?>

هتل چهار ستاره گرند سنترال

Grand Central Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-شهر دیره-خیابان الرقه
97142999977+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره گرند سنترال - Grand Central Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۴,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۳۹۳,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۴,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۳۹۳,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۷۵,۰۰۰ ۴,۴۰۶,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۴۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۵۸۰,۰۰۰ ۴,۷۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۸۵۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۴,۹۵۲,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۴۵۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۴,۹۵۲,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۴۵۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۵,۰۰۰ ۴,۵۹۶,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۹۶۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۶۵,۰۰۰ ۵,۵۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۵,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۶۵,۰۰۰ ۵,۵۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۳۹,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۸۵,۰۰۰ ۵,۶۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۳۹,۰۰۰ ۵,۱۱۳,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۹۸۵,۰۰۰ ۵,۶۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۶۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۶۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۵۹,۰۰۰ ۵,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۰۰۵,۰۰۰ ۵,۶۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۶۵,۰۰۰ ۴,۷۹۶,۰۰۰ ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۱۶۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۸۲,۰۰۰ ۵,۱۵۶,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۲۸,۰۰۰ ۵,۶۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۱۰۲,۰۰۰ ۵,۸۲۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۶,۴۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۰۶,۰۰۰ ۶,۴۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۷,۲۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۰۶,۰۰۰ ۶,۴۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۷۷۵,۰۰۰ ۷,۲۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۶,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۷,۲۴۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۶,۵۰۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۸۱۵,۰۰۰ ۷,۲۴۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۷,۰۴۷,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۷,۹۲۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۷,۰۴۷,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۷,۹۲۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۰۲,۰۰۰ ۷,۰۴۷,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۷,۹۲۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۴۹,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۸,۰۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۴۹,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۸,۰۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۴۹,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۸۰,۰۰۰ ۸,۰۱۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۸۹,۰۰۰ ۷,۱۹۴,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۵,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۷۰۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۴۹,۰۰۰ ۷,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۷,۵۱۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۹۲,۰۰۰ ۷,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۵,۰۰۰ ۰

هتل چهار ستاره گرند سنترال در شهر دبی واقع می باشد.

این هتل دارای سونا و استخر در فضای باز است.

هتل گرند سنترال 2 دقیقه با ماشین تا موزه دبی فاصله دارد.

وای فای رایگان در بخش های عمومی این هتل در دسترس می باشد.

اتاقهای میهمانان دارای تهویه هوای مطبوع بوده و یک مینی بار و قهوه/چای ساز دارد.

همچنین اتاق ها دارای یک نشیمن و حمام اختصاصی با لوازم آرایشی بهداشتی می باشد.

میهمانان این هتل می توانند در کنار استخر استراحت کنند و یا از مرکز تناسب اندام استفاده کنند.

یک میز پذیرش 24 ساعته نیز در اختیار میهمانان می باشد.

در رستوران هتل گرند سنترال هروز از یک صبحانه غنی بوفه می توانید لذت ببرید.

فرودگاه دبی تا این هتل 5 کیلومتر فاصله دارد.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره گرند سنترال را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره گرند سنترال بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره گرند سنترال 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره گرند سنترال
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
برترین خیابان های استانبول برای خرید سوغاتی
ماه رمضان و مسافرت به دبی
شرکت اعمار در دبی
منات ، واحد پول آذربایجان
ماه رمضان و مسافرت به دبی
یافتن کار در دبی
نمایشگاه طلا و جواهر ویچنزا دبی 2018 VICENZAORO
یک دانشجو در محوطه دانشگاه مرداک دبی دست به خودکشی زد!
جرایم رانندگی در دبی
هزینه زندگی در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل چهار ستاره گرند سنترال

لطفا منتظر بمانید...