هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی

Landmark Plaza Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
میدان الناصر دیره، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی - Landmark Plaza Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۰۳۳,۰۰۰ ۵,۴۰۱,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۴۶,۰۰۰ ۵,۶۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۵,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۴۴۶,۰۰۰ ۵,۷۸۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۵,۵۲۱,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۵,۸۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۱۵۳,۰۰۰ ۵,۵۲۱,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۶۶,۰۰۰ ۵,۸۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۱۷۳,۰۰۰ ۵,۵۴۱,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۸۶,۰۰۰ ۵,۸۲۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۳۷۹,۰۰۰ ۵,۷۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۶,۰۳۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۷ آبان ۴ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۳۸۹,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۸۳,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۶۶۵,۰۰۰ ۶,۴۸۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۸۳,۰۰۰ ۶,۸۶۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۶۶۵,۰۰۰ ۶,۴۸۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۰۸۳,۰۰۰ ۶,۸۶۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۶۶۵,۰۰۰ ۶,۴۸۹,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۰۸۳,۰۰۰ ۶,۸۶۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آبان ۲۶ آبان ۳ شب BB ۴,۶۷۳,۰۰۰ ۶,۰۴۱,۰۰۰ ۳,۰۷۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۸۶,۰۰۰ ۶,۳۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۶,۵۲۹,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۲۳,۰۰۰ ۶,۹۰۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۷۹۶,۰۰۰ ۶,۱۶۴,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۱۰۹,۰۰۰ ۶,۴۴۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آبان ۲۸ آبان ۵ شب BB ۵,۰۹۷,۰۰۰ ۷,۳۷۷,۰۰۰ ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۱۹,۰۰۰ ۷,۸۵۲,۰۰۰ ۰
هتل لندمارک پلازا در منطقه دیره واقع شده و مشرف به میدان الناصر می باشد. این هتل اتاق های با تهویه مطبوع و تلویزیون ماهواره ای به همراه 2 رستوران ارائه می دهد. اتاق های لندمارک جادار بوده و تهویه مطبوع دارند. آن ها شامل مبلمان چوبی و انواع امکانات مدرن نظیر مینی بار هستند. همنچنین حمّام های اختصاصی با سشوار نیز داخل اتاق ها جای گرفته اند. صبح ها بوفه صبحانه در پلازا سرو می گردد. رستوران Shamiana غذاهای بین المللی ارائه می دهد. کافه Al Sadeeq 24 ساعته با غذاهای سبک و نوشیدنی از میهمانان پذیرایی میکند. لابی هتل هم دارای مرکز خرید با 50 مغازه مختلف است. هتل لندمارک پلازا از مرکز خرید دیره سیتی سنتر 10 دقیقه با پای پیاده فاصله دارد. دبی کریک هم در کمتر از یک کیلومتری هتل قرار دارد. دیره انتخاب بی نظیری برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین برای خرید از برند های مطرحی چون اپل نیز مناسب است.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
توریست هندی در سفر به دبی کشته شد
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
جنگل های انبوه داخل هتل دبی !
قوانین ویزا امارات در هنگام ورود به دبی
پرداخت غرامت بعد از کار در بیسان گشترغ از حقوق، مزایا و پاداش
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
سواحل دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره لندمارک پلارا دبی

لطفا منتظر بمانید...