هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

هتل پنج ستاره

Anantara Dubai The Palm Resort

امتیاز ۲۷۰۸ نفر ۸.۵ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

راحتی2671۸.۸
نظافت و تمیزی2677۸.۸
امکانات2682۸.۸
پرسنل2677۹
ارزش خرید2683۷.۷
موقعیت2674۸.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

تصویر 50558 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50552 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50540 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50536 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50535 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50533 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50529 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50523 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50519 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50561 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50559 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50560 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50557 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50555 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50556 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50553 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50554 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50551 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50549 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50550 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50547 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50548 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50545 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50546 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50543 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50544 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50542 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50541 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50539 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50538 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50537 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50534 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50532 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50531 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50530 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50528 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50527 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50525 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50526 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50524 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50522 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50521 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50520 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر 50518 هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
تصویر هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت
نقشه بیسان گشت
دبی جزایر نخلی پالم، خیابان هلال(شرقی)، 71607

معرفی هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت (Anantara Dubai The Palm Resort ) یک هتل پنج ستاره در دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی آتلانتیس دبی 4.8 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (8.4 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.5 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.7 از 10) است. از جمله امکانات هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت می‌توان به پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، استخر، اشاره کرد.

خدمات با کلاس جهانی را در اقامتگاه آنانتارا دِ پالم تجربه کنید.

این هتل در یکی از نماد‌‌های مهم شهر دبی یعنی جزایر نخلی جمیرا واقع شده است. اقامتگاه آنانتارا یک ساحل شنی منحصر به فرد در اختیار دارد و همچنین 3 استخر شنا و 7 رستوران از دیگر ویژگی‌‌های اینجاست. مرکز اسپای تایلندی نیز در هتل موجود است.

هر اتاق با دکوراسیون خاص شامل دستگاه Nespresso شخصی، وای فای رایگان و تلویزیون LED تعاملی است. The Beach Pool Villa به همراه استخر و ویلاهای روی آب تجربه لذّت بخش اقامت را به شما تقدیم میکند.

میهمان‌‌ها می‌توانند از غذاهای متنوّع شامل طعم‌‌های آسیایی در رستوران Mekong بهره مند شوند. شام با شمع‌‌های روشن در کنار ساحل نیز در Dining by Design موجود است و Lotus Lounge محیط زنده ای برای تجربه سرگرمی ارائه می‌دهد.

میهمانان می‌توانند از شیرجه، غواصی، شنا و دیگر فعالیت‌‌های آبی در صورت تقاضا بهره مند شوند. اسپای آنانتارا شامل استخر‌‌های Liquid Sound ، اتاق‌‌های نمک و Kneipp Walk می‌باشد.

برج خلیفه در 23 کیلومتری اینجا واقع شده و برای رسیدن به پارک آبی آکواونچور هم با خودرو 15 دقیقه زمان لازم دارد. آنانتارا با فرودگاه دبی 40 کلیومتر فاصله دارد.

جزایر نخلی جمیرا انتخاب ایده آلی برای آرامش، ساحل و خرید برند‌‌های لوکس است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت 5 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Crescendo

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Mekong

  نوع غذا : Chinese, Thai, Vietnamese

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Revo Cafe

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام, کوکتل

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Beach House

  نوع غذا : ایتالیایی, مدیترانه ای

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Lotus Lounge

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار, شام, چای, کوکتل

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت 9 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Room Residence

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 37 متر مربع

  با منظره ای از استخرهای تالاب خیره کننده استراحتگاه ما، نخل جمیرا یا دریای عرب و خط افق دبی سرحال شوید. این اتاق که در ساختمان Anantara Residences در مجموعه استراحتگاه واقع شده است، دارای بالکن خصوصی و پنجره های وسیعی است که مناظر را قاب می کند.

 • 2 - Premier Lagoon View Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 47 متر مربع

  این اتاق که در طبقه اول قرار دارد و دارای بالکن با منظره مستقیم استخر است، مجهز به یک تخت دونفره یا 2 تخت یک نفره است. اتاق‌های متصل به هم موجود هستند.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق می‌تواند 1 تخت اضافی را با هزینه اضافی در خود جای دهد.

 • 3 - Premier Lagoon Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 47 متر مربع

  این اتاق که در طبقه همکف قرار دارد و دارای یک تراس بزرگ و دسترسی مستقیم به استخر است، مجهز به یک تخت دونفره یا 2 تخت یک نفره است. اتاق های متصل به هم موجود هستند.

 • 4 - Deluxe Lagoon View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 52 متر مربع

  این اتاق در طبقه اول و دارای بالکن با نمای مستقیم استخر، دارای یک تخت دونفره یا 2 تخت یک نفره است. یک مبل تختخواب شو نیز موجود است. لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق می‌تواند یک نفر سوم بزرگسال و یک کودک را با هزینه اضافی در خود جای دهد.

 • 5 - Deluxe Lagoon Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 52 متر مربع

  این اتاق که در طبقه همکف قرار دارد و دارای یک تراس بزرگ و دسترسی مستقیم به استخر است، مجهز به یک تخت دونفره یا 2 تخت یک نفره است. یک مبل تختخواب شو نیز موجود است.

 • 6 - One Bedroom Beach Pool Villa

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 85 متر مربع

  این ویلای دکور داخلی با الهام از آسیایی، دارای تراس مشرف به خلیج فارس، استخر خصوصی، دسترسی مستقیم به ساحل، اتاق دو نفره و اتاق نشیمن دارد.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق می تواند 1 نفر اضافی را در خود جای دهد. تخت با هزینه اضافی

 • 7 - One Bedroom Over Water Villa

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 106 متر مربع

  این ویلای بزرگ با منظره دریا، دارای یک صفحه شیشه ای روی سطح آب، یک اتاق خواب و یک اتاق نشیمن است. حمام مجهز به یک وان بزرگ است.

  لطفاً توجه داشته باشید که این اتاق می‌تواند 1 تخت اضافی را با هزینه اضافی در خود جای دهد.

 • 8 - One-Bedroom Apartment

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 107 متر مربع

  این آپارتمان واقع در ساختمان Anantara Residences در مجتمع تفریحی، دارای تلویزیون ماهواره ای، کف کاشی/چوب سخت/پارکت و پایه آی پاد است. لطفاً توجه داشته باشید که برای آپارتمان ساعت تحویل اتاق 16:00 و خروج ساعت 11:00 است.
  لطفاً توجه داشته باشید که در این اتاق 1 تخت اضافی با هزینه اضافی وجود دارد.

 • 9 - Two-Bedroom Apartment

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 163 متر مربع

  این آپارتمان واقع در ساختمان Anantara Residences در مجتمع تفریحی، دارای قسمت نشیمن، کف کاشی/چوب سخت/پارکت و عایق صدا است. لطفا توجه داشته باشید که برای آپارتمان ساعت تحویل اتاق 16:00 ساعت و خروج از آپارتمان ساعت 11:00 است. لطفا توجه داشته باشید که در این اتاق 1 تخت اضافی با هزینه اضافی وجود دارد.

موقعیت مکانی هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

49.9 km ۵۳ دقیقه ۱۱۲ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
30.1 km ۲۸ دقیقه ۷۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
37.5 km ۳۷ دقیقه ۸۷ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
37.5 km ۳۳ دقیقه ۸۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت تا سایر اماکن گردشگری

۴.۸ km ۸ دقیقه ۲۲ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۹.۳ km ۱۵ دقیقه ۳۱ درهم
۱۶.۹ km ۲۳ دقیقه ۴۶ درهم
پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۸.۸ km ۲۳ دقیقه ۵۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت تا مراکز خرید

۸.۹۶ Km ۰ دقیقه ۳۰ درهم
۱۸.۸ km ۲۳ دقیقه ۵۰ درهم
۲۰.۱ km ۲۲ دقیقه ۵۲ درهم
۲۰.۶ km ۲۳ دقیقه ۵۳ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

ایستگاه ترام اصفوح (ترام)مشاهده مسیر
ایستگاه دهکده دانشگاهی (ترام)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۷۰۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | حمام ترکی و بخار | شیرجه زدن | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | شیرجه زدن | |

فعالیت ها
| ساحل | سرگرم های شبانه | اجاره دوچرخه | زمین بازی | سرگرمی عصرانه | غواصی | اناق گیم | زمین تنیس | غواصی | زمین تنیس | زمین تنیس | کارکنان سرگرمی | شیرجه زدن | شیرجه زدن | اجاره دوچرخه | Snorkeling | امکانات ورزش های آبی در محل | شیرجه زدن | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| دید ساحل | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | اسپا | استخر | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | هلندی | روسی | es | it
منبع : وبسایت بوکینگ ( Anantara Dubai The Palm Resort )

نظرات در مورد هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت


  بدون نام
  0 تشکر
  " خوش امد گویی که هنگام ورود شما به هتل انجام میشه فوق العادس! کارکنان هتل خیلی مهربون و حرفه ای هستن و همیشه برای کمک کردن در دسترس اند.طییب که در بخش پذیرش کار می کرد خیلی فوق العاده بود وبهمون کمک کرد.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " عاشق هر دقیقه ای شدم که در این هتل گذروندم.بهترین غذا در کلبه ی ساحلی سرو می شد. همچنین عاشق اتاق مون شدم که با 2 در به هم مرتبط می شد و چون ما 3 تا بچه داریم، خیلی برامون خوب بود. کلاب بچه ها هم خیلی باحال بود!
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-تفاوت بین دسترسی به تالاب برتر و لوکس چیست؟ (1399/12/11)

پاسخ هتل : دسترسی پریمیر لاگون - 47 متر مربع
دسترسی به تالاب لوکس - 52 متر مربع با مبل تختخواب شو کودک (1399/12/11)
ترجمه ماشینی
۲-سلام، من کمی کنجکاو هستم همانطور که اقامت می گوید، آیا این بدان معناست که قبل از اینکه بتوانم در این استراحتگاه اقامت کنم، باید مقیم امارات باشم؟ (1399/09/15)

پاسخ هتل : نه، تا زمانی که شما شناسه امارات را در دست دارید، خوب است. (1399/09/15)
ترجمه ماشینی
۳-تولد شوهرم است و ما یک شب را در روز ششم رزرو کرده ایم. آیا می توانم زودتر چک کنم تا زمان با کیفیتی را با او بگذرانم. (1399/09/13)

پاسخ هتل : می‌توانید درخواست ورود زودهنگام بدهید، اما بسته به در دسترس بودن است.
شما می‌توانید هرچه زودتر به هتل بیایید و می‌توانید از تمام امکانات هتل استفاده کنید و ما می‌توانیم چمدان‌های شما را در پذیرش نگهداری کنیم. (1399/09/13)
ترجمه ماشینی
۴-آیا در هر اتاق حمام اختصاصی وجود دارد؟ (1399/09/01)

پاسخ هتل : بله، ما در هر اتاق یک حمام خصوصی داریم. (1399/09/03)
ترجمه ماشینی
۵-سلام، آیا اتاق دسترسی به تالاب، تالاب در حال حاضر باز است؟ (1399/08/11)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

استخرهای شنای تالاب ما در حال حاضر باز و فعال هستند. (1399/08/12)
ترجمه ماشینی
۶-سلام من می خواهم کیک تولد برای شوهرم ترتیب دهم
در اولین شب ما. لطفا اتاق را با گل رز تزئین کنید. (1399/08/10)

پاسخ هتل : لطفاً مطلع باشید که برای تولد، فقط کیک مخملی قرمز ارائه می‌کنیم.
تزیین و چیدمان به دلیل کووید19 در دسترس نیست.
می‌توانم بپرسم شماره مرجع رزرو شما چیست؟
< br /> لطفا راهنمایی کنید. (1399/08/10)
ترجمه ماشینی
۷-سلام با وضعیت کووید 19، وقتی وارد اتاق دسترسی مستقیم می شویم، هنوز هم می توانیم در تالاب شنا کنیم؟
لطفا توجه داشته باشید که استخرهای تالاب در حال حاضر بسته هستند. (1399/07/12)

پاسخ هتل : توجه داشته باشید که استخر اصلی و استخر تالاب در حال حاضر فعال است. (1399/07/13)
ترجمه ماشینی
۸-سلام، میخواستم بدونم در شرایط فعلی چه امکاناتی برای بچه ها وجود داره؟ (1399/04/24)

پاسخ هتل : ما باشگاه کودکان و نوجوانان را برای کودکان داریم. (1399/04/27)
ترجمه ماشینی
۹-اینجا ویلا یا هتل؟؟؟ (1399/04/17)

پاسخ هتل : لوکس نمای تالاب اتاقی است که در منطقه تالاب در طبقه اول قرار دارد (1399/04/20)
ترجمه ماشینی
۱۰-تالاب و استخر تا هفته آینده باز می شود؟ (1399/04/08)

پاسخ هتل : تالاب ها و استخر در حال حاضر باز است. (1399/04/10)
ترجمه ماشینی
۱۱-عمق استخر تالاب چقدر است؟ (1399/03/22)

پاسخ هتل : 1.4 عمق تقریبا (1399/04/27)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام با وضعیت کووید 19، وقتی وارد اتاق دسترسی مستقیم می شویم، هنوز هم می توانیم در تالاب شنا کنیم؟ (1399/03/06)

پاسخ هتل : لطفا توجه داشته باشید که استخرهای تالاب در حال حاضر بسته هستند (1399/03/08)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام!
آیا در طول کووید-19 هنوز از طریق اتاق ها به استخر دسترسی وجود دارد؟ (1399/02/16)

پاسخ هتل : سلام!

لطفاً مطلع باشید که امکانات هتل ما بسته است فقط ما کافه Revo و سرویس اتاق 24/7 باز است
(1399/02/16)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا اتاق استاندارد رزیدنس مایکروویو و اجاق گاز دارد؟ (1398/09/03)

پاسخ هتل : اتاق خواب استاندارد اتاق خواب مجهز به آشپزخانه در اتاق نیست، از این رو فقط آپارتمان یک خوابه یا آپارتمان دو خوابه مجهز به آشپزخانه کاملاً مبله شامل مایکروویو و اجاق گاز برقی نیز می باشد. (1398/09/04)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام...سالگرد ازدواجمونه آیا کیک رایگانی وجود خواهد داشت یا بیشتر؟ (1398/08/08)

پاسخ هتل : البته ما خوشحال خواهیم شد که کیک مکمل را از هتل تهیه کنیم تا اقامت شما خاطره انگیز شود. (1398/08/08)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا می‌توانیم زمان‌بندی ورود و خروج را تغییر دهیم یا آن‌ها رفع شده‌اند؟ (1398/08/06)

پاسخ هتل : زمان ورود و خروج ثابت است. با این حال، ورود زودهنگام یا تحویل دیرهنگام مشروط به در دسترس بودن خواهد بود. (1398/08/07)
ترجمه ماشینی
۱۷-دسترسی به استخر می تواند مستقیماً از اتاق باشد؟ (1398/07/21)

پاسخ هتل : لطفاً مطلع باشید که ما یک نوع اتاق داریم که دسترسی مستقیم به استخرهای شنای تالاب دارد که عبارتند از PREMIER LAGOON ACCESS و DELUXE LAGOON ACCESS ROOM. این نوع اتاق دارای بالکن است که دسترسی مستقیم به استخرهای تالاب دارد. استخرهای تالاب 24 ساعته باز هستند اما نجات غریق فقط تا ساعت 2000 شب در دسترس هستند. (1398/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۸-خواهش می کنم خانواده من صبح پنجشنبه ساعت 7 صبح به وقت نیجریه می آیند، بنابراین بهترین تخفیفی که می توانم دریافت کنم چگونه است زیرا من 4 سال پیش در همین استراحتگاه اقامت داشته ام. (1398/05/14)

پاسخ هتل : برای کمک بهتر به شما، ممکن است بپرسم تاریخ ورود کیست و چند شب است؟
چند بزرگسال و کودک (زیر 12 سال) در اتاق اقامت خواهند داشت؟
لطفاً راهنمایی کنید. (1398/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا حوله ای برای مهمان در استخر و ساحل دارید؟ (1398/05/11)

پاسخ هتل : بله، ما برای همه مهمانان داخلی که به ساحل و استخر دسترسی دارند، حوله ارائه می دهیم. (1398/07/28)
ترجمه ماشینی
۲۰-سلام

به ما اطلاع دهید که آیا این اتاق دسترسی مستقیم به استخر خصوصی دارد یا خیر؟ در اتاق با و بدون پرداخت اضافی انجام می شود (1398/05/04)

پاسخ هتل : بله، از بالکن خود می توانید مستقیماً به استخر شنای تالاب دسترسی داشته باشید.
تولد فرزندتان را پیشاپیش تبریک بگویید. برای جشن تولدها، کیک مخملی قرمز رایگان و تزئین تخت ساده را ارائه می دهیم.
برای تزیین با هزینه، از 550 تا 1500 درهم شروع می شود.
(1398/07/28)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت تا دبی مال ۳۰.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
۲-فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت تا سیتی سنتر دیره ۴۱.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۹۴ درهم )
۳-آدرس هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت کجاست؟

پاسخ : جزایر نخلی پالم، خیابان هلال(شرقی)، 71607
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل و مرکز اسپا آنانتارا د پالم ریسرت کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه ترام اصفوح (ترام) - ایستگاه دهکده دانشگاهی (ترام) -
۵-موقعیت و فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

 • فاصله هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۳۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا فواره دبی ۳۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۳۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۳۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۳۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۳۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۳۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۳۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۳۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا موزه دبی ۳۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۳۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۹ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۰ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۳۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۰ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۳۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۴۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۴۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۴۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۴ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۴۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۴۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۴۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۶ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۴۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۴۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۴۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۴۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۴۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۳ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۴۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۴۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۴۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۲ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۹۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۰۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۲۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷۰ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 5 ستاره و مرکز اسپا آنانتارا دبی د پالم ریسرت" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ