امتیاز مسافران به هتل کرون باکو

امکانات14۶.۰
نظافت و تمیزی14۶.۵
راحتی14۶.۲
ارزش خرید14۶.۷
موقعیت14۶.۷
امتیاز کلی14۶.۵
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل کرون باکو

تصویر 3136 نمای بیرونی هتل کرون باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3138 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3140 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3143 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3144 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3146 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3148 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3150 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3152 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3154 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3156 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3158 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3161 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3162 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3165 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3167 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3169 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3171 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3173 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3175 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3177 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3179 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3182 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3184 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3186 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3188 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3190 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3192 استخر هتل کرون باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3193 استخر هتل کرون باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3196 استخر هتل کرون باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3198 باشگاه ورزشی هتل کرون باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3200 سونا و اسپا هتل کرون باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3202 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3204 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3206 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3208 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3210 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3212 لابی هتل کرون باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3214 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3216 لابی هتل کرون باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3218 اتاق جلسات هتل کرون باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3220 اتاق جلسات هتل کرون باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3224 فضای اتاق های هتل کرون باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3227 نمای بیرونی هتل کرون باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3229 نمای بیرونی هتل کرون باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره کرون باکو
تصویر 3232 فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره کرون باکو

تصاویر سونا و اسپا هتل کرون باکو

سونا و اسپا هتل کرون باکو 3200 100سونا و اسپا هتل کرون باکو 3200
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل کرون باکو

اتاق جلسات هتل کرون باکو 3218 100اتاق جلسات هتل کرون باکو 3218اتاق جلسات هتل کرون باکو 3220 100اتاق جلسات هتل کرون باکو 3220
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل کرون باکو

باشگاه ورزشی هتل کرون باکو 3198 100باشگاه ورزشی هتل کرون باکو 3198
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل کرون باکو

فضای اتاق های هتل کرون باکو 3138 100فضای اتاق های هتل کرون باکو 3138فضای اتاق های هتل کرون باکو 3140 100فضای اتاق های هتل کرون باکو 3140فضای اتاق های هتل کرون باکو 3143 100فضای اتاق های هتل کرون باکو 3143فضای اتاق های هتل کرون باکو 3144 100فضای اتاق های هتل کرون باکو 3144
+27

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3202 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3202فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3204 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3204فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3206 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3206فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3208 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کرون باکو 3208
+7

تصاویر لابی هتل کرون باکو

لابی هتل کرون باکو 3212 100لابی هتل کرون باکو 3212لابی هتل کرون باکو 3216 100لابی هتل کرون باکو 3216
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل کرون باکو

نمای بیرونی هتل کرون باکو 3136 100نمای بیرونی هتل کرون باکو 3136نمای بیرونی هتل کرون باکو 3227 100نمای بیرونی هتل کرون باکو 3227نمای بیرونی هتل کرون باکو 3229 100نمای بیرونی هتل کرون باکو 3229
+3

تصاویر استخر هتل کرون باکو

استخر هتل کرون باکو 3192 100استخر هتل کرون باکو 3192استخر هتل کرون باکو 3193 100استخر هتل کرون باکو 3193استخر هتل کرون باکو 3196 100استخر هتل کرون باکو 3196
+3
نقشه بیسان گشت
باکو باکو - خیابان قربان عباسوف
+994 12 491 02 27

معرفی هتل پنج ستاره کرون باکو

هتل پنج ستاره کرون باکو

هتل کرون باکو (The Crown Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه باییل باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از چرخ و فلک باکو ۱.۵ و از کریستال هال باکو ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره کرون باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل کرون باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (6.7 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (5.3 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.5 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.7 از 10) است.

هتل کرون باکو دارای چشم‌اندازی زیبا نسبت به دریای خزر است. امکانات آن در حدی ایده‌آل بوده و فاصله کمی تا ایچری شهر دارد. از اهمیت وجود تراسی بزرگ با چشم‌اندازی رو به دریا نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

برای هتل کرون باکو یک مرکز اسپا مجهز با استخر سرپوشیده در نظر گرفته شده است. در دل آن یک مرکز تناسب اندام مجهز به بهترین لوازم بدنسازی دیده می‌شود. در مرکز اسپا حمام‌های بخار و چندین سونا مشاهده کرده و در هر زمانی می‌توانید زیر دست افرادی خبره و باتجربه ماساژ دریافت کنید. تجهیزات بدنسازی موجود در مرکز تناسب اندام، جزو مدرن‌ترین نمونه‌های موجود در دنیا محسوب می‌شوند. علاوه بر سونا، به حمام ترکی و اتاق بخار نیز دسترسی خواهید داشت. این امکانات تور باکو شما را به یادماندنی و خاطره‌انگیز خواهند کرد.

تعدادی رستوران در این هتل وجود داشته و هر یک گستره‌ای از غذاهای بین‌المللی را سرو می‌کنند. از برخی رستوران‌ها، چشم‌اندازی به دریا و همچنین شهر دارید. طبق انتظار از هتلی پنج ستاره، کرون باکو دارای بار اختصاصی است. در مجموعه بار و رستوران هتل به همه نوع میوه، شکلات و کوکی، نوشیدنی‌های گرم و سرد و میان وعده دسترسی دارید. در صورتی که کودکانی همراهتان دارید، قادر خواهید بود در منوی رستور‌ان‌ها، غذایی مخصوص آن‌ها پیدا کنید. با وجود تعبیه شدن یک بار، یک ماشین وندینگ مخصوص انواع نوشیدنی در مجموعه وجود دارد.

برای هر اتاق هتل کرون باکو بالکنی مجزا طراحی شده و تجهیزاتی برای درست کردن نوشیدن‌های گرم، همچون چای‌ساز و قهوه‌ساز برقی، وجود دارد. رنگ‌آمیزی دیواره اتاق‌ها بسیار چشم‌نواز بوده و آمیزه‌ای از رنگ و چوب تیره روی آن‌ها دیده می‌شود. دیوار اتاق‌ها عایق صدا بوده و به همین دلیل در صورت ایجاد سر و صدا، مزاحم یکدیگر نخواهید شد. تلویزیون‌ها به شبکه‌هایی مخصوص پخش برنامه‌های کودکان متصل شده‌اند تا از این طریق بتوانید افراد کم سن و سال همراهتان را سرگرم نگه دارید.

دیگر امکانات هتل کرون باکو

در صورتی که یک مسابقه ورزشی بااهمیت در حال اجرا باشد، برنامه به صورت زنده پخش خواهد شد تا مهمانان بتوانند با گرد هم آمدن، این هیجان را با یکدیگر تقسیم کنند. طی روز برنامه‌های زنده متنوعی همچون پخش موزیک زنده در حال برگزاری است و سبب می‌شود حتی بدون خروج از هتل، اوقات به یاد ماندنی داشته باشید. هتل یک سری تور شهری به صورت پیاده‌روی و همچنین دوچرخه‌سواری برگزاری می‌کند که شرکت در آن‌ها خالی از لطف نیست. اگر پیش از رفتن به تور باکو درباره پایتخت آذربایجان اطلاعات کافی به دست نیاورده و با مکان‌های دیدنی مهم آن آشنا نیستید، حتما در این تورهای شهری شرکت کنید. یک اتاق بازی در هتل کرون باکو در نظر گرفته شده تا مهمانان بتوانند در آن پینگ پونگ بازی کنند.

همیشه و در همه جا به اینترنت بی سیم دسترسی دارید. استفاده از آن همانند زمان پارک خودروی شخصی داخل پارکینگ رایگان است. خوشبختانه این پارکینگ خیابانی نیست و اتومبیل را در گاراژی ایمن قرار خواهید داد. برای استفاده از آن نیازی به هماهنگی با بخش پذیرش نیست. در عوض، برای دریافت گستره‌ای از خدمات همواره با این قسمت در ارتباط خواهید بود. تبدیل ارز، ارائه تورهای شهری، رخت‌شویی و اطوشویی، شاتل شهری و فرودگاهی و کرایه خودرو و هماهنگی برای دریافت سرویس اتاق از جمله دلایل ارتباط با بخش پذیرش به شمار می‌روند. در نظر داشته باشید شاتل فرودگاهی به صورت رایگان در اختیار مهمانان قرار می‌گیرد. کارمندان به زبان انگلیسی نیز تسلط دارند.

برای قرار ملاقات‌های دوستانه به لانج اشتراکی بروید. پیش از آن‌ها به فروشگاه کادویی داخل هتل کرون باکو رفته و هدیه‌ای ارزشمند تهیه کنید. همچنین می‌توانید در طول روز برای گذران وقت به این قسمت از هتل رفته و تلویزیون تماشا کنید یا با گوشی و لپ تاپ به وای فای متصل شوید. درصورت داشتن قرار ملاقات‌های رسمی و کاری از امکانات بیزینسی هتل کرون باکو بهره ببرید. این امکانات شامل دستگاه کپی و فکس  در کنار اتاق جلسه با تجهیزات برگزاری کنفرانس است. اگر نیازمند کشیدن سیگار هستید، هرگز این کار را داخل اتاق انجام نداده و به قسمت مخصوص استعمال دخانیات مراجعه کنید. گفتنی است امکاناتی برای رفت و آمد راحت افراد دارای معلولیت‌های جسمانی در نظر گرفته شده است.

تا فرودگاه بین المللی حیدر علی اف فقط 25 دقیقه فاصله دارید. برای رفتن به ایچری شهر به عنوان شهر باکوی قدیم باید حدود 3 کیلومتر طی کنید. فاصله تا برج مایدن نیز تقریبا یکسان است. اگر رفتن به مرکز فرهنگی حیدر علی اف را ترجیح می‌دهید، 7 کیلومتر تا آن بپیمایید.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل کرون باکو

فاصله هتل کرون باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

33.70 Km ۰ دقیقه ۲۲ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
6.4 km ۱۱ دقیقه ۶ مانات
7.3 km ۱۵ دقیقه ۶ مانات
12.8 km ۲۸ دقیقه ۹ مانات
بیشتر

فاصله هتل کرون باکو تا سایر اماکن گردشگری

چرخ و فلک باکو مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
کریستال هال باکو مشاهده مسیر
۱.۵ km ۳ دقیقه ۴ مانات
۱.۷ km ۲۱ دقیقه پیاده روی
مینی ونیز باکو مشاهده مسیر
۱.۸ km ۲۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل کرون باکو تا مراکز خرید

مرکز خرید نرگس باکو مشاهده مسیر
۵.۱ km ۱۵ دقیقه ۵ مانات
مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۵.۳ km ۱۳ دقیقه ۵ مانات
خیابان نظامی باکو مشاهده مسیر
۷.۱ km ۱۴ دقیقه ۶ مانات
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۷.۸ km ۱۷ دقیقه ۶ مانات
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل کرون باکو

ایستگاه ایچری شهر ( شهر قدیم ) (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه شاهی (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره کرون باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل کرون باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل کرون باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره کرون باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند
منبع : وبسایت بوکینگ ( The Crown Hotel )

نظرات در مورد هتل کرون باکو


  سینا سعدی
  0 تشکر
  " با سلام خدمت ادمین سایت و دوستانی که نظر بنده رو میخونن .
  من به همراه خانومم در عید نوروز 98 هتل روزن باکو به مدت 5 شب و شش روز اقامت داشتیم . ترنسفر ما خیلی خوب بود . ما 12 به هتل رسیدیم و قبل از ساعت 2 ما را خیلی محترمانه چکین کردند. رفتار پرسنل هتل کرون واقعا در حد هتل 5 ستاره بود و کاملا مشخص بود که آموزش دیده اند . اتاق ما بزرگ ، بسیار تمیز ، و هر روز هم نظافت انجام میشد . صبحانه هتل عالی بود و تقریبا هر آنچه که ممکن بود را در بوفه صبحانه پیدا می کردی . خدمات و تفریحات هتل عالی .
  فقط یک مسیله ای که وجود داره اینه که این هتل از مرکز شهر کمی دور هستش وگرنه در مابقی موارد مورد پسند ما بود . "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-فاصله هتل کرون تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل کرون تا ایچری شهر باکو ۷.۳ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
۲-آیا هتل کرون پنج ستاره هست؟

پاسخ : بله هتل کرون باکو پنج ستاره است اما قیمت و خدمات آن در حد هتل چهار ستاره می باشد.
۳-آدرس هتل کرون کجاست؟

پاسخ : باکو - خیابان قربان عباسوف
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل کرون کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه ایچری شهر ( شهر قدیم ) (خط قرمز) - ایستگاه شاهی (خط قرمز) -
۵-هتل کرون در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل کرون در منطقه باییل قرار گرفته است.
۶-موقعیت و فاصله هتل کرون باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل کرون باکو

 • فاصله هتل کرون باکو تا چرخ و فلک باکو ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۱۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۲۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ مانات )
 • * تا یانار داغ ۳۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۵۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل کرون باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره کرون باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره کرون باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره کرون باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ