هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی

Ibis Al Rigga

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره ، خیابان الرقه
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشتهتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی - Ibis Al Rigga - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۵۵۹,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۵۵۹,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۴,۸۸۹,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۴,۷۶۰,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۹۱۰,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۱۱۷,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۸۲,۰۰۰ ۵,۲۵۹,۰۰۰ ۲,۶۵۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۱۹۲,۰۰۰ ۵,۶۴۸,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۲۱۲,۰۰۰ ۵,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۲۱۲,۰۰۰ ۵,۲۸۹,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۲۲۷,۰۰۰ ۵,۱۱۴,۰۰۰ ۲,۸۹۱,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۲,۵۶۷,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۳۰۷,۰۰۰ ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۵۲,۰۰۰ ۵,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۶۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۴۰۲,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۴۰۲,۰۰۰ ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۶,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۶۳۷,۰۰۰ ۳,۴۱۴,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۷۵۲,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۲,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۵,۰۸۳,۰۰۰ ۷,۱۳۰,۰۰۰ ۲,۲۸۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۵,۲۲۷,۰۰۰ ۷,۱۶۹,۰۰۰ ۲,۶۸۷,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۱ آذر ۵ شب BB ۵,۳۰۳,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۷,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
هتل ایبیس در منطقه الرقه قرار دارد امکانات اقامتی برازنده ای به همراه مرکز فیتنس و پارکینگ رایگان ارائه می دهد. ایستگاه مترو الرقه 5 دقیقه پیاده از هتل فاصله دارد. اتاق های ساده ولی با امکانات هتل شامل تخت خواب های مخصوص Sweet Bed، وای فای رایگان و تلویزیون با کانال های ماهواره ای است. هر اتاق مجهز به تهویه مطبوع بوده و حمّام بزرگ با سشوار هم در اتاق ها قرار دارد. هتل ایبیس دارای رستوران بین المللی 24 ساعته به همراه بار برای نوشیدنی بعد از غذاست. همچنین تعداد زیادی رستوران و مغازه هم در اطراف هتل واقع شده اند. محل عبور کشتی دبی کریک به بر دبی هم در یک کیلومتری هتل و مرکز خرید الغریر قرار داشته با خودرو در عرض 5 دقیقه قابل دسترسی اند. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
جدول محدوده دستمزد متوسط در دبی
پیام رسان واتس اپ در امارات و سایر کشورهای دنیا در ابتدای 2018 از دسترس خارج شد
کارفور
هواپیمایی امارات در فرودگاه دبی دچار سانحه شد
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید
مسئولان امارات به زودی مجوز فعالیت نیروگاه هسته‌ای باراکا را صادر می‌کنند
تور هلی کوپتر دبی
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 2 ستاره ایبیس الرقه دبی

لطفا منتظر بمانید...