?>

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

Landmark Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-میدان الناصر دیره
97142275555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره لند مارک بنی یاس - Landmark Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۳,۵۸۳
۲۶
۳,۷۷۳
۲۷
۳,۴۱۹
۲۸
۳,۶۰۳
۲۹
۳,۷۷۳
۳۰
۳,۷۷۳
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۹,۰۰۰ ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۲۳,۰۰۰ ۴,۷۴۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۹,۰۰۰ ۴,۵۲۸,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۷۲۳,۰۰۰ ۴,۷۴۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۳,۰۰۰ ۴,۵۵۳,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۷۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۳,۰۰۰ ۴,۵۵۳,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۷۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۳,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۴,۸۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۰۳,۰۰۰ ۴,۶۹۳,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۰۲,۰۰۰ ۴,۹۰۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۷۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۵۲,۰۰۰ ۵,۳۳۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۵۸,۰۰۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۸۳,۰۰۰ ۵,۰۷۳,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۸۲,۰۰۰ ۵,۲۸۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۸۹,۰۰۰ ۵,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۸۸,۰۰۰ ۵,۷۲۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۵,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۷۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۵,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۷۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۵,۵۰۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۴۴۸,۰۰۰ ۵,۷۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۷۲,۰۰۰ ۵,۵۲۶,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۷۱,۰۰۰ ۵,۸۱۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۶۰۳,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۴۸,۰۰۰ ۵,۸۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۴۷۵,۰۰۰ ۶,۲۹۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۷۴,۰۰۰ ۶,۶۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۹۰۱,۰۰۰ ۷,۰۸۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۵,۰۰۱,۰۰۰ ۷,۱۸۱,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۶۳,۰۰۰ ۸,۲۴۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۶۳,۰۰۰ ۸,۲۴۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۳۲۷,۰۰۰ ۷,۸۷۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۲۶,۰۰۰ ۸,۳۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۳۲۷,۰۰۰ ۷,۸۷۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۰۲۶,۰۰۰ ۸,۳۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۴۲۷,۰۰۰ ۷,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۱۲۶,۰۰۰ ۸,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۸۵۳,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۸۲,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۳۸۸,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۴۱۶,۰۰۰ ۸,۲۶۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۹۲۳,۰۰۰ ۸,۶۲۷,۰۰۰ ۰
 • هتل سه ستاره لند مارک در شهر دبی قرار دارد.
 • این هتل معمولا دارای میز پذیرش 24 ساعته و خدمات سرو غذا می باشد.
 • فاصله هتل لند مارک 400 متر تا مرکز خرید برج های دوقلو و 1.1 کیلومتر تا مرکز الغریر می باشد. 
 • اتاق ها دارای حمام، دوش و سشوار بوده و سالن نشیمن برای میهمانان می باشد. روزانه صبحانه بوفه سرو شده و در رستوران هتل غذاهای امریکایی تهیه می شود.
 • در محل اقامت میهمانان می توانند از مزیت اتاق تناسب اندام استفاده کنند.
 • مسجد بزرگ در فاصله 1.1 کیلومتری از هتل می باشد.
 • فاصله فرودگاه بین المللی از هتل 5 کیلومتر است.
 • این منطقه برای خرید ،با مارک های مشهور از جمله اپل عالی است.
نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
تور دبی : شن نوردی با سافاری صحرا در دبی
اسپینس
قایق سواری بر روی خور
سواحل دبی
نمایشگاه بین‌المللی نساجی دبی(ITF) (International Apparel & Textile Fair 2018)
تصاویر ابرماه شب گذشته در دبی
باغ وحش دبی به خاطر افتتاح پارک سافاری این شهر تعطیل شد
هواپیمایی امارات در فرودگاه دبی دچار سانحه شد
اینترنت وای فای رایگان در دبی برای عید قربان
آتش نشان های دبی به کمک جت پک با آتش سوزی های بلند مقابله می کنند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره لند مارک بنی یاس

لطفا منتظر بمانید...