هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی

Ibis Al Rigga

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره ، خیابان الرقه
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۶۱۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۵۳,۰۰۰ ۴,۹۴۸,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۸۷۱,۰۰۰ ۴,۷۷۲,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۸۱۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۱,۰۰۰ ۴,۸۳۲,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۵,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۰۱۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۱۶۲,۰۰۰ ۵,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۲۳۹,۰۰۰ ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۲۹۶,۰۰۰ ۵,۵۸۴,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۹۶,۰۰۰ ۵,۵۸۴,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۴۰۴,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۴۰۴,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۳۲۳,۰۰۰ ۵,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۳۵۵,۰۰۰ ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۶۳,۰۰۰ ۵,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۸۳,۰۰۰ ۵,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۴۹۹,۰۰۰ ۶,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۵۰۲,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۳۴,۰۰۰ ۵,۴۳۵,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۶,۱۱۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۱۷۶,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۶,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۹۴۲,۰۰۰ ۶,۷۲۳,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۶,۸۸۹,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۵,۱۴۵,۰۰۰ ۷,۲۲۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۶,۰۴۰,۰۰۰ ۸,۶۱۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
هتل ایبیس در منطقه الرقه قرار دارد امکانات اقامتی برازنده ای به همراه مرکز فیتنس و پارکینگ رایگان ارائه می دهد. ایستگاه مترو الرقه 5 دقیقه پیاده از هتل فاصله دارد. اتاق های ساده ولی با امکانات هتل شامل تخت خواب های مخصوص Sweet Bed، وای فای رایگان و تلویزیون با کانال های ماهواره ای است. هر اتاق مجهز به تهویه مطبوع بوده و حمّام بزرگ با سشوار هم در اتاق ها قرار دارد. هتل ایبیس دارای رستوران بین المللی 24 ساعته به همراه بار برای نوشیدنی بعد از غذاست. همچنین تعداد زیادی رستوران و مغازه هم در اطراف هتل واقع شده اند. محل عبور کشتی دبی کریک به بر دبی هم در یک کیلومتری هتل و مرکز خرید الغریر قرار داشته با خودرو در عرض 5 دقیقه قابل دسترسی اند. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
بهترین مکان ها برای خرید لوازم الکترونیکی در دبی
هتل های دبی در منطقه دیره
100.000 درهم حق عضویت سالانه استراحت گاه ساحلی برج العرب
یک فضانورد یک عکس فضایی از عمارات متحده عربی توییت کرد
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
تحصیل در دانشگاه های دبی
رتبه امارات از نظر دارندگان قدرتمندترین پاسپورت ها افزایش یافت
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
نکات ایمنی مهم در سفر به دبی
تور دبی گردش نیم روزی در شهر

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی

لطفا منتظر بمانید...