هتل آمباسادوری تفلیس گرجستان

هتل پنج ستاره

Ambassadori Tbilisi Hotel

امتیاز ۱۲۲۲ نفر ۸.۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل آمباسادوری تفلیس

راحتی1204۹.۲
نظافت و تمیزی1210۹.۱
امکانات1206۸.۹
پرسنل1207۹
ارزش خرید1203۸.۵
موقعیت1206۹.۵
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل آمباسادوری تفلیس

تصویر 93454 نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 647 نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 648 نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 649 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 651 هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 652 فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 653 هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 654 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 655 فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 656 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 657 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 658 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 659 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 660 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 661 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 662 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 663 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 664 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 666 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 667 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 668 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 669 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 670 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 671 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 672 استخر هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر استخر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 673 باشگاه ورزشی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 674 استخر هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر استخر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 676 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 677 استخر هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر استخر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 678 هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 679 فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 680 فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 681 فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 682 فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 683 فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 684 فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 685 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 686 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 687 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 688 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 689 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 690 فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 691 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 692 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس
تصویر 693 لابی هتل آمباسادوری تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

تصاویر باشگاه ورزشی هتل آمباسادوری تفلیس

باشگاه ورزشی هتل آمباسادوری تفلیس 673 100باشگاه ورزشی هتل آمباسادوری تفلیس 673
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس

فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 652 100فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 652فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 655 100فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 655فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 679 100فضای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 679
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس

فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 656 100فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 656فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 657 100فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 657فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 658 100فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 658فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 660 100فضای اتاق های هتل آمباسادوری تفلیس 660
+19

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 680 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 680فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 681 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 681فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 682 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 682فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 683 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آمباسادوری تفلیس 683
+5

تصاویر لابی هتل آمباسادوری تفلیس

لابی هتل آمباسادوری تفلیس 649 100لابی هتل آمباسادوری تفلیس 649لابی هتل آمباسادوری تفلیس 654 100لابی هتل آمباسادوری تفلیس 654لابی هتل آمباسادوری تفلیس 659 100لابی هتل آمباسادوری تفلیس 659لابی هتل آمباسادوری تفلیس 662 100لابی هتل آمباسادوری تفلیس 662
+8

تصاویر نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس

نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 647 100نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 647نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 648 100نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 648نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 93454 100نمای بیرونی هتل آمباسادوری تفلیس 93454
+3

تصاویر استخر هتل آمباسادوری تفلیس

استخر هتل آمباسادوری تفلیس 672 100استخر هتل آمباسادوری تفلیس 672استخر هتل آمباسادوری تفلیس 674 100استخر هتل آمباسادوری تفلیس 674استخر هتل آمباسادوری تفلیس 677 100استخر هتل آمباسادوری تفلیس 677
+3
نقشه بیسان گشت
تفلیس گرجستان-شهر تفلیس
+995322439494

معرفی هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

هتل آمباسادوری تفلیس (Ambassadori Tbilisi Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه سیتی سنتر تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل آمباسادوری تفلیس درای بریج تفلیس است و این هتل با پل صلح تفلیس 0.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل آمباسادوری تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.5 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (8.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.5 از 10) است. از جمله امکانات هتل آمباسادوری تفلیس می‌توان به پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس Ambassadori در قلب تفلیس، 500 متری میدان آزادی گرجستان واقع شده است. نزدیکترین فرودگاه به آمباسادوری، فرودگاه بین المللی تفلیس، با 13 کیلومتر فاصله از هتل مجلل امباسادوری است.

امکانات اصلی هتل آمباسادوری شامل 121 اتاق و سوئیت غیر سیگاری، کازینو، 2 رستوران و بار، استخر سرپوشیده، تراس پشت بام، مرکز تناسب اندام، خدمات آبگرم، خدمات ماساژ، اتاق کنفرانس، شاتل فرودگاه، پذیرش 24 ساعته، خدمات اتاق، دستگاه کارتخوان، باغ، رایگان فای و پارکینگ اختصاصی می‌باشد.

در تمامی اتاق‌‌های هتل آمباسادوری سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون تختخواب، دستگاه قهوه ساز، حمام خصوصی یده آل با دمپایی، سشوار، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان، لوازم خانه داری روزانه موجود است. در برخی از اتاق‌‌ها یک صندلی راحتی برای استراحت نیز وجود دارد.

مسافران تور تفلیس علاقمند به پیاده روی می‌توانند از هتل تا Basilica Anchiskhati  1دقیقه، پل صلح6، کلیسای سونی6، سالن خدمات عمومی8، موزه هنر گرجستان8، خیابان شاردینی9، تراموا هوایی در تفلیس10، سالن تفلیس11، کلیسای جامع سنت جورج11 ومیدان آزادی 11 دقیقه پیاده روی نمایند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل آمباسادوری تفلیس 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Ambassadori Restaurant

  نوع غذا : European

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل آمباسادوری تفلیس 15 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Economy Double (Historical Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 20 متر مربع

  این اتاق در ساختمان تاریخی 4 ستاره هتل قرار دارد و به تمامی امکانات واقع در ساختمان جدید هتل دسترسی کامل دارد.

  اتاق ها مجهز به دوش یا وان هستند.

  هر اتاق دارای تهویه مطبوع است و دارای تلویزیون صفحه تخت با کانال های تلویزیونی بین المللی، تخت راحت و کمد لباس جادار است.

  لطفاً توجه داشته باشید که پنجره رو به راهرو است و دیدی ندارد.

 • 2 - Economy Twin (Historical Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 20 متر مربع

  این اتاق در ساختمان تاریخی 4 ستاره هتل قرار دارد و به تمامی امکانات واقع در ساختمان جدید هتل دسترسی کامل دارد.

  اتاق ها مجهز به دوش یا وان هستند.

  هر اتاق دارای تهویه مطبوع است و دارای تلویزیون صفحه تخت با کانال های تلویزیونی بین المللی، تخت راحت و کمد لباس جادار است.

  لطفاً توجه داشته باشید که پنجره رو به راهرو است و دیدی ندارد.

 • 3 - Premier King Room (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق‌های منحصربه‌فرد و فوق‌العاده روشن با رنگ‌های زیبای ایتالیایی را که در قسمت جدید هتل Ambassadori تفلیس واقع شده‌اند، تجربه کنید.

  با عناصر طراحی شیک و معاصر با حمام تزئین شده منحصر به فرد.

  تزیین شده در رنگ‌های غنی، اتاق‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که احساس راحتی و آرامش داشته باشند.

  اتاق‌های برتر در Ambassadori مناظر خیره‌کننده را به شما ارائه می‌دهند!

  لطفاً توجه داشته باشید که هیچ ظرفیتی برای تخت اضافی وجود ندارد. در این نوع اتاق.
  طبقات بالا از طریق آسانسور قابل دسترسی هستند.

 • 4 - Classic Double (Historical Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق در ساختمان تاریخی 4 ستاره هتل واقع شده است و به تمامی امکانات واقع در ساختمان جدید هتل دسترسی کامل دارد.

  این اتاق با طراوت منظره شگفت انگیزی از تفلیس مدرن و قدیمی دارد. .

  اتاق‌های مجهز به شما حریم خصوصی و خلوت می‌دهند.

  اتاق‌ها مجهز به تلویزیون صفحه تخت، مینی بار، صندوق امانات، و تخت نرم و راحت برای راحتی شما هستند.

 • 5 - Classic Twin (Historical Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 25 متر مربع

  این اتاق در ساختمان تاریخی 4 ستاره هتل واقع شده است و به تمامی امکانات واقع در ساختمان جدید هتل دسترسی کامل دارد.

  این اتاق با طراوت منظره شگفت انگیزی از تفلیس مدرن و قدیمی دارد. .

  اتاق‌های مجهز به شما حریم خصوصی و خلوت می‌دهند.

  اتاق‌ها مجهز به تلویزیون صفحه تخت، مینی بار، صندوق امانات، و تخت نرم و راحت برای راحتی شما هستند.

 • 6 - Premier Twin (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 26 متر مربع

  این اتاق‌های منحصربه‌فرد و فوق‌العاده روشن با رنگ‌های زیبای ایتالیایی را که در قسمت جدید هتل Ambassadori تفلیس واقع شده‌اند، تجربه کنید.

  با عناصر طراحی شیک و معاصر با حمام تزئین شده منحصر به فرد.

  تزیین شده در رنگ‌های غنی، اتاق‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که احساس راحتی و آرامش داشته باشند.

  اتاق‌های برتر در Ambassadori مناظری خیره‌کننده را به شما ارائه می‌دهند!

  لطفاً توجه داشته باشید که هیچ ظرفیتی برای تخت اضافی وجود ندارد. در این نوع اتاق

 • 7 - Executive King (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق پادشاهی اجرایی که دارای فرش‌های مجلل و سفارشی، پارچه‌های طراح ایتالیایی و مبلمان سفارشی است، اتاق‌های شیک، پر نور و دل‌باز با فضای نشیمن و حمام مرمری ارائه می‌دهد.

  طبقه‌های بالایی قابل دسترسی هستند. از طریق آسانسور

 • 8 - Executive Twin (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دوقلو اجرایی دارای فرش‌های مجلل و سفارشی، پارچه‌های طراح ایتالیایی و مبلمان سفارشی است. از طریق آسانسور

 • 9 - Executive Triple Room (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق پادشاهی اجرایی با فرش‌های سفارشی، پارچه‌های طراح ایتالیایی و مبلمان سفارشی، اتاق‌های شیک، پر نور و دل‌باز با فضای نشیمن و حمام مرمرین ارائه می‌دهد. اتاق ها دارای بالکن هستند و تراس نیز موجود است. طبقات بالا از طریق آسانسور قابل دسترسی هستند.

 • 10 - Family Room (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 44 متر مربع

  این اتاق خانوادگی با اتاق‌های متصل به هم، امکانات و مبلمان مدرن دارد. اتاق با یک میز مطالعه، قسمت نشیمن راحت و حمام مرمری مجهز است.

 • 11 - Suite (Historical Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق با دکوراسیون فوق‌العاده و یک تخت کینگ با طراحی زیبای عتیقه مبله شده است. اتاق‌های دارای اتاق نشیمن نیز موجود است.

  طبقه‌های بالا از طریق آسانسور قابل دسترسی هستند.

 • 12 - Elegance Suite (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 47 متر مربع

  واقع در بخش جدید هتل، تصمیمی ایده آل برای کسب و کار یا اوقات فراغت است.

  پنجره های کف تا سقف مناظر زیبای تفلیس را به نمایش می گذارند.

  در یک سوئیت بزرگ که مشخصه آن است لذت ببرید. با جزئیات فوق العاده و طراحی معاصر با حمام مرمری تاریک و مرموز با دوش و وان.

 • 13 - Ambassador Suite (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 63 متر مربع

  این اتاق‌ها که در گوشه‌های ساختمان جدید هتل واقع شده‌اند، خلوتگاهی فریبنده با مناظر پانوراما بی‌نظیر از پنجره‌های دور تا دور از کف تا سقف هستند.

  دارای قرارهای مسکونی متفکرانه و پالت طراحی معاصر این اتاق‌ها با رنگ‌های برجسته خاکی دارای مجموعه‌ای از آثار هنری سفارشی و دوش و وان بزرگ هستند.

  صندلی‌های ضیافت پنجره‌ای با اندازه سخاوتمندانه گزینه‌های ایده‌آلی را برای کار، غذاخوری و استراحت ارائه می‌دهند.

 • 14 - Signature Suite (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 92 متر مربع

  سوئیت‌های انحصاری سیگنیچر محصولی انحصاری و خدمات شخصی ارائه می‌دهند.

  این اتاق‌ها در گوشه‌های هتل ساختمان جدید واقع شده‌اند، این اتاق‌ها خلوتگاهی فریبنده با مناظر پانورامای بی‌نظیر از پنجره‌های بسته‌شده از کف تا سقف هستند.

  این اتاق‌ها دارای قرارهای مسکونی متفکرانه و پالت طراحی معاصر خاکی با رنگ‌های برجسته، مجموعه‌ای از آثار هنری سفارشی و دوش و وان بزرگ هستند.

  صندلی ضیافت پنجره‌ای با اندازه سخاوتمندانه گزینه های ایده آلی برای کار، غذاخوری و استراحت ارائه می دهد.

 • 15 - Royal Suite (New Building)

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 39 متر مربع

  سوئیت رویال در New Part of Ambassadori Hotel تفلیس در بالاترین طبقه هتل واقع شده است و امکان تماشای منظره پانوراما از تفلیس قدیمی و مدرن را فراهم می کند.

  اتاق در 400 متر مربع امتداد دارد و فضاهای دلپذیری را برای کار ارائه می دهد. آرامش‌بخش و سرگرم‌کننده.

  قبه‌ای طاق‌دار نقاشی‌شده، سقف حیرت‌انگیز و تزئین‌شده با طلا در اتاق نشیمن به این سوئیت حس اصیل رنسانس می‌دهد.

  یک سوئیت داخلی. حمام عجیب و غریب و مرمرین با دوش بزرگ و وان عمیق واقعاً بهترین اقامتگاه سلطنتی هتل است.

موقعیت مکانی هتل آمباسادوری تفلیس

فاصله هتل آمباسادوری تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

20.17 Km ۰ دقیقه ۱۵ لاری
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
0.5 km ۶ دقیقه پیاده روی
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
0.7 km ۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل آمباسادوری تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

برج ساعت تفلیس مشاهده مسیر
۳۸ m ۱ دقیقه پیاده روی
۰.۶ km ۸ دقیقه پیاده روی
بوستان رایک تفلیس مشاهده مسیر
۰.۶ km ۸ دقیقه پیاده روی
۰.۹ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل آمباسادوری تفلیس تا مراکز خرید

۰.۹ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۱.۲ km ۱۵ دقیقه پیاده روی
۴.۶ km ۱۳ دقیقه ۶ لاری
۶.۴ km ۱۴ دقیقه ۷ لاری
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل آمباسادوری تفلیس

ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه اتلاری (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه روستاولی (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل آمباسادوری تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل آمباسادوری تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۲۲۲ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل آمباسادوری تفلیس


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | سرویس شاتل | کازینو | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | پیاده روی | دوچرخه سواري | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| کازینو

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بار | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری |

امکانات بیرونی
| تراس | ساحل آفتاب | باغ

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | امکانات اسپا | چترهای ساحلی | ماساژ | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | تناسب اندام | استخر | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | خشکشویی | لاندری | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Ambassadori Tbilisi Hotel )

نظرات در مورد هتل آمباسادوری تفلیس


  سید حسینی
  0 تشکر
  " هتل آمباسادوری یکی از هتل های 5 ستاره تفلیسه که قطعا اقامت توش رو میپسندید . من که به همراه خانواده توی این هتل اقامت داشتیم روز آخر که داتیم بیرون میومدیم واقعا دلمون گرفته بود . خیلی عالی بود خیلی خیلی زیاد. "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل آمباسادوری تفلیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا اتاق متصل موجود است؟ (1401/05/25)

پاسخ هتل : لطفاً شماره تأیید رزرو را برای ما ارسال کنید تا رزرو شما را دوباره بررسی کنیم، تیم هتل لطفا (1401/06/30)
ترجمه ماشینی
۲-آیا می توانم به جای تخت کوئین، 2 تخت یک نفره در اتاق داشته باشم؟ (1401/04/29)

پاسخ هتل : لطفاً شماره رزرو خود را برای بررسی مجدد در دسترس بودن اتاق‌ها، بسیار مهربان باشید، زیرا بستگی به در دسترس بودن دارد، تیم هتل لطفا (1401/06/30)
ترجمه ماشینی
۳-سلام میخواستم بپرسم شطاف تو حموم داری؟ این یک اسپری توالت است که مسلمانان از آن استفاده می کنند - واقع در کنار توالت. (1401/04/17)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
ما پوزش میخواهیم اما اسپری نداریم،
با احترام
تیم هتل (1401/08/05)
ترجمه ماشینی
۴-آیا بالکن فرانسوی دارد؟ من یک بالکن در اتاق می خواهم (1401/03/23)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که برخی از اتاق ها دارای بالکن فرانسوی هستند، اما در دسترس است. لطفاً جزئیات رزرو خود را برای ما ارسال کنید تا یادداشتی در مورد بالکن اضافه کنیم، اما نمی‌توانیم آن را از قبل قول بدهیم.

با احترام
(1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۵-چگونه می توانم اتاقی با بالکن رزرو کنم؟ (1401/03/17)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که تنها تعداد کمی از اتاق ها دارای بالکن فرانسوی در هتل هستند و در صورت در دسترس بودن است، ما فقط می توانیم یادداشت درخواست شما را در رزرو اضافه کنیم.

با سلام و احترام (1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۶-اتاق سه تخته و اتاق خانواده دارای بالکن هستند؟
لطفا پاسخ دهید (1401/03/15)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که اتاق خانواده یا تریپل Executive بالکن ندارند

با سلام و احترام (1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۷-از 1-7 تا 6-7 یک اتاق با بالکن دارید؟ (1401/03/08)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که اتاق با بالکن در دسترس است، لطفاً جزئیات رزرو خود را برای ما ارسال کنید.
با سلام و احترام (1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۸-آیا شما بچه ها سرویس اتاق 24 ساعته دارید و در اتاق برتر دارید؟ (1401/03/06)

پاسخ هتل : با سلام خدمت میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که ما در هتل 24/7 روم سرویس داریم

با سلام و احترام

(1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۹-من می خواهم یک اتاق با بالکن رزرو کنم (1401/03/06)

پاسخ هتل : سلام مهمان گرامی،

لطفاً به اطلاع شما برسانیم که اتاق با بالکن در دسترس است، لطفاً جزئیات رزرو را برای ما ارسال کنید.

با احترام
(1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۱۰-هزینه وعده صبحانه چقدر است؟ (1401/03/06)

پاسخ هتل : با سلام خدمت میهمان گرامی،

لطفاً به اطلاع شما برسانیم که نرخ صبحانه 25 تومان با مالیات بر ارزش افزوده برای هر نفر است

با سلام و احترام
(1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۱۱-بازدید کننده اجازه ورود به اتاق من (1401/03/03)

پاسخ هتل : با سلام خدمت میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که بازدیدکنندگان مجاز به حضور در اتاق هستند،
از بخش جلویی اطلاع داده شود و مهمان کپی پاسپورت خود را بگذارد،

با سلام و احترام
با احترام
(1401/04/02)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام
آیا آرایشگاهی برای آرایشگر در هتل دارید؟ (1401/02/21)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز،
در هتل زیبایی سفیر وجود دارد

با احترام

تیم هتل (1401/02/21)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام
آیا خدمات نگهداری از کودک ارائه می دهید؟ (1401/02/18)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز،
ببخشید، اما ما خدمات نگهداری از کودک نداریم

با احترام

تیم هتل (1401/02/21)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا تمام اتاق از نوع نمای رودخانه است

من هیچ لیستی از نمای رودخانه را نمی بینم (1401/02/13)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
برخی از اتاق های ساختمان جدید رو به رودخانه متکواری می باشد

با سلام و احترام
تیم هتل (1401/02/21)
ترجمه ماشینی
۱۵-گهواره ای برای نوزاد تهیه می کنید؟ (1401/02/09)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز،
بله، ما در هتل تخت نوزاد داریم، بنا به درخواست می باشد.

با سلام و احترام

تیم هتل (1401/02/09)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا در هتل شما کازینو وجود دارد؟ (1401/02/08)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز،
بله، کازینو در هتل ما وجود دارد،

با احترام

تیم هتل (1401/02/09)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام آیا اتاق سیگار وجود دارد و نحوه رزرو آن (1401/01/14)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،

لطفاً به اطلاع شما برسانیم که در تمام اتاق ها سیگار ممنوع است

با احترام
(1401/01/24)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام

آیا اتاق ها بالکن دارند؟ (1401/01/05)

پاسخ هتل : سلام میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که برخی از اتاق ها دارای بالکن فرانسوی هستند، در صورت در دسترس بودن است

با عرض سلام
(1401/01/24)
ترجمه ماشینی
۱۹-من با 2 فرزند همراه هستم.
سن ​​هر دو به ترتیب 7 و 5 سال است.
آیا می‌توانید اندازه اتاق را برای هر 4 نفر با صبحانه مناسب بنویسید. (1400/12/09)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز،
در سه نفره Executive می توانیم برای کودک 5 ساله تخت اضافه اضافه کنیم.
همچنین توصیه می کنیم اتاق خانوادگی را در ساختمان جدید که برای 4 نفر است رزرو کنید.
با سلام و احترام (1400/12/09)
ترجمه ماشینی
۲۰-من با یک بزرگسال دیگر و 3 کودک سفر خواهم کرد. آیا می توانم تضمین کنم که اتاق هایی که رزرو خواهم کرد به هم متصل شوند؟ من هم ساختمان قدیمی را ترجیح می دهم. (1400/12/02)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از علاقه شما به Ambassadori تفلیس سپاسگزاریم.
لطفاً مشخصات سنی کودکان را در اختیار ما قرار دهید.
با توجه به مشخصات ارائه شده شما، ما می توانیم به شما پیشنهاد دهیم. دسته مربوطه.

با احترام،
بخش رزرو. (1400/12/02)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-آدرس هتل آمباسادوری کجاست؟

پاسخ : گرجستان-شهر تفلیس
۲-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل آمباسادوری کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز) - ایستگاه اتلاری (خظ قرمز) - ایستگاه روستاولی (خظ قرمز) -
۳-موقعیت و فاصله هتل آمباسادوری تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل آمباسادوری تفلیس

 • فاصله هتل آمباسادوری تفلیس تا برج ساعت تفلیس ۳۸ m کیلومتر است.
 • * تا پل صلح تفلیس ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا میدان آزادی تفلیس ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا درای بریج تفلیس ۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۲.۲ کیلومتر است.
 • * تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۱۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۳۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لاری )
۴-هتل آمباسادوری در کدام منظقه تفلیس قرار دارد ؟

پاسخ : هتل آمباسادوری در منطقه سیتی سنتر قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل آمباسادوری تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره آمباسادوری تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ