هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی

Ramee Guestline Deira Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره ، خیابان الرقه ، نزدیک برج ساعت
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی - Ramee Guestline Deira Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۱۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۱۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۱۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۴,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۵۱۷,۰۰۰ ۴,۴۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۳۸۹,۰۰۰ ۴,۲۲۱,۰۰۰ ۲,۵۵۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۷,۰۰۰ ۴,۵۱۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۴۰۹,۰۰۰ ۴,۲۴۱,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۵۷,۰۰۰ ۴,۵۳۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آبان ۲۷ آبان ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۷۸۳,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۳,۷۶۳,۰۰۰ ۴,۷۴۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۳,۶۴۶,۰۰۰ ۴,۷۵۶,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۱۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۶۴۶,۰۰۰ ۴,۷۵۶,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۱۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۳,۶۴۶,۰۰۰ ۴,۷۵۶,۰۰۰ ۲,۵۳۷,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۸۴۴,۰۰۰ ۵,۱۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۶۸۶,۰۰۰ ۴,۷۹۶,۰۰۰ ۲,۵۷۷,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۸۴,۰۰۰ ۵,۱۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۴,۸۶۴,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۸۰,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۰
هتل رامی در دیره، نزدیک دبی کریک، باشگاه گلف دبی کریک و بازار طلا قرار دارد. امکانات اقامتی هتل با قابلیت پخت و پز بوده و به ماشین لباسشویی مجهز می باشند. اتاق های هتل دارای مبلمان چوبی و کف فرش شده هستند. هر سوئیت شامل تلویزیون، آشپزخانه با یخچال و امکانات اتو می باشد. همه سوئیت های مجهز به تهویه مطبوع هتل بالکن هم در خود جای داده اند. میهمانان میص توانند روز خود را قبل از آغاز گشت زنی با بوفه صبحانه شروع نمایند. این هتل 7 رستوران و کافه در اختیار دارد که انواع غذاها و نوشیدنی های بین المللی را سرو می نماید. فرودگاه بین المللی دبی هم 3.8 کیلومتر با هتل فاصله دارد و پارکینگ رایگان در محل ارائه می نماید. اجاره خودرو نیز در هتل فراهم می باشد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
تور گردش در ابوظبی از دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
درباره ممنوعیت ویزای دبی و قوانین آن بیشتر بدانید (قسمت اول)
امارات یکی از پنج مقصد برتر مشاغل بین المللی برای مهاجرین
بیست راه از بهترین راه های لذت بردن از سفر به دبی-قسمت دوم
مرد متهم به قتل همسرش در امارات به وسیله اسید، به مرگ محکوم شد
چشم دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
مسافران ترکیه به دبی بروید!

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 2 ستاره رامی گست لاین دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...