هتل 3 ستاره پالم هتل دبی

Dubai Palm Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الموتینه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره پالم هتل دبی - Dubai Palm Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۹۷,۰۰۰ ۵,۰۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۴۰۸,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۶۹۷,۰۰۰ ۵,۰۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۷,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۷,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۷,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۷,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۷,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۱۰۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۹۴۷,۰۰۰ ۵,۳۰۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۴۷,۰۰۰ ۵,۳۰۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۸,۰۰۰ ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۵,۳۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۹۵۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۸,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۹۷,۰۰۰ ۵,۴۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۳,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۳,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۳,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۳,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۳,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۹۷۴,۰۰۰ ۵,۵۵۳,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۶,۱۶۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۰۱,۰۰۰ ۵,۶۵۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۰۱,۰۰۰ ۵,۶۵۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۰۱۴,۰۰۰ ۵,۵۹۳,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۹۹,۰۰۰ ۶,۲۰۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۶,۰۹۴,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۶,۸۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۴,۰۰۰ ۵,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۳۵۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۴,۰۰۰ ۵,۷۴۳,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۳۵۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۱,۰۰۰ ۶,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۱,۰۰۰ ۶,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۱,۰۰۰ ۶,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۱,۰۰۰ ۶,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۱۶۹,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۶۵۱,۰۰۰ ۶,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۸۸,۰۰۰ ۵,۸۷۲,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۷۷,۰۰۰ ۶,۳۳۴,۰۰۰ ۰
هتل دبی پالم در خیابان الموتینه در قلب مراکز خرید دبی قرار دارد. 2 رستوران و 5 نایت کلاب هم برای میهمانان تدارک دیده شده است. رستوران Kalpakavadi با غذاهایی از جنوب هند با ترکیبات تازه در خدمت شما می باشد. هتل دبی پالم همچنین رستوران Residence در کنار استخر در اختیار دارد که غذاهای بین المللی و محلی سرو می نماید. اتاق های مجهز به تهویه مطبوع هتل به مبلمان مدرنی مجهز می باشند و شامل بالکن، تلویزیون ماهواره ای و یخچال هستند. فرودگاه بین المللی دبی با خودرو 10 دقیقه از اینجا فاصله دارد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره پالم هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره پالم هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره پالم هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره پالم هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
تور ارزان دبی یا تور لحظه آخری دبی
زندانیان در امارات از این پس می‌توانند با فرزندان خود ویدیو چت داشته باشند
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
تاکسی های پرنده بدون سرنشین اهانگ در دبی راه اندازی میشوند
مکانی جدید برای آویزان شدن در دبی!
تور دبی : شن نوردی با سافاری صحرا در دبی
هنگام بازداشت در شهر دبی
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی - قسمت اول
چشم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره پالم هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...