?>

هتل چهار ستاره کلاس استانبول

Klas Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشتهتل چهار ستاره کلاس استانبول - Klas Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۱۶۶,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۶۰۱,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۵۵۴,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۶۱۴,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۲۶۰,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۶۵۴,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۴۳۸,۰۰۰ ۲,۹۸۳,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۲ شب BB ۲,۴۵۵,۰۰۰ ۲,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۵۹۶,۰۰۰ ۳,۱۴۷,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۳۸,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
اطلس گلوبال ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۳۸,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
اطلس گلوبال ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۳۸,۰۰۰ ۳,۱۸۳,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۹۸,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۹۸,۰۰۰ ۳,۲۴۳,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۷۲۱,۰۰۰ ۳,۴۴۸,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۱۱,۰۰۰ ۳,۶۳۸,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
اطلس گلوبال ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۱۱,۰۰۰ ۳,۶۳۸,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
اطلس گلوبال ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
اطلس گلوبال ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۹۲۱,۰۰۰ ۳,۶۴۸,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۳۸,۰۰۰ ۳,۴۸۳,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۲,۹۶۴,۰۰۰ ۳,۸۷۳,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۱۶۴,۰۰۰ ۴,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
اطلس گلوبال ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۱۹۴,۰۰۰ ۴,۱۰۳,۰۰۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
اطلس گلوبال ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۲۰۴,۰۰۰ ۴,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۲۶۴,۰۰۰ ۴,۱۷۳,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
اطلس گلوبال ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۳۸۶,۰۰۰ ۴,۴۷۷,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۴۱۶,۰۰۰ ۴,۵۰۷,۰۰۰ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۴۴۶,۰۰۰ ۴,۵۳۷,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
اطلس گلوبال ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۹۴۲,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۵,۱۰۲,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۵,۱۰۲,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو

هتل چهار ستاره کلاس استانبول

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره کلاس استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره کلاس استانبول بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره کلاس استانبول 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره کلاس استانبول
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
لباس مردم دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
گلف دبی
نمایشگاه تجهیزات پرداخت دبی 2018 PayExpo MENA
نمایشگاه کارواش دبی (Gulf Car Wash Expo 2018)
نمایشگاه و دوره آموزشی قهوه و چای دبی (Dubai International Coffee & Tea Festival 2018)
یک بار دیگر ساخت بلندترین برج جهان در دبی
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
مسابقه بزرگ شتر سواری به زودی در دبی برگزار می‌شود

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل چهار ستاره کلاس استانبول

لطفا منتظر بمانید...