?>

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی

Flora Grand Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه دبره
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۱۴,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۹۴۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۱۴,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۹۴۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۹۴,۰۰۰ ۴,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۱۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۹۴,۰۰۰ ۴,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۱۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۹۴,۰۰۰ ۴,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۱۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۵۴,۰۰۰ ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۲,۰۰۰ ۵,۱۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۹۴,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۹۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۵,۲۲۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۹۲۲,۰۰۰ ۵,۳۳۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۵,۳۰۸,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۰۳,۰۰۰ ۵,۸۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۹۳,۰۰۰ ۵,۴۸۸,۰۰۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۱۸۳,۰۰۰ ۶,۰۶۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۳۳,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۰۰۰ ۲,۳۳۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۵۳,۰۰۰ ۵,۵۴۸,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۴۳,۰۰۰ ۶,۱۲۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۵۳,۰۰۰ ۵,۵۴۸,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۲۴۳,۰۰۰ ۶,۱۲۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۵۳,۰۰۰ ۵,۵۴۸,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۲۴۳,۰۰۰ ۶,۱۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۷۶,۰۰۰ ۵,۵۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۱,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۶,۳۴۶,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۱۴,۰۰۰ ۷,۰۷۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۷۱۱,۰۰۰ ۷,۱۰۳,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۴۶,۰۰۰ ۷,۹۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۷,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۸۶,۰۰۰ ۸,۰۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۷۵۱,۰۰۰ ۷,۱۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۸۶,۰۰۰ ۸,۰۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۰۹,۰۰۰ ۷,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۱۷,۰۰۰ ۸,۷۱۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۰۹,۰۰۰ ۷,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۱۷,۰۰۰ ۸,۷۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۰۹,۰۰۰ ۷,۹۰۱,۰۰۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۸,۹۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۷,۹۴۱,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۵۷,۰۰۰ ۸,۹۵۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۷,۹۴۱,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۵۷,۰۰۰ ۸,۹۵۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۷,۹۴۱,۰۰۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۶۵۷,۰۰۰ ۸,۹۵۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۴۴,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۸۴۳,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۱۳۳,۰۰۰ ۸,۰۱۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۲۴۲,۰۰۰ ۸,۲۳۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۶۰۴,۰۰۰ ۸,۹۶۱,۰۰۰ ۰
هتل فلورا در قلب دبی و خیابان معروف و الرقه و نزدیک مترو و به فاصله چند دقیقه ای فرودگاه بین المللی دبی قرار دارد. اتاق های جادار هتل شامل نشیمن، فضای کاری، اینترنت پرسرعت، حمّام و دستشویی کامل، تلویزیون تخت با کانال های ماهواره ای و چای/قهوه ساز می باشند. میهمانان می توانند از غذاهای مختلف رستوران Monsson لذت ببردند که بوفه صبحانه و نهار روزانه سرو می نماید. غذاهای دریایی، مدیترانه ای، عربی و پان آسیایی هم در رستوران فراهم می باشد. باشگاه مجهز هتل شامل حمّام و سونا می باشد. یک استخر هم با دمای کنترل شده در نظر گرفته شده است. مرکز اسپای هتل هم انواع ماساژ ها را در محیطی آرامش بخش فراهم کرده است. پارکینگ رایگان نیز در محل موجود است. هتل بزرگ فلورا به فاصله ایده آلی از جاذبه های توریستی مثل مرکز خرید الغریر با 5 دقیقه فاصله، دهکده Heritage، موزه دبی، و بازار معروف طلا که فقط 10 دقیقه از هتل با خودرو فاصله دارند قرار گرفته شات. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمن به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد..
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
جشن بزرگ سال نو با حضور ماجد المهندس، شیرین عبدالوهاب و الیسا را از دست ندهید
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
یک دانشجو در محوطه دانشگاه مرداک دبی دست به خودکشی زد!
ساخت بزرگترین ترن هوایی در دبی
کابین های بیزینس جدید در پرواز های آدلاید امارات
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
نمایشگاه املاک و سرمایه گذاری ابوظبی (IREIS)
ارزانترین سوپر مارکت دبی کدام است
آتش سوزی هتل آدرس دبی (العنوان) در شب سال نو
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...