هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-شمال راس الخیمه-جزیره مرجان
97172020000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۸,۴۶۱,۰۰۰ ۱۳,۹۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۸,۴۶۱,۰۰۰ ۱۳,۹۴۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۸,۴۶۱,۰۰۰ ۱۳,۹۴۸,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۸,۴۶۱,۰۰۰ ۱۳,۹۴۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۸,۵۱۰,۰۰۰ ۱۳,۹۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۸,۷۱۱,۰۰۰ ۱۴,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۸,۷۳۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۸,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۷۳۱,۰۰۰ ۱۴,۲۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۸,۸۶۱,۰۰۰ ۱۴,۳۴۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۵ آذر ۱۸ آذر ۳ شب BB ۸,۸۸۱,۰۰۰ ۱۴,۳۶۸,۰۰۰ ۲,۷۶۰,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۸,۸۸۱,۰۰۰ ۱۴,۳۶۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۹,۰۶۵,۰۰۰ ۱۴,۵۵۲,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۹,۰۶۵,۰۰۰ ۱۴,۵۵۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۹,۰۶۵,۰۰۰ ۱۴,۵۵۲,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۹,۰۶۵,۰۰۰ ۱۴,۵۵۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۹,۷۴۱,۰۰۰ ۱۵,۲۲۸,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۹,۷۴۱,۰۰۰ ۱۵,۲۲۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۰۲,۰۰۰ ۱۷,۸۱۷,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۱۰,۵۰۲,۰۰۰ ۱۷,۸۱۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۰,۵۵۱,۰۰۰ ۱۷,۸۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۱۰,۷۱۲,۰۰۰ ۱۸,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۷۱۲,۰۰۰ ۱۸,۰۲۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۱ آذر ۴ شب BB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۱۰,۷۵۲,۰۰۰ ۱۸,۰۶۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۱۰,۹۰۲,۰۰۰ ۱۸,۲۱۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۰,۹۰۲,۰۰۰ ۱۸,۲۱۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۹ آذر ۴ شب BB ۱۰,۹۰۲,۰۰۰ ۱۸,۲۱۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۱۰,۹۰۲,۰۰۰ ۱۸,۲۱۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۴۲,۰۰۰ ۲۱,۶۸۶,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۱۲,۵۴۲,۰۰۰ ۲۱,۶۸۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۲,۵۹۱,۰۰۰ ۲۱,۷۳۵,۰۰۰ ۰

هتل پنج ستاره رکسوس باب البحر در راس الخیمیه دبی قرار دارد.

رستوران این هتل با غذاهای نامحدود و نوشیدنی های متنوع با 14 گزینه برای انتخاب روزانه در اختیار میهمانان قرار می گیرد.

این هتل در سواحل زیبا و بکر جزیره مرجان قرار دارد.

تمام اتاق ها و سوئیت های هتل دارای یک تلویزیون LCD، مینی بار و کتری برقی می باشد.

برخی از سوئیت ها دارای یک بالکن با چشم انداز زیبا از منظره دریا است.

رستوران هتل رکسوس باب البحر یک سالن غذاخوری با بوفه، 6 رستوران آلاکارت و 6 بار و سالن و 1 باشگاه شبانه روزی ارائه می دهد.

خدمات 24 ساعته اتاق نیز در دسترس می باشد.

میهمانان می توانند از استخر در فضای باز و خورشید گرفتن در سواحل لذت ببرند.

این هتل همچنین امکانات آبگرم، باشگاه کودکان و نوجوانان در اختیار میهمانان قرار می دهد.

مرکز شهر راس الخیمه 25 دقیقه با ماشین تا هتل رکسوس باب البحر فاصله دارد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 60 دقیقه با ماشین این هتل قرار دارد.

پارکینگ رایگان در این هتل دسترس می باشد.

نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
بستن
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
تلفن های ضروری شهر دبی
سری جدید قطارهای دبی از آذر ماه
پرواز جتمن ها از میان آسمانخراش های دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
10 واقعیت جالب درباره دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

لطفا منتظر بمانید...