هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی

Landmark Plaza Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
میدان الناصر دیره، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۶۱,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۶۷,۰۰۰ ۵,۴۷۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۸۶۱,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۱۶۷,۰۰۰ ۵,۴۷۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۲۱۶,۰۰۰ ۵,۵۲۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۷۱,۰۰۰ ۵,۴۰۶,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۷,۰۰۰ ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۱۱,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۱,۰۰۰ ۵,۴۶۶,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۳۷,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۱۷,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۹۳۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۶,۱۶۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۷۸۸,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۴۲۹,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۳۷,۰۰۰ ۶,۵۸۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۳۷۱,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۹۸,۰۰۰ ۶,۷۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۶,۷۸۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۶,۷۸۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۳۰,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۵,۰۳۸,۰۰۰ ۶,۷۸۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۶,۴۳۱,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۰۵۸,۰۰۰ ۶,۸۰۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۷۳۴,۰۰۰ ۶,۰۶۹,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۱۲۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۱۰,۰۰۰ ۷,۵۸۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۵۹,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۵,۶۶۹,۰۰۰ ۸,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۲۸۱,۰۰۰ ۸,۸۹۷,۰۰۰ ۰
هتل لندمارک پلازا در منطقه دیره واقع شده و مشرف به میدان الناصر می باشد. این هتل اتاق های با تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره ای به همراه 2 رستوران ارائه می دهد. اتاق های لندمارک جادار بوده و تهویه مطبوع دارند. آن ها شامل مبلمان چوبی و انواع امکانات مدرن نظیر مینی بار هستند. همنچنین حمّام های اختصاصی با سشوار نیز داخل اتاق ها جای گرفته اند. صبح ها بوفه صبحانه در پلازا سرو می گردد. رستوران Shamiana غذاهای بین المللی ارائه می دهد. کافه Al Sadeeq 24 ساعته با غذاهای سبک و نوشیدنی از میهمانان پذیرایی میکند. لابی هتل هم دارای مرکز خرید با 50 مغازه مختلف است. هتل لندمارک پلازا از مرکز خرید دیره سیتی سنتر 10 دقیقه با پای پیاده فاصله دارد. دبی کریک هم در کمتر از یک کیلومتری هتل قرار دارد. دیره انتخاب بی نظیری برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین برای خرید از برند های مطرحی چون اپل نیز مناسب است.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
109 رستوران ایرانی در دبی
خدمات درمانی در شهر دبی
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
سفر به دبی در تابستان
ماهیگیری دردبی
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی-قسمت دوم
دو رنگارنگ در دبی - color run
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
مسافران ترکیه به دبی بروید!
پل جدیدی برای دسترسی سریع به فرودگاه بین المللی دبی افتتاح شد

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی

لطفا منتظر بمانید...