هتل مارمارا تکسیم استانبول

هتل پنج ستاره

The Marmara Taksim

امتیاز ۳۷۱۱ نفر ۸.۱ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل مارمارا تکسیم استانبول

راحتی3669۸.۴
نظافت و تمیزی3671۸.۴
امکانات3667۸.۲
پرسنل3674۸.۲
ارزش خرید3663۷.۴
موقعیت3666۹.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل مارمارا تکسیم استانبول

تصویر 6756 نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6757 نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6758 استخر هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر استخر هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6759 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6760 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6761 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6762 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6763 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6764 اتاق جلسات هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6765 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6766 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6767 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6768 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6769 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6770 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6771 باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6772 باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6773 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6774 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6775 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6776 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6777 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6778 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6779 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6780 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6781 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6782 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6783 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6784 سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6785 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6786 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6787 سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6788 لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر لابی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6789 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6790 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6791 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6792 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6793 فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6794 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6795 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول
تصویر 6796 فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

تصاویر سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول

سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول 6784 100سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول 6784سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول 6787 100سونا و اسپا هتل مارمارا تکسیم استانبول 6787
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل مارمارا تکسیم استانبول

اتاق جلسات هتل مارمارا تکسیم استانبول 6764 100اتاق جلسات هتل مارمارا تکسیم استانبول 6764
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول

باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6771 100باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6771باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6772 100باشگاه ورزشی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6772
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول

فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6773 100فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6773فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6774 100فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6774فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6775 100فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6775فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6776 100فضای اتاق های هتل مارمارا تکسیم استانبول 6776
+17

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6761 100فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6761فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6762 100فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6762فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6765 100فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6765فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6767 100فضای رستورانی و صبحانه هتل مارمارا تکسیم استانبول 6767
+8

تصاویر لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول

لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6759 100لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6759لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6760 100لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6760لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6763 100لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6763لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6766 100لابی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6766
+8

تصاویر نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول

نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6756 100نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6756نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6757 100نمای بیرونی هتل مارمارا تکسیم استانبول 6757
+2

تصاویر استخر هتل مارمارا تکسیم استانبول

استخر هتل مارمارا تکسیم استانبول 6758 100استخر هتل مارمارا تکسیم استانبول 6758
+1
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

هتل مارمارا تکسیم استانبول (The Marmara Taksim) یک هتل پنج ستاره در منطقه تکسیم استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل مارمارا تکسیم استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با میدان تکسیم استانبول 0.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل مارمارا تکسیم استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.1 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.4 از 10) است. از جمله امکانات هتل مارمارا تکسیم استانبول می‌توان به پارکینگ، رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل مارمارا تکسیم استانبول گزیده‌ای از بهترین‌ها را در اختیار دارد. این هتل نه تنها در نزدیکی میدان تکسیم واقع شده و دارای دسترسی بسیار خوبی به مرکز شهر است، بلکه جزو بهترین پنج ستاره‌های مهمترین شهر توریستی ترکیه به شمار رفته و امکانات متعددی را در سطحی بالا ارائه می‌کند. مارمارا تکسیم جزو معدود هتل‌های استانبول با امکانات فراوان در عین دسترسی عالی به مرکز شهر است. وب سایت Booking، بزرگترین مرجع معرفی هتل‌ها در سراسر دنیا، از آن به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها در استانبول نام برده است.

اتاق‌های لوکس و شیک هتل مارمارا تکسیم استانبول

اگر در اتاق‌های واقع در طبقات بالایی برج مجموعه ساکن شده باشید، شهر بزرگ و زیبای استانبول را زیر پای خود مشاهده خواهید کرد. از اینجا علاوه به شهر، به دریای زیبا و تنگه بسفر نیز اشراف کامل دارید. البته چشم انداز، بسته به موقعیت قرارگیری اتاق می‌تواند متفاوت باشد. اتاق‌ها و سوئیت‌های هتل مارمارا تکسیم استانبول بسیار لوکس تزیین شده و در هر یک تلویزیون مسطح بزرگی قرار دارد. به وای فای رایگان در محل اقامت خود دسترسی داشته و می‌توانید همیشه با گوشی یا لپ تاپ آنلاین باقی بمانید. کف هر واحد با پارکت پوشیده شده و یک میز درونش وجود دارد.

با در نظر گرفتن وجود وای فای، این میز برای افرادی که لپ تاپ همراه خود برده‌اند بسیار کاربردی خواهد بود. در نهایت باید به حمام هر اتاق اشاره کنیم که لوازم آرایشی - بهداشتی متعددی به صورت پیش‌فرض درونش وجود دارد. به عنوان نمونه باید به سشوار اشاره کرد. این‌ها تنها بخشی از امکانات هر واحد محسوب می‌شوند. همه لوازم ضروری در حد یک پنج ستاره واقعی در دسترس قرار دارند. اگر به هر چیز بیشتری نیاز پیدا کنید، می‌توانید با پذیرش تماس برقرار کرده یا حضوری به این قسمت مراجعه کنید.

رستوران و بار هتل مارمارا تکسیم

از رستوران اختصاصی هتل چشم اندازی خاص به شهر مخصوصا میدان تکسیم خواهید داشت. طبق انتظار از یک پنج ستاره، انواع صبحانه، ناهار و شام در همینجا طبخ می‌شوند. یکی دیگر از رستوران‌های مجموعه در تراسی بزرگ واقع شده و دیدی پانورامیک و 360 درجه‌ای از شهر به شما ارائه می‌کند. برای سرو نوشیدنی نیز همانند خوردن وعده‌های غذایی نیازی به بیرون رفتن از محل اقامت خود وجود نداشته و می‌توانید به بار خود هتل مارمارا تکسیم استانبول مراجعه کنید.

هتل مجهز به یک اسنک بار شده تا در طول روز بتوانید به منظور خوردن انواع میان وعده به آن مراجعه کنید. از نظر کیفیت غذاها، رستوران‌ها، بار و اسنک بار هتل مارمارا تکسیم استانبول در سطحی بالا قرار داشته و نظر هر فردی را جلب خواهند کرد. به عبارتی کمتر توریستی فکر رفتن به رستوران‌های خارج از هتل را به سر خود راه می‌دهد، هر چند توصیه می‌کنیم برای تفریح، حتما سری به برخی از آن‌ها بزنید. در هر صورت شما در نزدیکی میدان تکسیم اقامت داشته و تا بهترین و معروف‌ترین رستوران‌ها و بارهای شهر فاصله بسیار کمی دارید.

امکانات تفریحی Marmara Taksim

داشتن استخر روباز چیزی نیست که بتوان از هتل‌های شهرهای غیر ساحلی ترکیه، نظیر استانبول و آنکارا، انتظار داشت، اما مارمارا تکسیم به آن مجهز شده است. حتی استخری مخصوص کودکان در نظر گرفته شده تا آن‌ها نیز بتوانند به سهم خود از تور استانبول لذت ببرند. در صورت سرد بودن هوا به احتمال زیاد رفتن به مرکز اسپا و شنا در استخر سرپوشیده مجموعه را ترجیح خواهید داد. به عنوان دیگر امکانات این مجموعه باید به حمام ترکی، جکوزی، سونا، اتاق ماساژ و حتی سولاریوم اشاره کرد. به جز سولاریم و اتاق ماساژ، به منظور استفاده از سایر خدمات باید هزینه‌ای جداگانه پرداخت کنید.

یک سالن زیبایی علاوه بر مرکز SPA در نظر گرفته شده و انواع خدمات آرایشی و زیبایی را ارائه می‌کند. به لطف این امکانات بعد از چند روز اقامت در هتل مارمارا تکسیم، با ظاهری کاملا متفاوت به شهر محل زندگی خود باز خواهید گشت! برای افراد ورزشکار، وجود یک فیتنس سنتر نعمت بزرگی است. در مرکز تناسب اندام مربیانی حضور داشته و به شما حین ورزش کردن راهنمایی می‌کنند. در صورتی که تصمیم دارید همراه همسر خود از امکانات هتل استفاده کرده یا به رستوران و بار آن مراجعه کنید، می‌توانید فرزندان و افراد کم سن و سال همراه خود را به قسمت ویژه نگهداری از آن‌ها بسپارید. ضرورت این کار حین بیرون زدن از هتل دو چندان می‌شود.

سایر امکانات و ویژگی‌های این هتل پنج ستاره

اینترنت وای فای رایگان در مجموعه در دسترس است. هتل دارای پارکینگ بوده و به مهمانان اجازه می‌دهد اتومبیل خود را بدون نیاز به پرداخت هزینه داخل پارکینگ قرار بدهند. یکی از نکات منحصربه‌فرد درباره مارمارا تکسیم در مقایسه با بسیاری از هتل‌های شهرهای مختلف ترکیه، اجازه به مسافران برای همراه آوردن حیوانات خانگی است. اگرچه سبد و حوله‌ای مخصوص برای آن‌ها در اختیارتان قرار می‌گیرد، اما نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. یک ماشین خودپرداز در مجموعه دیده می‌شود تا در صورت همراه داشتن کارت اعتباری معتبر بتوانید پول نقد دریافت کنید. علاوه بر آن، بخش پذیرش نیز سرویس تبدیل ارز را انجام داده و لیر به شما ارائه خواهد کرد.

هتل دارای یک صندوق امانات است تا از اشیای گرانبهای شما نگهداری کند. پیشنهاد می‌کنیم از همراه بردن دائمی وسایل گران قیمت خود در زمان گشت و گذار در شهر خودداری کرده و حتما آن‌ها را به صندوق امانات بسپارید. برای استعمال دخانیات قسمتی ویژه داخل مجموعه در نظر گرفته شده و باید از کشیدن سیگار در دیگر قسمت‌ها به جز آن پرهیز کنید. هتل ماراما تکسیم به مسائل بهداشتی اهمیت زیادی می‌دهد، به طوری که فاصله اجتماعی بین کارکنان و همچنین کارکنان با مهمانان حفظ شده و امکان پرداخت با کارت اعتباری بدون استفاده از پول نقد، در ازای دریافت سرویس‌های مختلف، فراهم است. بعد از تحویل گرفتن اتاق از یک فرد یا افراد و تا پیش از تحویل آن به مسافرانی جدید، به خوبی داخل آن ضدعفونی شده و همه لوازم اعم از روتختی شسته می‌شوند. در نهایت به توانایی کارمندان هتل Marmara Taksim به منظور صحبت کردن به زبان‌های عربی، آذربایجانی، آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، پرتغاللی و روسی علاوه بر ترکی باید اشاره کرد.

نظر توریست‌ها درباره هتل Marmara Taksim

توریست‌های زیادی ماراما تکسیم را بیشتر از حد تصور خود بیان کردند، به طوری که امکانات آن از حدود انتظاراتشان بالاتر بود. همانطور که از هتلی پنج ستاره در سطحی بالا انتظار می‌رود، کارمندان آن بسیار حرفه‌ای بوده و به درخواست‌های افراد به سرعت رسیدگی می‌کنند. همین موضوع سبب شده گردشگران در نظرات خود درباره این هتل در وب سایت‌های مختلف، با نام بردن از کارکنان از آن‌ها تشکر کنند. همانطور که انتظار داشتیم، اشاره به موقعیت بسیار خوب و استثنایی هتل Marmara Taksim که در چند قدمی میدان تکسیم قرار گرفته است، در کامنت‌های متعددی دیده شد. بسیاری اعلام کردند در سفرهای بعدی خود به تور استانبول قطعا مجددا در هتل مارمار تکسیم اقامت پیدا کرده و تمایلی به امتحان کردن بقیه ندارند!

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل مارمارا تکسیم استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  TUTI RESTAURANT

  نوع غذا : Open for: Lunch, Dinner

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل مارمارا تکسیم استانبول 13 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Corner Double Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای مینی بار، حمام و تهویه مطبوع است.

  لطفاً توجه داشته باشید که حداکثر ظرفیت این اتاق 2 نفر است. در این اتاق جای تخت اضافی وجود ندارد. 2 اتاق گوشه قابل اتصال نیست.

 • 2 - Corner Double Room with Bosphorus View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای تهویه مطبوع، حمام و تلویزیون کابلی است.

  لطفاً توجه داشته باشید که حداکثر ظرفیت این اتاق 2 نفر است. در این اتاق جای تخت اضافی وجود ندارد. 2 اتاق گوشه قابل اتصال نیست.

 • 3 - Club Corner Room City View with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 19 متر مربع

  اتاق های باشگاه تازه بازسازی شده در فضایی به مساحت 66 فوت مربع قرار دارند. آنها در اکثر طبقات بالای هتل قرار دارند و دارای یک میز کار و صندلی راحتی، به اضافه حمام های مرمرین با دوش روشویی و روشویی شیک هستند. اتاق های غیرسیگاری موجود است. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری سالن کلاب واقع در طبقه 19 دارند که چشم‌اندازهای پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می‌دهد.

  امتیازات کلوپ لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 4 - Club Corner Bosphorus View with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 19 متر مربع

  اتاق های باشگاه تازه بازسازی شده در فضایی به مساحت 66 فوت مربع قرار دارند. آنها در اکثر طبقات بالای هتل قرار دارند و دارای یک میز کار، صندلی راحتی، به اضافه حمام های مرمری با دوش روشویی و روشویی شیک هستند. اتاق های غیرسیگاری موجود است. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری سالن کلاب واقع در طبقه 19 دارند که چشم‌اندازهای پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می‌دهد.

  امتیازات کلوپ لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 5 - Deluxe Double or Twin Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق‌های لوکس کاملاً بازسازی‌شده با مساحت بیش از ۸۲ فوت مربع، با میز کار، صندلی راحتی، یک مبل تختخواب‌شو راحت و کمد توکار تزئین شده‌اند. به‌علاوه، حمام‌های مرمرین با دوش روشویی و اتاق‌های روشویی شیک نیز وجود دارد.

  اتاق‌های غیرسیگاری موجود است.

 • 6 - Deluxe Double or Twin Room with Bosphorus View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق‌های لوکس کاملاً بازسازی‌شده با مساحت بیش از ۸۲ فوت مربع، با میز کار، صندلی راحتی، یک مبل تختخواب‌شو راحت و کمد توکار تزئین شده‌اند. به‌علاوه، حمام‌های مرمرین با دوش روشویی و اتاق‌های روشویی شیک نیز وجود دارد.

  اتاق‌های غیرسیگاری موجود است.

 • 7 - Club Room Bosphorus View With Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  اتاق های باشگاه تازه بازسازی شده در فضایی به مساحت 82 فوت مربع قرار دارند. آنها در اکثر طبقات بالای هتل قرار دارند و دارای یک میز کار، صندلی راحتی، مبل تختخواب شو راحت و یک کمد توکار هستند، علاوه بر حمام های مرمری با دوش روشویی و روشویی شیک. اتاق های غیرسیگاری موجود است. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری سالن کلاب واقع در طبقه 19 دارند که چشم‌اندازهای پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می‌دهد.

  امتیازات کلوپ لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 8 - Club City View with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  اتاق های باشگاه تازه بازسازی شده در فضایی به مساحت 82 فوت مربع قرار دارند. آنها در اکثر طبقات بالای هتل قرار دارند و دارای یک میز کار، صندلی راحتی، مبل تختخواب شو راحت و یک کمد توکار هستند، علاوه بر حمام های مرمری با دوش روشویی و روشویی شیک. اتاق های غیرسیگاری موجود است. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری سالن کلاب واقع در طبقه 19 دارند که چشم‌اندازهای پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می‌دهد.

  امتیازات کلوپ لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 9 - Bosphorus Suite with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 44 متر مربع

  این سوئیت واقع در طبقات بالا، چشم‌انداز بسفر و حمام آبگرم خصوصی دارد. شامل یک اتاق خواب و یک اتاق نشیمن می باشد. مهمانانی که در این سوئیت اقامت می‌کنند می‌توانند در تمام طول روز از سالن کلاب مارمارا با منظره پانوراما 360 درجه از تنگه بسفر استفاده کنند.

  امتیازات باشگاه لانژ کلوب عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز< br />- بوفه وقت چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشیدنی های غیرالکلی، کلوچه ها، چای و قهوه رایگان در کلاب لانژ در تمام روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه برای یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات SPA در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 10 - Family Suite with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 48 متر مربع

  این سوئیت‌های خانوادگی بزرگ 161 فوت مربعی دارای یک اتاق خواب اصلی با تخت کینگ و یک فضای نشیمن وسیع است که شامل آشپزخانه اوپن، میز ناهارخوری و همچنین حمام مهمان با دوش است. حمام‌های مرمر دارای روشویی شیک و دوش و حمام آبگرم هستند. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری کلاب لانژ واقع در طبقه نوزدهم دارند و مناظر پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می دهند.

  امتیازات کلوب لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 11 - Flying Carpet Suite with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 65 متر مربع

  سوئیت‌های فلایینگ فرش طرحی در طبقه باز دارند که اتاق‌های خواب و نشیمن را با چشم‌اندازی زیبا از شاخ طلایی در پس‌زمینه ترکیب می‌کند. مبلمان اداری شامل یک تخت کینگ با نیمکت اتاق خواب، صندلی ژوزفین برای استراحت، واحد روشویی دوقلو بزرگ و دوش جداگانه و حمام آبگرم است. مهمانان دسترسی رایگان به محیط انحصاری کلاب لانژ واقع در طبقه نوزدهم دارند و مناظر پانوراما از تنگه بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می دهند.

  امتیازات کلوب لانژ عبارتند از:
  - بوفه صبحانه باز
  - بوفه قبل از چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - سرویس روزنامه (ترکی و انگلیسی)
  - نوشابه، کلوچه رایگان ، چای و قهوه در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات اسپا در طبقه T
  - 15% تخفیف روی تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر در صورت موجود بودن

 • 12 - Two Bedroom Family Suite with Bosphorus View and Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 70 متر مربع

  این سوئیت بزرگ دارای 2 اتاق خواب و یک اتاق نشیمن است. 2 حمام مرمری وجود دارد که یکی با دوش و دیگری حمام آبگرم دارد. همچنین چشم‌اندازهای بسفر را ارائه می‌دهد.

  میهمانان دسترسی رایگان به محیط‌های منحصر به فرد سالن باشگاه واقع در طبقه نوزدهم دارند که چشم‌اندازهای پانوراما از بسفر، شاخ طلایی و شبه جزیره تاریخی سلطان احمد را ارائه می‌دهد.

  امتیازات باشگاه سالن استراحت عبارتند از:
  - صبحانه بوفه باز
  - بوفه وقت چای
  - بوفه نوشیدنی های الکلی (17:00 تا 20:00)
  - خدمات روزنامه ( ترکی و انگلیسی)
  - نوشیدنی های غیر الکلی، کوکی ها، چای و قهوه رایگان در کلاب لانژ در تمام طول روز
  - خدمات خشکشویی، خشکشویی یا اتو روزانه برای یک عدد
  - بطری آب و دستگاه نسپرسو در اتاق ها
  - 20% تخفیف در خدمات SPA در طبقه T
  - 15% تخفیف در تمام شکلات ها در فروشگاه شکلات واقع در طبقه G
  - دو ساعت استفاده از اتاق جلسه برای حداکثر هشت نفر دسترسی

 • 13 - Special Group Package Offer - 3 Deluxe City View Rooms

  بیشترین ظرفیت : 9 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 81 متر مربع

  این نوع اتاق با مساحت بیش از 266 فوت مربع، شامل 3 اتاق لوکس کاملاً بازسازی شده است که با میز کار، صندلی راحتی، یک مبل تختخواب شو راحت و یک کمد توکار تزئین شده اند. علاوه بر این، حمام‌های مرمرین با دوش روشویی و روشویی شیک نیز در این حمام وجود دارد.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل مارمارا تکسیم استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل مارمارا تکسیم استانبول

فاصله هتل مارمارا تکسیم استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

46.70 Km ۰ دقیقه ۱۴۵ لیر
48.37 Km ۰ دقیقه ۱۵۰ لیر
0.2 km ۲ دقیقه پیاده روی
1.2 km ۱۵ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل مارمارا تکسیم استانبول تا سایر اماکن گردشگری

۰.۴ km ۶ دقیقه پیاده روی
۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل مارمارا تکسیم استانبول تا مراکز خرید

۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
۱.۳ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
۲.۴ km ۱۰ دقیقه ۱۲ لیر
۲.۴ km ۱۰ دقیقه ۱۲ لیر
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل مارمارا تکسیم استانبول

ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل مارمارا تکسیم استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل مارمارا تکسیم استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۷۱۱ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل مارمارا تکسیم استانبول


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | زمین گلف | ماهیگیری | صید ماهی | صید ماهی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | شراب / شامپاین | میوه | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| تراس | ساحل آفتاب

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | کابل اوژانس حمام | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | اسکراب بدن | چترهای ساحلی | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | حمام عمومی | ساحل عمومی | سولاریوم | سولاریوم | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | روسی | es | ترکی | آذربایجانی | pt
منبع : وبسایت بوکینگ ( The Marmara Taksim )

نظرات در مورد هتل مارمارا تکسیم استانبول


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل مارمارا تکسیم استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام ببخشید، آیا هتل شما به ما اجازه می دهد سگ های کوچک را وارد اتاق کنیم؟ (1400/12/22)

پاسخ هتل : بله، تو میتونی. ما هتل دوستدار حیوانات خانگی هستیم. (1400/12/23)
ترجمه ماشینی
۲-آیا استخر روباز گرم دارید؟ (1399/12/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ما استخر روباز گرمدار نداریم.

با احترام، (1399/12/28)
ترجمه ماشینی
۳-آیا استخر سرپوشیده دارید و گرمایش دارد
آیا استخر سرپوشیده و روباز گرم و باز است؟ آیا تخت خواب برای نوزاد 5 ماهه وجود دارد؟
آیا کودک می تواند از استخر استفاده کند (1399/12/25)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
هتل فاقد استخر سرپوشیده است. استخر روباز فقط در طول فصل تابستان باز است.
با احترام، (1399/12/27)
ترجمه ماشینی
۴-سلام لطفا این کت و شلوار چند اتاق و چند سرویس بهداشتی دارد؟ (1399/12/25)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
در اتاق سوئیت فرش پرنده ما فقط یک اتاق و یک توالت وجود دارد.

با احترام،
(1399/12/28)
ترجمه ماشینی
۵-آیا در داخل هتل آرایشگاه دارید؟ (1399/10/29)

پاسخ هتل : در هتل ما آرایشگاه وجود دارد. (1399/10/29)
ترجمه ماشینی
۶-5 شب از 27 ژانویه تا 1 فوریه 2 بزرگسالان و 2 کودک 17 و 12 ساله. آیا امکان وجود 4 تخت یک نفره یا 1 تخت دو نفره و 2 تخت یک نفره در یک اتاق وجود دارد؟ (1399/10/28)

پاسخ هتل : ما در یک اتاق 4 تخت یک نفره یا 1 تخت دو نفره و 2 تخت یک نفره نداریم. آنها باید دو اتاق رزرو کنند. (1399/10/29)
ترجمه ماشینی
۷-آیا سالن بدنسازی/مرکز تناسب اندام برای استفاده باز است؟ (1399/09/11)

پاسخ هتل : تناسب اندام باز است اما مناطق اسپا به دلیل تصمیم اتخاذ شده توسط مقامات عمومی به طور موقت بسته است. (1399/09/12)
ترجمه ماشینی
۸-آیا با وجود وضعیت COVID-19 استخر باز است؟ (1399/05/12)

پاسخ هتل : استخر روباز به دلیل کووید-19 با تدابیر امنیتی باز است. (1399/05/13)
ترجمه ماشینی
۹-سلام لطفا چه اتاقی را رزرو کنم تا مطمئن شوم حمام می کنم؟ متشکرم (1398/12/12)

پاسخ هتل : نمای لوکس بسفر (1398/12/14)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام،
ما 2 بزرگسال با 3 کودک در سنین هستیم. 2، 6 و 8 ساله.
حداقل/کوچکترین اتاقی که می توانم برای 4 شب اقامت انتخاب کنم چقدر است.
متشکرم، (1398/11/06)

پاسخ هتل : اتاق لوکس با نمای شهر: 1 تخت کینگ + 1 مبل تختخواب شو 1 تخت نوزاد (2 کودک باید با هم در یک مبل تختخواب شو بخوابند) (1398/11/10)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا اسپا/حمام/ماساژ شامل می شود یا هزینه اضافی دارد؟ (1398/10/28)

پاسخ هتل : سونا، حمام و سالن تناسب اندام برای مهمانان ما رایگان است. ماساژ اضافی است. (1398/11/01)
ترجمه ماشینی
۱۲-حمل و نقل از فرودگاه تا هتل در دسترس و رایگان یا با هزینه است (1398/10/02)

پاسخ هتل : متاسفانه ما سرویس رفت و برگشت نداریم (1398/10/16)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا استخر روباز شامل قیمت می شود؟ (1398/06/03)

پاسخ هتل : آره (1398/08/02)
ترجمه ماشینی
۱۴-صبحانه چه ساعتی سرو می شود؟ (1398/05/10)

پاسخ هتل : 06:30-10:30 (1398/08/02)
ترجمه ماشینی
۱۵-اتاق های دو نفره لوکس دارای دوش یا حمام هستند (1398/05/08)

پاسخ هتل : دوش (1398/08/02)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا اتاق برای 2 بزرگسال و 2 کودک مناسب است، یکی 8 و دیگری 5 است؟ آیا تخت های قابل حمل ارائه می دهید؟ (1398/04/23)

پاسخ هتل : نه ما فقط 1 مبل تختخواب شو در اتاق لوکس داریم (1398/08/02)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا شاتل آبی در توالت دارید؟ (1398/04/21)

پاسخ هتل : متاسفانه نداریم. (1398/09/13)
ترجمه ماشینی
۱۸-ما 3 نفر بزرگسال هستیم، چند تخت در این اتاق وجود دارد؟ (1398/02/23)

پاسخ هتل : دو تخت دو نفره + یک مبل تختخواب شو یا یک تخت کینگ سایز + یک مبل تختخواب شو وجود دارد (1398/07/24)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا وای فای رایگان در هتل وجود دارد؟ (1398/01/24)

پاسخ هتل : وای فای رایگان در هتل وجود دارد (1398/05/02)
ترجمه ماشینی
۲۰-دسترسی به سالن نیز با این اتاق است؟ (1398/01/20)

پاسخ هتل : دسترسی به سالن برای این نوع اتاق وجود دارد. (1398/05/02)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل مارمارا تکسیم در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل مارمارا تکسیم در منطقه تکسیم قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل مارمارا تکسیم تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل مارمارا تکسیم تا میدان تکسیم ۰.۲ کیلومتر فاصله دارد. (2 دقیقه پیاده روی)
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل مارمارا تکسیم کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه عثمان بی (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل مارمارا تکسیم استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل مارمارا تکسیم استانبول

 • فاصله هتل مارمارا تکسیم استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۲ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا موزه پرا استانبول ۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا برج گالاتا استانبول ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۱.۹ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۲۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۲ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل مارمارا تکسیم استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۱۵۴۲۳۱۴
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره مارمارا تکسیم استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ