,۳۴۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۷,۰۰۰ ۵,۰۱۱,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۲,۰۰۰ ۵,۵۸۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۷,۰۰۰ ۵,۰۱۱,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۳۲,۰۰۰ ۵,۵۸۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۳,۹۶۸,۰۰۰ ۵,۳۴۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۶,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۶,۷۹۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۵۷,۰۰۰ ۶,۲۶۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۴,۰۶۴,۰۰۰ ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۵۷,۰۰۰ ۶,۲۶۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۱۳,۰۰۰ ۵,۶۸۷,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۰۸,۰۰۰ ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۰
این هتل با استخر بالای پشت با م و مرکز فیتنس در اختیار میهمانان قرار دارد. هتل سه ستاره دلمون در نزدیکی مرکز خرید الغریر واقع شده است. این هتل سرویس آژانس روزانه ای برای رفتن به ساحل در نظر گرفته است. در رستوران اصلی هتل غذاهای بین المللی برای صبحانه، نهار و شام سرو می گردد. امکان سفارش جدای غذا هم برای شما موجود است و میهمانان می توانند از سرگرمی های زنده تا آخر شب لذّت ببرند. همه اتاق های دلمون به مینی بار و چای/قهوه ساز مجهز می باشند. هر اتاق شامل میز کار و گاوصندوق است. بعد از یک استراحت آرامش بخش در جکوزی، میهمانان می توانند از نوشیدنی ها در بار کنار استخر لذّت ببرند. این هتل منشی تور و امکان اجاره خودرو را نیز فراهم کرده است. هتل دلمون فقط چند متر از ایستگاه مترو الرقه و یک ایستگاه از دبی کریک فاصله دارد. دیره مکان فوق العاده ای برای عاشقان تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
حقایقی از دبی | 20 واقعیت جالب در مورد دبی
بهترین پارک های دبی که باید ببینید
تور دبی 90 یا 75 دقیقه ای با قایق
مسابقه بزرگ شتر سواری به زودی در دبی برگزار می‌شود
اطلاعات ضروری کل حمل و نقل دبی
سوپرایز تابستانی دبی 2018
سفر به دبی در تابستان
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
اماراتی‌ها برای سفر به ایرلند دیگر نیازی به ویزا ندارند
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره دلمون هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...