هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

Golden Square Hotel Apartments

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-میدان ناصر-خیابان نایف
97142946969+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشتهتل سه ستاره گلدن اسکور دبی - Golden Square Hotel Apartments - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۲۵۸,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۲۵۸,۰۰۰ ۴,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۴,۵۱۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۷,۰۰۰ ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۴,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۷,۰۰۰ ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۴,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۷,۰۰۰ ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۴,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۷,۰۰۰ ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۴,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۳۰۷,۰۰۰ ۴,۲۲۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۷۴,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۵۰۸,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۳,۶۷۵,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۲۸,۰۰۰ ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۵۶۴,۰۰۰ ۴,۷۸۸,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۵ آذر ۱۸ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۸,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۳,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۷۴,۰۰۰ ۴,۹۹۸,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۹۷,۰۰۰ ۵,۴۴۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۴,۰۰۰ ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۱ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۴,۰۰۰ ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۳,۸۱۴,۰۰۰ ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۵,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۱۱۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۴,۷۸۰,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۱۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۳,۸۷۰,۰۰۰ ۵,۴۰۱,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۹۵۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۹,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۹,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۹,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۹,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۳,۹۱۹,۰۰۰ ۵,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۹۸,۰۰۰ ۶,۰۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۹۶۴,۰۰۰ ۵,۱۸۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۸۷,۰۰۰ ۵,۶۳۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۳,۹۶۴,۰۰۰ ۵,۱۸۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۸۷,۰۰۰ ۵,۶۳۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۳۸,۰۰۰ ۵,۴۵۶,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۵,۷۹۱,۰۰۰ ۰

• هتل گلدن اسکوور در دبی (مرکز شهر دیره) واقع می باشد.

• دارای اتاق های مجلل و راحت است.

• هر اتاق دارای تهویه مطبوع، آشپزخانه مجهز به ماکروویو و یخچال، حمام اختصاصی دارای سشوار و لوازم آرایشی رایگان می باشد.

• این هتل آپارتمان اغلب یک صبحانه اقلیمی و یا بوفه را در اختیار میمانان قرار می دهد.

• مرکز خرید برج های دوقلو در فاصله 600 متری می باشد.

• فرودگاه بین المللی دبی 6 کیلومتر با این هتل فاصله دارد.

نمایش بیشتر

فروشگاه های هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

*هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
کارهایی که در سال 2017 باید در دبی انجام دهید
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی-قسمت دوم
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
اولین سی ورلد خارج از ایالات متحده قرار است در ابوظبی ساخته شود
اجاره خودرو و رانندگی در دبی
بخش‌هایی از متروی دبی به طور موقتی تا سال 2019 تعطیل شد
کانال آب دبی رونمایی شد
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره گلدن اسکور دبی

لطفا منتظر بمانید...