هتل سه ستاره امپایر دبی

Empire Hotel Apartment

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره-خیابان 35
+971 4 221 1777
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشتهتل سه ستاره امپایر دبی - Empire Hotel Apartment - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۲۵۲,۰۰۰ ۴,۲۴۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۳۶۸,۰۰۰ ۴,۵۲۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۱۷,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۱۷,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۱۷,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۱۷,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۱,۰۰۰ ۴,۲۹۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۱۷,۰۰۰ ۴,۵۷۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۲,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۱۸,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۲,۰۰۰ ۴,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۸,۰۰۰ ۴,۷۹۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۴,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۲,۰۰۰ ۴,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۴,۹۲۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۲,۰۰۰ ۴,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۴,۹۲۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۲,۰۰۰ ۴,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۴,۹۲۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۶۶,۰۰۰ ۵,۰۹۱,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۸۵۶,۰۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۵,۱۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۸۵۶,۰۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۵,۱۲۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۶,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۹۵۶,۰۰۰ ۵,۲۸۱,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۵,۵۲۶,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۴۸,۰۰۰ ۵,۸۰۳,۰۰۰ ۰
 • هتل امپایر دبی در شهر دبی (مرکز منطقه دیره) می باشد.
 • برج های دوقلوی دبی که یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری این کشور محسوب میشود در 1 کیلومتری آن می باشد.
 • فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 5 کیلومتری آن قرار دارد.
نمایش بیشتر

فروشگاه های هتل سه ستاره امپایر دبی*هتل سه ستاره امپایر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره امپایر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره امپایر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره امپایر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
بهترین زمان رفتن به دبی
بررسی چند قانون کار در دبی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
سینما در دبی
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
تاکسی های پرنده بدون سرنشین اهانگ در دبی راه اندازی میشوند
هواپیمایی امارات طولانی ترین مسیر بدون توقف جهان، بین دبی و پاناما سیتی را پرواز می کند
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره امپایر دبی

لطفا منتظر بمانید...