هتل گرند استار بسفروس استانبول

هتل چهار ستاره

Grand Star Hotel Bosphorus

امتیاز ۶۰۵ نفر ۵.۷ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل گرند استار بسفروس استانبول

راحتی593۶.۴
نظافت و تمیزی595۶.۳
امکانات598۶
پرسنل597۶.۵
ارزش خرید592۶.۱
موقعیت592۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل گرند استار بسفروس استانبول

تصویر 99574 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99575 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99576 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99577 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99578 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99579 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99580 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99581 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99582 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99583 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99584 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99585 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99586 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99587 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99588 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99589 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99590 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99591 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99592 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99593 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99594 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99595 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99596 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99597 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99598 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99599 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99600 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99601 استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99602 استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر استخر هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99603 سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99604 سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99605 سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99606 باشگاه ورزشی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99607 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99608 نمای بیرونی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99609 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99610 لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99611 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99612 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99613 فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99614 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول
تصویر 99615 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول

سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99603 100سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99603سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99604 100سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99604سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99605 100سونا و اسپا هتل گرند استار بسفروس استانبول 99605
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل گرند استار بسفروس استانبول

باشگاه ورزشی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99606 100باشگاه ورزشی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99606
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول

فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99574 100فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99574فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99576 100فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99576فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99577 100فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99577فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99578 100فضای اتاق های هتل گرند استار بسفروس استانبول 99578
+23

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99584 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99584فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99592 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99592فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99593 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99593فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99614 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استار بسفروس استانبول 99614
+5

تصاویر لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول

لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99575 100لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99575لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99589 100لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99589لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99590 100لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99590لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99599 100لابی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99599
+7

تصاویر نمای بیرونی هتل گرند استار بسفروس استانبول

نمای بیرونی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99608 100نمای بیرونی هتل گرند استار بسفروس استانبول 99608
+1

تصاویر استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول

استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول 99601 100استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول 99601استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول 99602 100استخر هتل گرند استار بسفروس استانبول 99602
+2
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

هتل گرند استار بسفروس استانبول (Grand Star Hotel Bosphorus) یک هتل چهار ستاره در منطقه بی اغلو - خیابان استقلال استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل گرند استار بسفروس استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با میدان تکسیم استانبول 0.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل گرند استار بسفروس استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (5.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خیلی ضعیف (5.7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (6.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل گرند استار بسفروس استانبول می‌توان به رستوران، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره گرند استار بسفرس استانبول Grand Star در قلب استانبول، در میدان تقسیم واقع شده است. این هتل در سال 2014 مورد بازسازی قرار گرفته است.

از امکانات اصلی هتل ستاره بزرگ می‌توان به 118 اتاق سیگار مجاز، 2 رستوران، کافیشاپ و بار، استخر سرپوشیده، استخر در فضای باز، استخر کودکان، بوفه صبحانه رایگان، باشگاه تناسب اندام، خدمات آبگرم، سونا، حمام ترکی، خدمات ماساژ، مرکز کنفرانس تجاری 24 ساعته، مراقبت از کودکان با هزینه اضافه، تراس، میز جلو 24 ساعته، سرویس خشکشویی، رایگان فای، پارکینگ رایگان و خدمات اتاق اشاره کرد.

در تمامی اتاق‌‌های هتل گرند استار سیستم تهویه مطبوع، تختخواب و مبلمان شیک، گاوصندوق، یک میز کار، یخچال، تلویزیون ماهواره ای، حمام خصوصی، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان وجود دارد. برخی از اتاق‌‌ها دارای پنجره با منظره دریا هستند.

در رستوران‌‌های هتل غذاهای منطقه ای از جمله سبزیجات بره، غذاهای دریایی و محلی به مسافران تور استانبول ارائه میشود. رستوران‌‌ها منظره دریا را از پنجره‌‌های بزرگشان نمایش می‌دهند.

ایستگاه مترو Taksim در 2 دقیقه پیاده روی از هتل قرار دارد.

فرودگاه بین المللی آتاتورک استانبول 16 کیلومتری هتل است.

علاقمندان به پیاده روی در تور استانبول می توانند از هتل گرند استار تا میدان تقسیم 3دقیقه، مادام تیساده استانبول 7، موزه بی گناه 8، خیابان فرانسوی 10، کلیسای سنت آنتونی Padua 11، موزه پرا 14، مسجد آبی 20، برج گالاتا 22، قصر Dolmabahce 24، ادویه فروشی 41 دقیقه پیاده روی نمایند.

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل گرند استار بسفروس استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Restaurant #1

  نوع غذا : No additional info available

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل گرند استار بسفروس استانبول 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Family Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 0 متر مربع

 • 2 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای قسمت نشیمن، تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره‌ای است.

 • 3 - Superior Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای تلویزیون صفحه تخت، کتری برقی و عایق صدا است.

 • 4 - Superior Double or Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و قسمت نشیمن است.

 • 5 - Superior Sea View with Balcony

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و عایق صدا است.

 • 6 - Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 28 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای قسمت نشیمن، تلویزیون صفحه تخت و تهویه مطبوع است.

 • 7 - Family Connection Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 50 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای قسمت نشیمن، مینی بار و تهویه مطبوع است.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل گرند استار بسفروس استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل گرند استار بسفروس استانبول

فاصله هتل گرند استار بسفروس استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

46.61 Km ۰ دقیقه ۱۴۵ لیر
48.57 Km ۰ دقیقه ۱۵۱ لیر
0.4 km ۴ دقیقه پیاده روی
1.3 km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل گرند استار بسفروس استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۰.۶ km ۸ دقیقه پیاده روی
۰.۷ km ۸ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۱.۱ km ۱۳ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل گرند استار بسفروس استانبول تا مراکز خرید

۰.۵ km ۶ دقیقه پیاده روی
۰٫۹ کیلومتر ۱۳ دقیقه پیاده روی
۲.۶ km ۱۱ دقیقه ۱۳ لیر
۲.۶ km ۱۱ دقیقه ۱۳ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل گرند استار بسفروس استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل گرند استار بسفروس استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۶۰۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل گرند استار بسفروس استانبول


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | ملک بدون دود | تهویه مطبوع

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | شراب / شامپاین | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| تراس

استخر و اسپا
| سونا | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | حمام عمومی | ساحل عمومی | تناسب اندام | رختکن | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Grand Star Hotel Bosphorus )

نظرات در مورد هتل گرند استار بسفروس استانبول


  روح‌اله لاسمزاد
  1 تشکر
  " درود بطور کلی بدون اغراق نسبت به هتل های چهار ستاره خیلی خیلی تمیز برخورد پرسنل عالی "
  مفید بود ؟ تشکر
  mana
  0 تشکر
  " از نطر مکان دسترسی خوبی دارد و تادیر وقت هم به هتل بیایید مسیر خلوت نیست ، منوی صبحانه معمولی ، ولی در مجموع خوب است و اتاقهای رو به دریا بهترند که گرانتر حساب می کنند. "
  مفید بود ؟ تشکر
  مهران
  9 تشکر
  " سیف باکسش مشکلی نداشت دلارامونو میزاشتیمو شب چک میکردیم کم نمیشد. بهترین جای استانبوله هتل همه چی نزدیک داروخونه بقالی نونوایی مرکز خرید مترو …. درکل نسبت به پولی که میدی امکانات قابل قبولی داره. ما اسفند ۱۴۰۱ اونجا بودیم. "
  مفید بود ؟ تشکر
  لیلا پور علی
  0 تشکر
  " با سلام و خسته نباشید خدمت خوانندگان سایت .
  بنده به همراه دخترم ۶ شب تور هتل گرند استار استانبول را رزرو کردیم و اتاقی که داشتیم ویو دریا داشت که قیمتش هم بالا تر از اتاق های استاندارد معمولی این هتل است .
  هتل به نسبت خوبی بود .
  صبحانه یکنواخت بود ولی بوفه و برای ما که صبحانه را سبک میخوریم فرق چندانی نداشت .
  استخر سر پوشیده اش فعال بود و از آن استفاده کردیم و خوب بود .
  پرسنل هتل آدم های خوبی بودند و بنده چند راهنمایی هم ازشون خواستم که توضیح دادند برای رفتن به مرکز خرید .
  اتاقمان هم ویو دریا بود که منظره خوبی داشت. موقعیت هتل هم پیاده تا خود میدان دو سه دقیقه بود و خود میدان به حساب میامد و در کل موقعیت خیلی خوبی داشت .
  از خانم صالحی عزیز تشکر میکنم بابت پیگیری هایی که در طول سفر برای ما داشتند و در تمام مدت سریعا پیگیر کار های ما بودند . ان شاالله در سفر های بعد مجدد این هتل را انتخاب خواهم کرد . "
  مفید بود ؟ تشکر
  مینا هاشمی
  0 تشکر
  " در کل هتل خوبی بود. روز اول که وارد هتل گرند استار بسفروس استانبول شدیم با اینکه این هتل 4 ستاره بود، اصلا اتاق مناسبی نداشتیم. دیگه صحبت کردیم و اتاقمون رو تغییر دادن. این هتل هم اتاقای خوب داره هم اتاقای بد. از لحاظ موقعیت هم چون که به میدان تکسیم نزدیک بود به نظرم عالی بود. در کل خیلی خوب بود. ممنونم ازتون "
  مفید بود ؟ تشکر
  نگار محمودی
  2 تشکر
  " سلام
  نمیدونم چرا انقدر صحبتای منفی راجع به هتل گرند استار نوشتن من وقتی نظرات خوندم تاقبل از دیدن اونجا خودمونو برای یه مسافرخونه آماده کرده بودیم ولی برخلاف نظر دوستان هم تمیز بود هم برخوردشون عالی،حتی تو پذیرش فارس زبان هم داشتن،تو اتاق چای ساز هم موجود بودبعضیا نوشته بودن نبود هرروز هم اگر اجازه میدادیم اتاق هارو نظافت میکردن؛حوله و صابون و شامپو هم بود فقط مسواک و خمیردندون و دمپایی ببرید ،صبحانه هم کامل و چندین نوع بود شارژ میشد،عکس هایی که ازاین هتل میبینید مخصوص سمت چپ هتل هست که من فکر میکنم باتور میریم به ماها اختصاص نمیدن "
  مفید بود ؟ تشکر
  ساناز گلستانی
  1 تشکر
  " ما اردیبهشت ۱۴۰۱ این هتلو رزرو کردیم...به نظر من که در حد هتل ۳ستاره است...برخورد رزروشن افتضاح...تمام مسافرا بدو ورود برای تحویل اتاق مشکل داشتن...اتاقا همه کوچیک با امکانات ضعیف...صبحانه تقریبا قابل قبول بود...تنها خوبی که داشت تقریبا نزدیک به خیابان استقلال بود و یه منظره به تنگه داشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  امیدمارکو
  6 تشکر
  " سلام به دوستان عزیز،دوست دادم کامل بخونید امیدوارم،به کارتون بیاد، بنده یه جهانگرد واهل سفر هستم وهتل های زیادی تجربه کردم،حتی بسیار زیاد دراستانبول، اول که زیاد رو هتل حساس نشین که قیمت بالایی پرداخت کنین،من وشما نهایتا انگشت شمار در اون شهر هستیم و قصد خرید واقامت دائم نداریم و برای ما ایرانیا وشاید کل دنیا هتل فقط جای استراحته و دائم بیرون ودر تفریح هستیم پس نیاز نیس هزینه زیاد کنیم،یه هتل معمولی کارراه اندازه،همیشه به پول دادن نیست، اما هتل گرند استار که شخصا هروقت استانبول رفتم وبرم بی شک اولویتمه، چون موقعیت عااالی که ماشین تا درب ورود میاد،فروشگاه رستوران داروخانه هرچی که شما فکرشو بکنید تا از هتل خارج بشید در دسترس شماس، تا تکسیم واستقلال نهایتا پنج دقیقه،صبحانه سلف وعالی، سالن بزرگ. هتلی تمیز وخوش ویو، در کل با این قیمت و با این امکانات عالیه،درضمن از گرنداستار بهتر شک نکن هست ولی گرانتر ولی ب نظرم هتل خوبیه وبا خانواده هم راحت رزرو کنید، شادباشید "
  مفید بود ؟ تشکر
  خورشید
  0 تشکر
  " دسترسی هتل به میدان تکسیم خوب بود.
  اتاق تمیز ولی کوچک بود
  صبحانه معمولی.
  این هتل ۹ طبقه داره از طبقه ۷ تا ۹ آسانسور نداره و اگر اتاقتون توی طبقه ۸ و ۹ باشه با پله نردبانی باید برید بالا. همچنین دو طبقه منفی داره که اتاق ها هیچ پنجره ایی نداره. اگر شانس بیارید و اتاقتون طبقه ۱ تا ۷ باشه هتل خوبیه. "
  مفید بود ؟ تشکر
  ساناز وطنی
  3 تشکر
  " هتل بدی بود .صبحانه صفر .و اتاق ها حشره بود . "
  مفید بود ؟ تشکر
  سحر رحمتی
  4 تشکر
  " ما ۱۲اسفند ۱۴۰۰ به مدت ۵ شب در این هتل اقامت داشتیم
  راستش ناچارا به خاطر قیمت مناسبش مجبور شدیم انتخاب کنیم کامنت ها راجعبش خیییلی منفی بود و موقع رفتن یکم به خاطر هتل ناراحت بودیم
  ولی وقتی رسیدیم هتل خیلی تعجب کردیم انتظار شرایط خیلی بدی داشتیم ولی برای یه هتل ۴ ستاره عالی بود
  اولین چیز موقعیت هتل بود که عالی بود واقعا خوب بود حتی تا تکسیم سی ثانیه هم پیاده راه نبود
  دوم تمیزی هتل بود که هر روز اتاق ها تمیز میشد
  سوم ما خداروشکر خوش شانس بودیم و یه اتاق با ویو بسیار زیبا داشتیم
  صبحانه متوسط رو به خوب بود در حد یک هتل ۴ ستاره واقعا بود
  وای فای با سرعت خوب همه جای هتل در دسترس بود
  اندازه اتاق ها خوب بود نه بزرگ بود نه کوچیک
  در کل کامنت های منفی که شنیدیم اصلا وجود نداشت و ما واقعا راضی بودیم فقط نکته منفی میتونست این باشه که هتلی که انقدر مسافر ایرانی دار کسی از رسپشن ها نبود که بتونه یک مقدار فارسی حرف بزنه در صورتی که مسافر ایرانی زیاد داشتن "
  مفید بود ؟ تشکر
  علی
  0 تشکر
  " با سلام ویو دریا این هتل واقعا خوبه . من نظرات رو خوندم اما ما که راضی بودیم . ویو دریاش اتاق خیلی خوبی بود . البته شاید اتاق های ویو دریاش دیزاین بهتری داشته باشند .
  همه جیز عالی بود ممنونم "
  مفید بود ؟ تشکر
  ساره ستاره جو
  0 تشکر
  " ممنونم از اژانس بیسان گشت واقعا راضی بودیم هم از نظر قیمت و هم خود هتل . ممنونم "
  مفید بود ؟ تشکر
  محمود صورتگر
  0 تشکر
  " به صورت کلی ما ۵ شب در هتل گرند استار اقامت داشتیم که میشه گفت:
  موقعیت هتل خوب
  صبحانه هتل متوسط
  تمیزی هتل خوب
  اندازه اتاق ها خوب
  سرویس بهداشتی تمیز
  به علت موقعیت سرو صدا شب ها وجود داشت
  در کل به نسبت قیمتی که داشت به نظرم خوب بود
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  حسین یاوریان
  0 تشکر
  " این هتل کنار کلوپ بود شب ها تا صبح اصلا خواب نداشتیم . خیلی سرو صدا داشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  مارال مهتاب زاده
  0 تشکر
  " هتل خوبی بود . واقعا تمیز بود . سرویس بهداشتی خوبی داشت . دسترسی واقعا خوبی داشت . میدان تکسیم بود . ما برای انگشت نگاری کانادا تور استانبول گرفته بودیم که به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم . در کل راضی بودیم . ممنون از خدمات بیسان گشت "
  مفید بود ؟ تشکر
  مهناز ایرجی
  0 تشکر
  " سلام . من این هتل رو به همراه خانواده ام رزرو کردیم . در کل هتل خوبی بود . توی کامنت هایی که از سایت های دیگه خونده بودم کامنت های منفی بود اما واقعا هتل گرند استار هتل خوبی بود . از همه مهمتر تمیز بود و صبحانه خوبی هم داشت . فکر میکنم کسانی که کامنت های منفی نوشته بودند قبل از باز سازی هتل در این هتل اقامت داشتند . "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل گرند استار بسفروس استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام! اتاق خانواده برای 3 بزرگسال در زیر زمین است. متشکرم (1401/08/21)

پاسخ هتل : خواهش می کنم (1401/08/23)
ترجمه ماشینی
۲-سلام، شخص دیگری برای من اتاق رزرو کرده است که من کارت اعتباری او را ندارم، آیا لازم است کارت اعتباری را نشان دهم؟ چون می‌خواهم TL در ملک پرداخت کنم. (1401/06/16)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

زمانی که به هتل می‌رسید پول نقد یا کارت اعتباری را پرداخت می‌کنید. مشکلی نیست (1401/06/16)
ترجمه ماشینی
۳-سلام،

آیا حمام یا ماساژ در اتاق هتل رایگان است یا هزینه اضافی دارد؟ (1401/05/16)

پاسخ هتل : بله ما اسپا داریم (1401/05/17)
ترجمه ماشینی
۴-آیا این دو اتاق به هم متصل هستند، برای 2 بزرگسال و 3 کودک کوچک کافی است (1401/04/11)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

بله اتاق اتصال همینطور است (1401/04/12)
ترجمه ماشینی
۵-سلام آقا، در حال حاضر من با خانواده ام در هتل شما اقامت دارم، قیمت اتاق خانوادگی شما در روز 300 بهمن معادل 176 دلار است. (1401/04/04)

پاسخ هتل : چگونه می توانم به شما کمک کنم (1401/04/07)
ترجمه ماشینی
۶-آیا استخر در جولای 2022 بسته است؟ یا کار می کند؟ (1401/03/28)

پاسخ هتل : این بسته است (1401/03/28)
ترجمه ماشینی
۷-مهمان پسند (1401/01/25)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

از شما بسیار متشکرم (1401/01/26)
ترجمه ماشینی
۸-سلام. ما از 5 تا 7 نوامبر در هتل شما اقامت داریم. آیا می توان بررسی زودهنگام انجام داد زیرا حدود ساعت 9 صبح می رسیم. یا باید هزینه آن را پرداخت کنیم. (1400/08/12)

پاسخ هتل : Merhabalar ,eğer geldiğinizde müsait odamız olursa tabiki de seve seve yardımcı oluruz. (1400/08/13)
ترجمه ماشینی
۹-سلام
منظره اتاق سوپریور چیست؟ (1400/04/10)

پاسخ هتل : میهمان عزیز، نمای باغ با سلام و احترام (1400/04/11)
ترجمه ماشینی
۱۰-من قبلاً مانند این هتل اقامت نداشتم، هتل بسیار بدی است، وای فای در اتاق ها وجود ندارد، همه خدمات بسیار بد است. (1400/03/22)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، ما مشکل کلی در مورد wifi داریم. با سلام و احترام، (1400/03/24)
ترجمه ماشینی
۱۱-منظره از بالکن چیست؟ (1400/03/19)

پاسخ هتل : میهمان عزیز، منظره دریا. با احترام، (1400/03/19)
ترجمه ماشینی
۱۲-می خواستم بپرسم اتاق نشیمن از اتاق خواب جدا است درست است؟ (1400/03/19)

پاسخ هتل : مهمان عزیز بله (1400/03/20)
ترجمه ماشینی
۱۳-وقتی می‌خواهم اتاق دو نفره با منظره دریا رزرو کنم، گزینه‌ای برای تخت‌ها پیدا نکردم، به ۱ تخت کینگ و نه ۲ تخت یک نفره نیاز دارم
لطفاً نحوه انتخاب را توضیح دهید. (1400/02/29)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، اتاق با دید دریا، 1 تخت بزرگ، 1 تخت یک نفره در داخل. (1400/02/30)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا آزمایشگاهی در این نزدیکی دارید تا قبل از بازگشت به مصر، pcr درست کنید، زیرا لازم است وارد مصر شوید
متشکرم (1400/01/31)

پاسخ هتل : میهمان عزیز ما تست pcr در هتل داریم با سلام و احترام (1400/02/01)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام
آیا می توانم 1 تخت دونفره اتاق با دید دریا داشته باشم
از 27 تا 31 مارس 2021
اگر چنین است، هزینه 4 شب چقدر است؟ (1400/01/06)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، اتاق با دید دریا 4 شب مجموعا 160 یورو. (1400/01/06)
ترجمه ماشینی
۱۶-مدیر محترم، از سیاست شما در مورد دعوت از مهمانان به اتاق برای جلسات کوتاه مدت سوال می کنم. آیا مجاز است و با چه شرایطی؟
با احترام (1399/12/08)

پاسخ هتل : میهمان عزیز، شما می توانید جلسه خود را در اتاق جلسه یا در لابی.best regasrds، (1399/12/09)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا در هر توالت قیمتی دارید؟ چند سرویس بهداشتی برای سوئیت سه خوابه؟؟ (1398/11/29)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، هر اتاق فقط یک سرویس بهداشتی، با سلام و احترام، (1398/11/29)
ترجمه ماشینی
۱۸-قیمت ترانسفر یک طرفه از فرودگاه سابیها گوکچن به هتل چقدر است؟ یک زوج و یک بچه (1398/08/18)

پاسخ هتل : میهمان عزیز ترانسفر یک طرفه از فرودگاه به هتل 1 تا 5 نفر 50 یورو (1398/08/21)
ترجمه ماشینی
۱۹-چند حمام در کت و شلوار گوشه (1398/08/09)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، کت و شلوار گوشه 3 اتاق هر اتاق یک حمام دارد (1398/08/10)
ترجمه ماشینی
۲۰-کتری برقی دارید؟ (1398/05/16)

پاسخ هتل : مهمان گرامی، بنا به درخواست ما می توانیم کتری را ترتیب دهیم. (1398/06/07)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل گرند استار بسفرس در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل گرند استار بسفرس در منطقه تکسیم قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل گرند استار بسفرس تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل گرند استار بسفرس تا میدان تکسیم ۰.۴ کیلومتر فاصله دارد. (4 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل گرند استار بسفرس کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه هالیک (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل گرند استار بسفرس استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل گرند استار بسفرس استانبول

 • فاصله هتل گرند استار بسفرس استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۴ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا برج گالاتا استانبول ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۲۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ لیر )
۵-متوسط قیمت هتل گرند استار بسفروس چقدر است؟

پاسخ : متوسط قیمت ۴,۵۱۴,۰۰۰ تومان برای اتاق دو تخته در ایام عادی است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل گرند استار بسفروس استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره گرند استار بسفروس استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ