هتل ریجِنت پالاس دبی

هتل چهار ستاره

Regent Palace Hotel

امتیاز ۴۰۳ نفر ۵.۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل ریجِنت پالاس دبی

راحتی393۶.۵
نظافت و تمیزی396۶.۴
امکانات398۶.۱
پرسنل396۷
ارزش خرید394۶.۴
موقعیت395۸.۴
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل ریجِنت پالاس دبی

تصویر 45051 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45045 نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45032 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45028 سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45027 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45025 سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45020 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45014 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45010 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45054 هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45053 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45052 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45050 هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45049 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45048 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45047 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45046 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45044 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45043 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45042 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45041 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45040 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45039 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45037 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45038 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45036 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45035 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45034 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45033 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45031 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45030 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45029 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45026 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45024 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45023 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45022 هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45021 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45019 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45018 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45017 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45016 نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45015 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45013 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45012 لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45011 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45009 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر 45008 فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی
تصویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی

تصاویر سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی

سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی 45028 100سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی 45028سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی 45025 100سونا و اسپا هتل ریجِنت پالاس دبی 45025
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی

فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45051 100فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45051فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45032 100فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45032فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45027 100فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45027فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45020 100فضای اتاق های هتل ریجِنت پالاس دبی 45020
+33

تصاویر لابی هتل ریجِنت پالاس دبی

لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45042 100لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45042لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45035 100لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45035لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45034 100لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45034لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45033 100لابی هتل ریجِنت پالاس دبی 45033
+7

تصاویر نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی

نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی 45045 100نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی 45045نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی 45016 100نمای بیرونی هتل ریجِنت پالاس دبی 45016
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان مرکز تجارت جهانی

معرفی هتل ریجِنت پالاس دبی

هتل ریجِنت پالاس دبی

هتل ریجِنت پالاس دبی (Regent Palace Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه بر دبی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل ریجِنت پالاس دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل ریجِنت پالاس دبی مرکز تجاری برجمان دبی است و این هتل با پارک خور دبی 3.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل ریجِنت پالاس دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (5.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خیلی ضعیف (5.9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.4 از 10) است. از جمله امکانات هتل ریجِنت پالاس دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل در 100 متری ایستگاه مترو الولید و نزدیک مرکز خرید برجمان است و استخر روباز، جکوزی و مرکز فیتنس مجهز به تردمیل و دمبل ارائه می‌دهد. ریجنبت پلس با خودرو 15 دقیقه تا باشگاه گلف دبی کریک فاصله دارد.

همه اتاق‌‌های مدرن این هتل با رنگ‌‌های گرم تزئین یافته و پنجره‌‌ها و پرده‌‌های بزرگی در خود جای داده اند. هر اتاق به مبل‌‌های راحتی و تلویزیون ماهواره ای در نشیمن، مجهز است.

بازار Far East که غذاهای دریایی سرو می‌کند برای نهار و شام با غذاهای مخصوص آسیایی که از محصولات تازه محلی تهیه می‌شوند در خدمت شماست. موسیقی زنده و کارائوکه هم در کافه Rocky ارائه می‌شود.

ریجنت پلس از فرودگاه بین المللی دبی 11 کیلومتر فاصله دارد و مغازه‌‌ها و کافه‌‌های مرکز شهر دبی هم در 5 کیلومتر واقع شده اند.

بر دبی انتخاب مناسبی برای علاقمندان به صحرا، گردش و تجارت می‌باشد.

این منطقه همچنین برای خرید از برند‌‌های مطرح نظیر Zara، Prada و Burberry منطقه ایده آلی است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل ریجِنت پالاس دبی 2 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Coastal Bait

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Rock Bottom Cafe

  نوع غذا : American

  وعده غذایی : صبحانه دوم

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل ریجِنت پالاس دبی 3 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 26 متر مربع

  این اتاق دارای یک تلویزیون صفحه تخت با کانال های ماهواره ای و یک تخت کینگ است.

  برای 2 بزرگسال و یک کودک مناسب است.

 • 2 - Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 34 متر مربع

  دارای یک فضای نشیمن مجزا با صندلی راحتی و مبل راحتی است.

 • 3 - Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 44 متر مربع

  دارای یک تخت کینگ و اتاق نشیمن جداگانه با صندلی راحتی و مبل راحتی. شامل 2 تلویزیون پلاسما با کانال های ماهواره ای و تلفن بی سیم. یک دستگاه پخش دی وی دی در صورت درخواست موجود است.

  این دستگاه برای 2 تا 3 بزرگسال و یک کودک مناسب است.

موقعیت مکانی هتل ریجِنت پالاس دبی

فاصله هتل ریجِنت پالاس دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

15.7 km ۳۰ دقیقه ۴۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
9.5 km ۱۲ دقیقه ۳۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
1.5 km ۱۹ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
3.3 km ۶ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل ریجِنت پالاس دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۲.۱ km ۶ دقیقه ۱۶ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۳.۲ km ۸ دقیقه ۱۸ درهم
دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۳.۸ km ۱۰ دقیقه ۲۰ درهم
قاب دبی مشاهده مسیر
۴.۵ km ۹ دقیقه ۱۸ درهم
بیشتر

فاصله هتل ریجِنت پالاس دبی تا مراکز خرید

۱.۱ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۲.۴ km ۶ دقیقه ۱۷ درهم
۲.۹ km ۹ دقیقه ۱۸ درهم
۳.۵ km ۹ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل ریجِنت پالاس دبی

ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الفهيدي (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه ADCB (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل ریجِنت پالاس دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل ریجِنت پالاس دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل ریجِنت پالاس دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل ریجِنت پالاس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۴۰۳ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل ریجِنت پالاس دبی


خدمات عمومی
| رستوران | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | حمام ترکی و بخار | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | موسیقی زنده | موسقی زنده | میز بیلیارد | برنامه های شاد | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد

امکانات اتاق
| دید ساحل | دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| اسنک بار | بار | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | لاندری | لاندری | کلوب شبانه | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری |

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ |

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | اسپا | سولاریوم | حمام ترکی و بخار | تناسب اندام | استخر | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

زبان ها
| عربی | انگلیسی | هندی | فلیپینی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Regent Palace Hotel )

نظرات در مورد هتل ریجِنت پالاس دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل ریجِنت پالاس دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل ریجِنت پالاس دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام

آیا میتوانیم با گربه خانگی بمانیم؟ (1400/05/11)

پاسخ هتل : حیوان خانگی مجاز نیست
(1401/10/14)
ترجمه ماشینی
۲-پارکینگ رایگان موجود است (1400/01/04)

پاسخ هتل : بله، هتل دارای فضای پارکینگ در زیرزمین می باشد. (1401/04/16)
ترجمه ماشینی
۳-آیا بیرون آوردن غذای خود در مدت اقامت مجاز است؟ (1399/12/09)

پاسخ هتل : بله، ما به مهمانان اجازه می‌دهیم غذای خارج از خانه بخرند (1401/04/16)
ترجمه ماشینی
۴-آیا پارکینگ موجود است (1399/11/14)

پاسخ هتل : بله موجود است (1399/11/29)
ترجمه ماشینی
۵-آیا زوج مجرد مجاز است؟ (1399/06/27)

پاسخ هتل : بله با شناسه اصلی مجاز است (1401/10/13)
ترجمه ماشینی
۶-سلام، آیا اتاق های کانکتینگ خانواده حمام، توالت و غیره اختصاصی دارند؟ (1399/04/10)

پاسخ هتل : بله، هر اتاق دارای حمام مخصوص به خود است (1401/04/16)
ترجمه ماشینی
۷-نیاز به اتاق سیگار (1398/11/18)

پاسخ هتل : از اینکه با ما تماس گرفتید متشکریم، هتل سیگار در مکان های عمومی و فروشگاه های مختلف دارد (1398/12/01)
ترجمه ماشینی
۸-آیا ملیت‌های مختلف را با کارت معتبر امارات می‌پذیرید؟ خروج زودهنگام و دیرهنگام چقدر است؟ لطفاً به من اطلاع دهید تا بتوانم در هتل شما رزرو کنم. با تشکر. (1398/09/02)

پاسخ هتل : از تماس شما با ما متشکریم، ما ملیت های مختلف را می پذیریم که با قرارداد ازدواج ارائه می شوند. (1398/11/12)
ترجمه ماشینی
۹-آیا در اتاق آهن وجود دارد؟ (1398/08/25)

پاسخ هتل : بله، ما تخته آهن و آهن رایگان برای مهمانان خود داریم (1398/11/12)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا مایکروویو در اتاق است؟ (1398/08/18)

پاسخ هتل : از تماس شما متشکریم، اتاق های هتل دارای امکانات تهیه چای/قهوه بدون مایکروویو هستند. (1398/11/12)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا ترانسفر فرودگاهی رایگان است؟ (1398/08/09)

پاسخ هتل : ترانسفر فرودگاهی با پرداخت هزینه در دسترس است، تحویل از فرودگاه با قیمت 75 درهم و تحویل با 50 درهم در دسترس است. (1398/11/12)
ترجمه ماشینی
۱۲-آقا ما به دنبال هتلی برای اقامت 10 روزه هستیم، می‌خواهم بپرسم که آیا اجازه 3 نفر در اتاق یک نفره را می‌دهید؟ (1398/06/26)

پاسخ هتل : آقای عزیز، از تماس شما با ما متشکریم، ما می توانیم 3 بزرگسال را در اتاق بپذیریم، قیمت آن سه نفره است. (1398/11/12)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل ریجِنت پالاس تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل ریجِنت پالاس تا دبی مال ۹.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
۲-فاصله هتل ریجِنت پالاس تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل ریجِنت پالاس تا سیتی سنتر دیره ۴.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
۳-آدرس هتل ریجِنت پالاس کجاست؟

پاسخ : خیابان مرکز تجارت جهانی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل ریجِنت پالاس کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز) - ایستگاه الفهيدي (خط سبز) - ایستگاه ADCB (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل ریجِنت پالاس دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل ریجِنت پالاس دبی

 • فاصله هتل ریجِنت پالاس دبی تا مرکز تجاری برجمان دبی ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا موزه دبی ۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۴ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۵ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۲ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۹ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۴ درهم )
۶-هتل ریجِنت پالاس در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل ریجِنت پالاس در منطقه بر دبی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل ریجِنت پالاس دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل ریجِنت پالاس دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل ریجِنت پالاس دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل ریجِنت پالاس دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ