هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی

Samaya Hotel Deira

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
الرقه البوتن، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشتهتل 4 ستاره سامایا دیره دبی - Samaya Hotel Deira - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۹,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۳۸,۰۰۰ ۵,۲۴۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۹,۰۰۰ ۵,۴۰۶,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۹,۰۰۰ ۵,۴۴۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۵,۴۶۶,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۴۵,۰۰۰ ۵,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۶,۱۶۱,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۶۲۷,۰۰۰ ۶,۳۷۱,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۶۶۷,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۶۶۷,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۶۷,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۶۸۷,۰۰۰ ۶,۴۳۱,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۷۶۲,۰۰۰ ۶,۰۶۹,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۹۴۶,۰۰۰ ۷,۱۲۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۷,۱۷۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۵,۷۲۵,۰۰۰ ۸,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
این هتل فقط یک بلوک از بارانداز Dhow در منطقه تجاری دیره فاصله دارد و استخر بالای پشت بام با نمای دبی کریک ارائه می دهد. سمایا اتاق های جادار، که بعضی نمایی از کریک دارند ارائه می دهد. رنگ های مخالف روشن و تیره در طرّاحی اتاق به کار رفته است. حمّام اختصاصی به همراه وان و امکانات لوکس به همراه تلویزیون دیواری با کانال های ماهواره ای ارائه می شوند. میهمانان می توانند در باشگاه هتل ورزش کنند یا شیرجه ای در استخر روباز بزنند. برای استراحت، این هتل سونا، حمّام و جکوزی را پیشنهاد می دهد. دیره سمایا شامل دو رستوران است. رستوران Staircaseبا غذاهای بین المللی و Gold Roaster با غذاهای چینی از شما پذیرایی می کنند. قهوه و شیرینی هم در کافه Creek سرو می شود. هتل سمایا فقط 6 کیلومتر از فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد. میدان یونیون در مرکز دیره و مرکز خرید الغریر هم کمتر از یک کیلومتر با هتل فاصله دارند. این هتل پارکینگ رایگان نیز ارائه می دهد. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
عکس هوایی برج العرب در گوگل بروز شد
کنسرت اکسو در دبی 2018
مرکز خرید جهانی دبی دستخوش طراحی مجدد می شود
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
پارادوکس های دبی
دو رنگارنگ در دبی - color run
100.000 درهم حق عضویت سالانه استراحت گاه ساحلی برج العرب
دبی برای کودکان
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره سامایا دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...