هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق

Dorus Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان عمر بن خطاب نزدیک fish round دیره دبی، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق - Dorus Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۴۷۱,۰۰۰ ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۴۷۱,۰۰۰ ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۹۱۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۸۱,۰۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۹۳,۰۰۰ ۵,۰۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۳,۸۳۳,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۴۱,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۳,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۸۶۱,۰۰۰ ۵,۴۱۹,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۰۹,۰۰۰ ۵,۷۱۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۴۶۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۷۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۰۹۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۰۳۹,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۶۲۹,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۹,۰۰۰ ۵,۹۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۵,۹۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۵,۹۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۴,۲۵۹,۰۰۰ ۵,۹۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۶۸۹,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۷۹,۰۰۰ ۵,۹۸۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۴۳۶,۰۰۰ ۶,۵۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۶,۲۴۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۴۸۵,۰۰۰ ۶,۶۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۴,۰۰۰ ۵,۵۱۳,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۵۶,۰۰۰ ۵,۷۳۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۷,۲۲۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۷,۶۷۲,۰۰۰ ۰
هتل مونترئال در خیابان عمر بن خطاب و در 5.3 کیلومتری فرودگاه دبی واقع شده است. این هتل استخر بالای پشت بام و وای فای رایگان ارائه می دهد و مرکز فیتنس نیز در اختیار دارد. مرکز خرید الغریر و ایستگاه متروی میدان یونیون در نزدیکی هتل قرار گرفته اند. مونترئال فقط 2.2 کیلومتر با ایستگاه خالد بن ولید فاصله دارد و اتاق های مجهز به تهویه مطبوع و حمّام اختصاصی ارائه می دهد. هر اتاق به تلویزیون ماهواره ای و مینی بار مجهز می باشد. این هتل رستوران های با غذاهای بین المللی در تمام طول روز و 3 رستوران با سرگرمی زنده در اختیار دارد. همچنین یک کافی شاپ و بار کنار استخر وجود دارد. این هتل 5 دقیقه با خوردو از فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد که سرویس ترانسفر نیز فراهم نموده است، سرویس اجاره خودرو و پیشخدمت پارکینگ نیز برای میهمانان مهیاست. سرویس آژانسی برای رفتن به ساحل موجود می باشد. دیره انتخاب بی نظیری برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین برای خرید از برند های مطرح دنیا نظیر نایک مناسب می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
اطلاعات ضروری کل حمل و نقل دبی
تور دبی گردش نیم روزی در شهر
نمایش نور برج خلیفه تا دو ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند
خطوط متروی دبی
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
کارفور
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
تور ارزان دبی یا تور لحظه آخری دبی
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
مسئولان امارات به زودی مجوز فعالیت نیروگاه هسته‌ای باراکا را صادر می‌کنند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل چهار ستاره دروس دبی مونترال سابق

لطفا منتظر بمانید...