هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

هتل پنج ستاره

Infinity By Yelken Hotel

امتیاز ۱۰۷ نفر ۷ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

راحتی106۷.۱
نظافت و تمیزی104۷.۱
امکانات104۷.۵
پرسنل106۷.۷
ارزش خرید106۷.۱
موقعیت104۸.۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

تصویر 78229 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78230 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78231 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94890 ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78232 فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94891 ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78233 ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94892 ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78234 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94893 فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78235 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94894 فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78236 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94895 فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78237 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94896 فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78238 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94897 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78239 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94898 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78240 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94899 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78241 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94900 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78242 فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94901 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 78243 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94902 استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر استخر هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94904 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94905 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94906 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94907 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94908 ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر ساحل هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر 94910 نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

تصاویر ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94890 100ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94890ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94891 100ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94891ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78233 100ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78233ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94892 100ساحل هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94892
+5

تصاویر فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94897 100فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94897فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78239 100فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78239فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94898 100فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94898فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78240 100فضای اتاق های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78240
+8

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78232 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78232فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94893 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94893فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94894 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94894فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94895 100فضای رستورانی و صبحانه هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 94895
+5

تصاویر نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78229 100نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78229نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78231 100نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78231نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78234 100نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78234نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78235 100نمای بیرونی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78235
+9

تصاویر استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78230 100استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78230استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78236 100استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78236استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78237 100استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78237استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78238 100استخر هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 78238
+7
نقشه بیسان گشت
کوش آداسی کوش آداسی - کادینار دنیزی

معرفی هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی (Infinity By Yelken Hotel) یک هتل پنج ستاره در کوش آداسی در کشور ترکیه استکه از ساحل شهر کوش آداسی (تاون بیچ) ۰٫۵ کیلومترو از ساحل بانوان کوش آداسی (لیدیز بیچ) ۰.۶ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.6 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی می‌توان به پارکینگ، رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، دید ساحل، 3 استخر، اشاره کرد.

هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی دارای یک ساحل اختصاصی است و از این نظر منحصربه‌فرد محسوب می‌شود. فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن از تفرجگاه ساحلی کوش آداسی حدود 5 کیلومتر است، به همین دلیل رفت و آمد تقریبا راحتی به آن خواهید داشت.

به عنوان دیگر ویژگی‌های هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی باید به وجود یک باغ، مرکز تناسب اندام و یک بار اختصاصی اشاره کرد. به این ترتیب طی تور کوش آداسی خود از برنامه ورزشی‌تان دور نمانده و می‌توانید بدون نیاز به خارج شدن از هتل، در هر زمان، یک نوشیدنی گرم یا سرد میل کنید. از ذکر وجود یک رستوران در این هتل نمی‌توان غافل شد. البته با توجه به قرارگیری آن در دسته‌بندی پنج ستاره‌ها، وجود یک رستوران و بار اختصاصی برای هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی بدیهی است.

سایر امکانات هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

بخش پذیرش به صورت 24 ساعته در دسترس است تا بی‌وقفه به نیازهای مهمانان پاسخ بدهد. وجود یک استخر سرباز و مخصوصا پارک آبی سبب می‌شود برای تفریح‌های آبی، نیازی به خروج از محل اقامت خود نباشد. از اتاق‌های مجهز به سیستم تهویه مطبوع هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی به باغ زیبای آن چشم‌اندازی شگفت‌انگیز وجود دارد. برای مهمانان این هتل دسترسی رایگان به اینترنت وای فای فراهم شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های بسیار مهم اتاق‌های این هتل، داشتن بالکن اختصاصی است. همچنین در هر اتاق بخشی مخصوص برای نشستن وجود دارد. با استفاده از تلویزیون مسطح قرار گرفته در هر اتاق می‌توان به تماشای کانال‌های ماهواره‌ای نشست.

هر روز صبحانه‌ای شامل نوشیدنی و نان تازه در اختیارتان قرار می‌گیرد. بعد از سرو آن می‌توانید به بیرون از هتل بروید، هر چند این کار توصیه نمی‌شود! در شرایطی که هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی دارای استخر سرباز، استخر سربسته، سونا، پارک آبی و ساحل اختصاصی است، بیرون رفتن از هتل برای این دسته تفریحات هیچ معنایی پیدا نمی‌کند. کلاب ساحلی جید (Jade) حدود 2.5 کیلومتر آن طرف‌تر از هتل قرار دارد. برای رفتن به قلعه کوش آداسی نیز باید همین میزان مسافت طی کنید. متاسفانه فاصله تا اولین فرودگاه یعنی فرودگاه عدنان مندرس ازمیر بسیار زیاد و حدود 83 کیلومتر است. به عنوان دیگر مکان‌های دیدنی و تفریحی نزدیک به هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی باید به پارک آبی آدالند، گرین بیچ و پارادایس بیچ اشاره کرد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Ana Restoran

  نوع غذا : African, American, Argentinian, Belgian, Brazilian, Cajun/Creole, Cambodian, Cantonese, Caribbean, C

  وعده غذایی : صبحانه, صبحانه دوم, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه

اتاق‌ها : هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی 4 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Superior Double or Twin Room with Garden View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق دوقلو/دبل دارای بالکن، تهویه مطبوع و مینی بار است.

 • 2 - Superior Double or Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای بالکن، تلویزیون صفحه تخت و مینی بار است.

 • 3 - Large Room with Garden View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای بالکن، نمای باغ و مینی بار است.

 • 4 - Large Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای بالکن، نمای استخر و مینی بار است.

موقعیت مکانی هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی تا اماکن مهم پر رفت و آمد کوش آداسی

12.3 km ۱۹ دقیقه ۴۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی تا سایر اماکن گردشگری

۰٫۵ کیلومتر ۲ دقیقه ۰ لیر
۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
۰.۶ km ۲ دقیقه ۰ لیر
۳.۷ km ۷ دقیقه ۱۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی تا مراکز خرید

۳.۶ km ۸ دقیقه ۱۸ لیر
۴.۳ km ۹ دقیقه ۱۹ لیر
بازار کوش آدسی مشاهده مسیر
۴.۴ km ۹ دقیقه ۲۱ لیر
۵.۸ km ۱۰ دقیقه ۲۴ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۰۷ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی


خدمات عمومی
| اتاق تلوزیون | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | سالن زیبایی مو | اتاق های هیپوآلرژیک | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | تور های محلی | تور پیاده روی | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | راکتبان | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | کلوب شبانه | استنداپ کمدی | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | اناق گیم | شام های موضوعی | ایروبیک | تجهیزات بدمینتون | فیلم شبانه | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | راکتبان | تجهیزات تنیس | فیلم شبانه | تور های محلی | پارک آبی | تور پیاده وی | راکتبان | فیلم شبانه | استنداپ کمدی | استنداپ کمدی | دارت | کارکنان سرگرمی | پارک آبی | کارائوکه | نوار می خزد | شام های موضوعی | ایروبیک | پینگ پونگ | ایروبیک | دارت | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تجهیزات بدمینتون | نوار می خزد | امکانات ورزش های آبی در محل | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | اسنک بار | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| ورود و خروج اختصاصی | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | شاتل فرودگاه | تراس | شومینه | ساحل آفتاب | باغ | شاتل فرودگاه

چشم انداز
| اتاق سیگار | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | پرس کت و شلوار | پرس کت و شلوار | فروشنده پاس اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | صرافی | پذیرش 24 ساعته | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | نگهداری از کودکان | بازی های صفحه ای و پازلی | باشگاه بچه ها

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| اتاق جلسه | اتاق جلسه / میهمانی | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Infinity By Yelken Hotel )

نظرات در مورد هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی


  اعظم ص
  1 تشکر
  " همه چیز عالی بود . هتل بسیار تمیز شارژ اتاق عالی و سر وقت. هر چی از خوبی و زیبایی هتل بگم بازم کمه "
  مفید بود ؟ تشکر
  مسافر امسال۴۰۲
  0 تشکر
  " دیدگاه من نسبت این سفر عالی بود ازهمه لحظه هاشو خاطرات خوب دارم و راضی بودیم از مدیریت هتل خوب بود و از همه جا رفتن ها و رستوران و تنوع غذا و نحوه پذیرایی و رسیدگی ها راضی بودیم. واقعا خاطرات خوبی در مهر ۱۴۰۲ برای ما رقم خورد. عالی بود. شارژ اتاق مثلا شامپو مسواک حوله و مینی بار عالی بود. "
  مفید بود ؟ تشکر
  Pegah malekpooran
  0 تشکر
  " با سلام من و همسرم به اتفاق دوستان در تاریخ ۱۳ شهریور تا ۲۰ شهریوردر هتل اینفینیتی اقامت داشتیم.خواستم اطلاعاتی در مورد این هتل بدم واقعا به دردتون میخوره،اتاق ما شماره ۱۳۱۳ روبروی دریا بود از نظر نظافت خیلی خیلی معمولی حوله هایی که داخل حمام بود همگی لک دار بود و حتما باید بهشون می‌گفتیم تا تعویض میکردن،خمیر دندان و مسواک اصلا نداشت حتما خودتون بیارید.ما به اصرار تور لیدرمون همه مدارک و پولهایمان را داخل سیف باکس گذاشتیم وشب که به اتاق برگشتیم ۱۰۰۰ دلار و ۱۰۰۰۰ لیر از پول های ما را از داخل سیف باکس اتاق دزدیده بودند ما با حالت شوکه و اضطراب به پذیرش هتل اطلاع دادیم این قدر عادی و بی توجه برخورد کردن که ما بیشتر شوکه شدیم و فردا که به مدیر هتل گفتیم که حتی شما دوربین داخل راهروها ندارین مگه میشه خیلی عادی و بی توجه خودشون برخورد کردن و گفتن نه دوربین نداریم ما حتی شکایت کردیم پلیس انگشت نگاری اومد کرد اما هیچ نتیجه ای نداشت معلومه کسی که پول و از سیف باکس میزنه این قدر وارد هست که اثری از خودش نذاره، فقط میگفتن اگر میخوایید کارتون حل بشه اونم ۵۰ ۵۰ هست باید پول بدید وکیل بگرید.با کدوم پول وقتی همه ی پول های ما را زده بودند؟ و مسئولین هتل خیلی خیالشون راحت بود که ما مسافریم و چند روز بیشتر نیستیم که بخواییم پیگیر باشیم.،از نطر امنیت این هتل صفر و ما بار دیگر بهمون ثابت شد که اطمینان به حتی سیف باکس اتاق خودمون نکنیم.چون خیلی راحت درشو باز کرده بودند.از نظر تنوع غذا هم بسیار ضعیف.حیف این هتل با این همه زیبایی و ۵ ستاره بودنش اصلا راضی نبودیم نه از مدیریت هتل و نه از برخورد پرسنل تازه دزدی هم ازمون کردن.متاسفم برای مدیریت این هتل که نتونست امنیت و آرامش به ما بده که بتونیم از سفرمون لذت ببریم .
  Merhaba arkadaşlar ben ve eşim 13 Eylül-20 Eylül tarihleri ​​arasında arkadaşlarla Infinity otelde konakladık size bu otel hakkında biraz bilgi vermek istedim gerçekten çok yardımcı oldu 1313 nolu odamız denize bakıyordu.temizlik açısından banyoda havlular çok sıradan.Her şey lekeliydi ve değiştirmelerini söylemek zorunda kaldık.Diş macunu veya diş fırçası yoktu.Kendinizi getirmeniz gerekiyor.Bütün belgelerimizi ve paramızı, ısrarla kasaya koyduk. tur liderimiz gece odaya döndüğümüzde 1000 dolar 10000 lira paramız vardı odadaki kasadan anahtarlarımız çalındı ​​şok ve endişe ile otel resepsiyonuna haber verdik , bize öyle davrandılar tesadüfen ve umursamazca biz daha da şok olduk ertesi gün otel müdürüne senin bile koridorlarda kameran yok dedik bize yaklaşmaları çok normal ve umursamazca hayır kameramız yok demeleri çok normal , polise bile şikayet ettik, gelip parmak izimizi aldılar ama bir sonuç çıkmadı.Açıkçası kasadan parayı alan kişi o kadar ilgili ki kendinden iz bırakmıyor dediler sadece İstiyorum Çizgi film çözülürse 50-50 Avukat tutmak için para ödemen gerekiyor Hangisiyle ? Tüm paramız dövüldüğünde para mı? Ve otel yetkilileri biz gezgin olduğumuz için çok rahatladılar ve birkaç gün daha kalmak istemiyoruz.Bu otelin güvenliği açısından sıfır ve bir kez daha kanıtladık ki bu otel güvenliği açısından. odamızdaki kasaya bile güvenmiyoruz çünkü kapıyı çok rahat açıyor.yemek çeşitliliği açısından da çok zayıf.yazık ki bu otel, güzelliğine ve 5 yıldızlı olmasına rağmen Ne otel yönetiminden ne de personelin davranışlarından hiç memnun kalmadık, hadi gezimizin tadını çıkaralım. "
  مفید بود ؟ تشکر
  ارسلان بدر
  1 تشکر
  " باسلام من به همراه خانواده و دوستانم که 9 نفر میشدیم از تاریخ 13 شهریور لغایت 20 شهریور امسال در هتل اینفینیتی اقامت داشتیم .به اصرار تور لیدر پولها و مدارکمون رو در سیف باکس قرار دادیم.صبح اولین روز اقامت پس از صرف صبحانه تمام دلارهای یکی از دوستان که 1000 دلار بود را از سیف باکس زده بودند .هرچه قدر پیگیری کردیم فایده ای نداشت.دوربین مداربسته دم در ورودی و راهرو اتاق خراب ویا وجود نداشت.برخورد مدیرهتل بااین موضوع بسیار عادی و بی تفاوت بود.سرویس دهی بسیار معمولی و در حد ضعیف بخصوص در بخش خانه داری و اتاق ها و غذاها هم یکنواخت و درحد انتظار نبود.
  باتشکر "
  مفید بود ؟ تشکر
  نگار نقوی
  2 تشکر
  " سلام ،ما اول شهریور۱۴۰۱ در این هتل اقامت داشتیم لابی و اتاقها هتل فوق العاده کثیف، حوله ها و ملافه ها به هیچ عنوان شسته نمیشود.غذاهای رستوران خیلی خیلی معملی با تنوع کم خدمات هتل افتضاح هست "
  مفید بود ؟ تشکر
  مهدي
  6 تشکر
  " سلام بزگترين ضعف اين هتل نداشتن ديسكو هست كه با توجه به امكانات قابل قبول ديگه كمي تعجب اوره ... "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام. ما 2 بزرگسال و 2 کودک (5،9 سال) هستیم. کدام اتاق را انتخاب کنیم؟ (1401/11/08)

پاسخ هتل : سلام. می توانید اتاق بزرگ با نمای باغ یا اتاق بزرگ با منظره دریا را انتخاب کنید. (1401/11/08)
ترجمه ماشینی
۲-می توانید اطلاع دهید که آیا می توانم برای پایان ماه اوت اوایل سپتامبر رزرو کنم (1401/07/27)

پاسخ هتل : سلام از آبان ماه میتوانید برای سال آینده رزرو کنید (1401/07/28)
ترجمه ماشینی
۳-من پکیج UAll دارم. آیا برای رنگ آمیزی و هایلایت سالن زیبایی هتل موهای کوتاه هزینه ای دارد؟ (1401/07/06)

پاسخ هتل : با سلام

سالن زیبایی قابل شارژ است. وقتی به هتل می‌آیید، می‌توانید مستقیماً برای قیمت‌ها با آنها تماس بگیرید. (1401/07/11)
ترجمه ماشینی
۴-پارکینگ در هتل است (1401/07/01)

پاسخ هتل : بله ما داریم (1401/07/04)
ترجمه ماشینی
۵-سلام استخر آب گرم در اواخر اکتبر افتتاح شد؟ (1401/06/28)

پاسخ هتل : بله، در ماه اکتبر باز خواهد شد (1401/06/29)
ترجمه ماشینی
۶-سلام اگر بعد از ساعت 1 بامداد رسیدیم، آیا غذا در هتل موجود است (1401/06/28)

پاسخ هتل : تا ساعت 2 صبح بوفه شب داریم (1401/06/28)
ترجمه ماشینی
۷-سلام آیا اتاق در دسترس دارید؟ (1401/06/07)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

لطفا سیستم را بررسی کنید. (1401/06/07)
ترجمه ماشینی
۸-آیا اتاق مناسب برای 5 نفر وجود دارد؟ (1401/05/13)

پاسخ هتل : متاسفانه نه (1401/05/27)
ترجمه ماشینی
۹-در تاریخ 28 سپتامبر برای 1 هفته مرخصی در 5 اکتبر وارد شده اند، آیا اسلایدها برای پسرم باز می شود و دلیل این رزرو این هتل است. (1401/05/06)

پاسخ هتل : سلام،
اسلایدها بر اساس شرایط آب و هوایی تا پایان مهرماه باز خواهند بود. (1401/05/27)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا Aquapark از 22 تا 25 سپتامبر کار می کند؟
متشکرم (1401/04/18)

پاسخ هتل : پارک آبی تا 31 مهرماه (بر اساس شرایط آب و هوایی) کار خواهد کرد. (1401/04/22)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا می توانم یک اتاق خانوادگی اینجا رزرو کنم؟ (1401/04/16)

پاسخ هتل : سلام ما اتاق خانواده نداریم (1401/04/22)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا اتوبوس شاتل به مرکز شهر وجود دارد و آیا زمین تنیس یا فوتبال یا سبد یا زمین بازی گلف وجود دارد (1401/03/06)

پاسخ هتل : ما زمین تنیس یا زمین بازی فوتبال/سبد/گلف نداریم. در جلوی هتل ها ایستگاه اتوبوس وجود دارد. می توانید هر 15 دقیقه یک مینی بوس برای رفتن به مرکز شهر پیدا کنید. (1401/03/17)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام! آیا اتاق های سوپریور دو نفره برای 2 بزرگسال و کودک 5 ساله مناسب هستند؟ آیا می توانید یک تخت یک نفره پاپ آپ برای کودک بگذارید؟ با تشکر (1401/03/04)

پاسخ هتل : اتاق های سوپریور دارای 1 تخت دونفره یا 2 تخت یک نفره می باشند و برای کودکان تخت اضافه می گذاریم. بنابراین بله، اتاق های سوپریور برای 2 بزرگسال + 1 کودک مناسب است :) (1401/03/17)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام آیا اتاق های شما اتو شده است؟ ممنون از پاسخ شما (1401/02/31)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
ما در اتاقمان آهن نداریم. اما سرویس اتو خشکشویی با هزینه اضافی داریم. (1401/02/31)
ترجمه ماشینی
۱۵-این پارک آبی در آوریل 2022 چه زمانی افتتاح می شود؟ همچنین شما در ماه رمضان سحور می دهید؟ (1400/12/09)

پاسخ هتل : از علاقه شما سپاسگزاریم.

آکواپارک 22 آوریل باز خواهد بود. (اما تاریخ ها می توانند بر اساس شرایط آب و هوایی تغییر کنند)
ما سحور را ارائه می دهیم.

با احترام. (1400/12/10)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام سوئیت 2 خوابه دارید؟ (1400/11/08)

پاسخ هتل : سلام،
از توجه شما متشکریم.
ما سوئیت 2 خوابه نداریم. ما اتاق های بزرگ داریم. 2 بزرگسال + 2 کودک می توانند در یک اتاق بزرگ اقامت کنند.
با احترام. (1400/12/10)
ترجمه ماشینی
۱۷-Denize sıfır otel?birde plaj kum mu taş mi? (1400/10/10)

پاسخ هتل : Merhaba،
Otelimiz denize sıfır olup hem özel kum plajımız hem de özel platformumuz mevcuttur. (1400/10/13)
ترجمه ماشینی
۱۸-تمام پارک های آبی در طول همه گیری کرونا باز است؟ (1400/06/20)

پاسخ هتل : عزیز،

اول از همه از ایمیل شما بسیار سپاسگزارم. Aquapark تا پایان 06.10.2021 باز است.
با احترام،
Suzan Ünlü (1400/06/23)
ترجمه ماشینی
۱۹-سلام
آیا پارک آبی رایگان است؟؟؟؟ (1400/05/26)

پاسخ هتل : سلام،
از علاقه شما به Infinity By Yelken Resorts & Aquapark متشکریم.
Aquapark برای مهمانان ما رایگان است.

با احترام. (1400/05/27)
ترجمه ماشینی
۲۰-بار ساحلی داره؟؟؟ (1398/05/19)

پاسخ هتل : بله ما بار ساحلی داریم (1398/05/26)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل اینفینیتی بای یلکن کجاست؟

پاسخ : کوش آداسی - کادینار دنیزی
۲-موقعیت و فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی تا اماکن مهم و گردشگری کوش آداسی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

 • فاصله هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی تا ساحل شهر کوش آداسی (تاون بیچ) ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا ساحل گرین بیچ کوش آداسی ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا ساحل بانوان کوش آداسی (لیدیز بیچ) ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا گوئرچین‌آدا (جزیرهٔ کبوتر) کوش آداسی ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا دروازه قلعه کوش آداسی (کاستل گیت) ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکدوگان کوش آداسی ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید اسکله نووا کوش آداسی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کاروانسرای تاریخی کوش آداسی ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا بازار کوش آدسی ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا ساحل لانگ بیچ کوش آداسی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید کوش آداسی AVM ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید ستور مارینا کوش آداسی ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ لیر )
 • * تا پارک آبی آدالند کوش آداسی ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ لیر )
 • * تا شهر تاریخی افسوس کوش آداسی ۲۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره اینفینیتی بای یلکن کوش آداسی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ