هتل 3 ستاره فونیکس دبی

Phoenix Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان 28، کامیونیتی 118، منطقه نخیل، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره فونیکس دبی - Phoenix Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۲۴۱,۰۰۰ ۴,۱۴۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۶۶,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۲۴۱,۰۰۰ ۴,۱۴۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۴۶۶,۰۰۰ ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۱۵,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۴۹۱,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۱۶,۰۰۰ ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۴۹۱,۰۰۰ ۴,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۱۶,۰۰۰ ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۵۱۱,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۳۶,۰۰۰ ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۵۴۱,۰۰۰ ۴,۷۴۲,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۶۴۱,۰۰۰ ۴,۵۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۵۱,۰۰۰ ۴,۹۵۲,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۱,۰۰۰ ۵,۵۵۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۳,۷۹۱,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۵۹۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۳,۸۴۱,۰۰۰ ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۲۱۷,۰۰۰ ۶,۰۹۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۷۰,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۹۴۱,۰۰۰ ۵,۱۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۳,۹۴۱,۰۰۰ ۵,۱۴۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۵,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۲۱,۰۰۰ ۵,۴۲۲,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۴۶,۰۰۰ ۵,۸۷۲,۰۰۰ ۰
این هتل در منطقه میدان نصر واقع شده و از فرودگاه بین المللی دبی 20 دقیقه فاصله دارد. رستوران، مرکز اسپا و وای فای رایگان در سراسر هتل ارائه می گردد. امکانات اقامتی هتل شامل دکوراسیون شیک و مدرنی می باشد. هر اتاق به تلویزیون تخت، منی بار و کمد لباس مجهز شده است. بعضی از سوئیت ها دارای نشیمن می باشند. حمّام با لوازم آرایشی رایگان و سشوار نیز برای اتاق ها در نظر گرفته شده است. میهمانان می توانند از درمان های ماساژ جوان کننده در مرکز اسپا بهره مند شوند. سرویس اتو و لباسشویی هم در پذیرش قابل هماهنگی می باشد. اجاره خودرو نیز امکان پذیر می باشد. یکی از قدیمی ترین مراکز خرید دبی، یعنی مرکز خرید الغریر و بازار قدیمی ادویه جات به فاصله 20 دقیقه با خودرو از هتل فونیکس فاصله دارند. دیره منطقه مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره فونیکس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره فونیکس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره فونیکس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره فونیکس دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
یک بار دیگر ساخت بلندترین برج جهان در دبی
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند
موزه لوور فرانسوی در ابوظبی
کنسرت اکسو در دبی 2018
ساعات کاری دبی و تعطیلات رسمی در دبی
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
شرکت اعمار در دبی
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
لباس مردم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره فونیکس دبی

لطفا منتظر بمانید...