هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی

V Hotel Curio By Hilton

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-شهر الحبتور- خیابان شیخ زاید
97144366666+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشتهتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی - V Hotel Curio By Hilton - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۵,۸۰۹,۰۰۰ ۹,۳۱۵,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۵,۸۰۹,۰۰۰ ۹,۳۱۵,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۹,۳۶۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۰۱۹,۰۰۰ ۹,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۰۵۹,۰۰۰ ۹,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۰۵۹,۰۰۰ ۹,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۶,۰۵۹,۰۰۰ ۹,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۰۷۹,۰۰۰ ۹,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۶,۲۶۵,۰۰۰ ۹,۷۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۶,۳۰۹,۰۰۰ ۱۰,۰۶۵,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۶,۳۴۸,۰۰۰ ۹,۹۳۸,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۶,۴۳۲,۰۰۰ ۱۰,۱۰۴,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۱۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۱۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۱۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۱۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۶,۵۱۵,۰۰۰ ۱۰,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۶,۶۸۲,۰۰۰ ۱۰,۱۸۸,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۶,۹۷۷,۰۰۰ ۱۱,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۷۰۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۷,۱۸۷,۰۰۰ ۱۱,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۷,۲۲۷,۰۰۰ ۱۱,۹۰۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۷,۲۴۷,۰۰۰ ۱۱,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۷,۵۶۱,۰۰۰ ۱۲,۵۷۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۷,۵۶۱,۰۰۰ ۱۲,۵۷۰,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۸,۱۴۶,۰۰۰ ۱۳,۹۸۹,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۸,۱۹۵,۰۰۰ ۱۴,۰۳۸,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۹,۵۶۵,۰۰۰ ۱۶,۵۷۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو

هتل پنج ستاره دبلیو الحبتور با 33 طبقه در شهر الحبتور در بالای خیابان شیخ زاید و کانال آب دبی دارای نمای وسیعی از آسمان دبی می باشد.

این هتل دارای دو رستوران، دو سالن و اینترنت رایگان وای فای می باشد.

در این هتل یک استخر در فضای باز ، سالن بدنسازی و سالن کسب و کار وجود دارد.

تمام اتاق های این هتل دارای فناوری پیشترفته و سرگرمی های هیجان انگیز هستند.

هتل دبلیو الحبتور اتاق های وسیع با محل نشیمن راحت و تلویزیون های LCD ماهواره ای هستند.

در این هتل حمام ها دارای تمام امکانات و بدون هیچگونه کم و کاستی می باشند.

در رستوران هتل دبلیو یک رقابت مهیج بین غذاهای ژاپنی و کره ای و یا در طبقه هفتم یک آشپزخانه با غذاهای مدیترانه ای می باشد.

میهمانان این هتل می توانند در تراس های این هتل استراحت کنند و یا از استخر و بار این هتل لذت ببرند.

هتل دبلیو با فضای بیش از 1000 متر مربع ، اتاق های جلسه و تجهیزات کامل و مناسب برای کنفرانس ها ارائه می دهد.

در کنار درب هتل دبلیو الحبتور تئاتر تماشایی لاپرل با سبک لاس وگاس در شهر دبی ساخته شده است.

تنها چند دقیقه از این هتل تا جاذبه های کلیدی مانند بازار دبی، برج خلیفه و مناطق تجاری فاصله وجود دارد.

در این هتل همچنین پیشخدمت پارکینگ برای تمامی مهمانان و شاتل اتوبوسی برای بازار دبی در دسترس می باشد.

این هتل تا مرکز خرید گالریا 3 کیلومتر و تا فرودگاه بین المللی دبی 20 دقیقه فاصله وجود دارد.

نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
ماجراهای شاورما در دبی
امارات تبدیل به بزرگترین استخدام کننده در خاورمیانه شده است
پارادوکس های دبی
ماهیگیری دردبی
پرداخت غرامت بعد از کار در بیسان گشترغ از حقوق، مزایا و پاداش
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
حقایقی از دبی | 20 واقعیت جالب در مورد دبی
مترو در شهر دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل پنج ستاره وی هتل الحبتور دبی

لطفا منتظر بمانید...