?>

هتل 2 ستاره رویالتون دبی

Royalton Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
نزدیک میدان ماهی، روبروی بیمارستان المکتوم، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۹۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۱۲۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۹۱,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۱۲۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۷۱,۰۰۰ ۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۷۳,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۳,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۷۳,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۵۳,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۸۱,۰۰۰ ۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۵۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۷۳,۰۰۰ ۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۵۳,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۳۶,۰۰۰ ۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۱۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۹,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۹,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۱۹,۰۰۰ ۰ ۲,۱۴۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۲۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۰۳,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۵۸۳,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۸۵,۰۰۰ ۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۹۱۰,۰۰۰ ۰ ۰
رویالتون در قلب دبی واقع شده و از مرکز خرید الغریر و ایستگاه مترو یونیون 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. یک رستوران هندی هم در هتل وجود دارد. اتاق های هتل رویالتون به تهویه مطبوع مجهز هستند. اتاق ها شامل مبلمان چوبی و پنجره های بزرگ با نمای شهری می باشند. تلویزیون ماهواره ای، یخچال کوچک و حمّام و دستشویی اختصاصی هم با سشوار در نظر گرفته شده است. رستوران Caspian هم غذاهای عربی، آسیایی و اروپایی که با ترکیبات محلی تازه طبخ شده سرو می نماید. یک کافی شاپ و میخانه 24 ساعته هم هست که کوکتل و آبجو ارائه می دهد. میهمانان می توانند از خدمات اتو و لباسشویی هتل بهره مند شوند. روزنامه هم به صورت روزانه در لابی به همراه نگهداری از چمدان ها فراهم می باشد. فرودگاه بین المللی دبی با خودرو 10 دقیقه از اینجا فاصله دارد. دیره سیتی سنتر و مرکز خرید برجمان در کمتر از 5 کیلومتری هتل واقع شده اند. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این جا همچنین با برند هایی مثل نایک برای خرید ایده آل است.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره رویالتون دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره رویالتون دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره رویالتون دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره رویالتون دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
بهترین پارک ها در ابوظبی
یک بندرگاه جدید بین جزیره نخل و دبی مارینا ایجاد شود
نمایشگاه تابلوهای تبلیغاتی و تصویرسازی دیجیتال دبی (SGI Dubai 2019)
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
هتل های دبی در منطقه دیره
کریسمس در دبی
شرکت های ساختمانی برتر در دبی
نمایشگاه بین‌المللی نساجی دبی(ITF) (International Apparel & Textile Fair 2018)
لباس مردم دبی
کانال آب دبی رونمایی شد

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 2 ستاره رویالتون دبی

لطفا منتظر بمانید...