?>

هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

Golden Square Hotel Apartments

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-میدان ناصر-خیابان نایف
97142946969+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۸۸۱,۰۰۰ ۳,۶۰۳,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۰۱۸,۰۰۰ ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۸۸۱,۰۰۰ ۳,۶۰۳,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۰۱۸,۰۰۰ ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۵۶,۰۰۰ ۳,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۱۹۱,۰۰۰ ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۷۶,۰۰۰ ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۲۱۱,۰۰۰ ۴,۰۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۷۶,۰۰۰ ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۲۱۱,۰۰۰ ۴,۰۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۴,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۳,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۴,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۱۲۲,۰۰۰ ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۰۵,۰۰۰ ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۱۲۲,۰۰۰ ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۳۰۵,۰۰۰ ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۳۶,۰۰۰ ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۷۱,۰۰۰ ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۳,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۹۳,۰۰۰ ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۳,۰۰۰ ۴,۶۰۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۹۳,۰۰۰ ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۳,۰۰۰ ۴,۶۰۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۱۳,۰۰۰ ۴,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۹۳,۰۰۰ ۴,۶۲۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۱۳,۰۰۰ ۴,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۴۹۳,۰۰۰ ۴,۶۲۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۵۱۳,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۱۳,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۳۳,۰۰۰ ۴,۲۸۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۵۱۳,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۵۶,۰۰۰ ۴,۳۰۴,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۶۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۶,۰۰۰ ۴,۱۵۷,۰۰۰ ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۱,۰۰۰ ۴,۴۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۴,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۹۵,۰۰۰ ۵,۲۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۷۶۷,۰۰۰ ۵,۱۸۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۵,۷۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۷۶۷,۰۰۰ ۵,۱۸۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۵,۷۲۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۸۰۷,۰۰۰ ۵,۲۲۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۷,۰۰۰ ۵,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۸۰۷,۰۰۰ ۵,۲۲۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۷۷,۰۰۰ ۵,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۵۳۱,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۶,۱۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۵۳۱,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۶,۱۷۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۵۳۱,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۶,۱۷۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۰۴,۰۰۰ ۵,۶۶۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۶,۲۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۰۴,۰۰۰ ۵,۶۶۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۶,۲۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۰۴,۰۰۰ ۵,۶۶۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۱۹,۰۰۰ ۶,۲۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۶,۳۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۶,۳۳۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۴۴,۰۰۰ ۵,۷۰۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۳۵۹,۰۰۰ ۶,۳۳۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۵,۹۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۲۲۳,۰۰۰ ۶,۱۷۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۶,۵۳۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۶۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۰

• هتل گلدن اسکوور در دبی (مرکز شهر دیره) واقع می باشد.

• دارای اتاق های مجلل و راحت است.

• هر اتاق دارای تهویه مطبوع، آشپزخانه مجهز به ماکروویو و یخچال، حمام اختصاصی دارای سشوار و لوازم آرایشی رایگان می باشد.

• این هتل آپارتمان اغلب یک صبحانه اقلیمی و یا بوفه را در اختیار میمانان قرار می دهد.

• مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 600 متری می باشد.

• فرودگاه بین المللی دبی 6 کیلومتر با این هتل فاصله دارد.

نمایش بیشتر

فروشگاه های هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

*هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
نمایشگاه رسانه و سرگرمی دبی My Content) 2018)
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
یافتن کار در دبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
جشنواره موتور سیکلت دبی 2019 DUBAI MOTORBIKE
رتبه امارات از نظر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت ها افزایش یافت
نمایشگاه تجهیزات هتلداری باکو 2019 (HOREX Caucasus)
نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی 2018 ADIPEC
حمل و نقل عمومی دبی، یک بلیط محبوب در سال 2017
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

لطفا منتظر بمانید...