هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

Hyatt Regency Dubai - Heritage Area

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشتهتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی - Hyatt Regency Dubai - Heritage Area - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۷,۳۱۲,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۹۸۴,۰۰۰ ۷,۳۱۲,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۰۳۳,۰۰۰ ۷,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۷,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۷,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۷,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۷,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۵,۳۸۴,۰۰۰ ۷,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۵۸۸,۰۰۰ ۷,۹۱۶,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۷۸۸,۰۰۰ ۸,۱۱۶,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۸,۹۹۱,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۵,۹۳۵,۰۰۰ ۹,۰۴۰,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۶,۱۱۶,۰۰۰ ۹,۲۲۱,۰۰۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۶,۱۵۶,۰۰۰ ۹,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۶,۷۸۹,۰۰۰ ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۶,۸۳۸,۰۰۰ ۱۰,۷۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
با خدمات با کلاس جهانی هتل حیات رجنسی، بهترین اقامتتان را تجربه کنید هتل حیات رجنسی در منطقه Heritage واقع شده است و با بازارهای طلا، ادویه و نساجی نزدیک 5 دقیقه پیاده روی فاصله دارد. این هتل لوکس رستوران گردان، منطقه اختصاصی اسکیت روی یخ و وای فای رایگان ارائه می دهد. در اتاق های لوکس این هتل، مبلمان بی نظیر و دید استثنایی از مشخّصه های آن است. یک اتاق نشیمن در بعضی از اتاق ها وجود دارد که میهمانان می توانند آنجا به استراحت بپردازند و در حالیکه تلویزیون ماهواره ای تماشا میکنند، نوشیدنی از مینی بار نوش جان کنند. باشگاه و مرکز اسپا و فیتنس Olympus یک باشگاه مدرن و زمین تنیس دارد. همچنین مرکز اسپا خدمات گسترده ماساژ ارائه میدهد. 4 رستوران در این هتل وجود دارد، از جمله رستوران Al Dawar که رستوران گردان است. بار این هتل هم نوشیدنی های مختلفی در اختیارتان می گذارد و Hibiki هم امکان کارائوکه را فراهم ساخته است. هتل حیات رجنسی از فرودگاه بین المللی دبی 8 کیلومتر فاصله دارد. ایستگاه متروی پالم دیره نیز در عرض 7 دقیقه با پای پیاده قابل دسترسی است یا از سرویس مخصوص هم(در صورت موجود بودن) می توان استفاده کرد. دیره منطقه خوبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس است.
نمایش بیشتر

*هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
تاریخچه دبی
موتور سیتی به عنوان بهترین محل برای زندگی در دبی انتخاب شد
تور دبی یک شبه با اتوبوس های بزرگ (بیگ باس)
سری جدید قطارهای دبی از آذر ماه
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
اماراتی‌ها برای سفر به ایرلند دیگر نیازی به ویزا ندارند
لباس مردم دبی
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
43 چیزی که با یک درهم میتوانید بخرید
دبی در شاخص نوآوری به رتبه چهاردهم صعود کرد

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

لطفا منتظر بمانید...