هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی

Signature INN Deira

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی - Signature INN Deira - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۳۵,۰۰۰ ۴,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۶۳۵,۰۰۰ ۴,۹۵۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۳۵,۰۰۰ ۴,۹۵۷,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۶۳۵,۰۰۰ ۴,۹۵۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۶۸۴,۰۰۰ ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۸۴۵,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۵,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۳,۸۸۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۲۲۷,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۹۰۵,۰۰۰ ۵,۲۲۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۸ آذر ۴ شب BB ۴,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۳۸,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۳۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آبان ۲۸ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۰۹۱,۰۰۰ ۵,۴۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۲۹ آبان ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۸۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۲۸۶,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۲,۵۲۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۸۶,۰۰۰ ۶,۰۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۵۶۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۴,۳۲۶,۰۰۰ ۶,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۳۴۶,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۵۸۳,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۴۶,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۵۰۸,۰۰۰ ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۵۰۸,۰۰۰ ۵,۸۳۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۵۱۶,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۵۱۶,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ آذر ۹ آذر ۵ شب BB ۴,۵۱۶,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۲,۳۱۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۵۱۶,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۵ آبان ۳۰ آبان ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۲,۳۶۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۰
این هتل در مرکز دیره و به فاصله 5 کیلومتری از فرودگاه بین المللی دبی قرار دارد. استخر روباز و رستوران بالای پشت بام با نمای پانورامیک از شهر، از ویژگی های این هتل می باشد. اتاق ها دارای کف پارکت بوده و با رنگ های خنثی تزئین یافته اند. هر اتاق مجهز به تهویه مطبوع بوده و همراه با حمّام و دستشویی اختصاصی مجهز به سشوار ارائه می گردد. صبح ها بوفه صبحانه با قهوه تازه سرو می شود. یک رستوران هم برای غذاهای ویژه هندی و میخانه با بیلیارد در نظر گرفته شده است. شب ها هم میهمانان می توانند از موسیقی و رقص در نایت کلاب لذّت ببرند. منشی تور هم اطلاعات مربوط به جاذبه های محلی را فراهم نموده و به شما در اجاره خودرو یاری می رساند. این هتل از ایستگاه مترو الرقه 550 متر فاصله دارد و مرکز تجارت جهانی هم با 20 دقیقه رانندگی قابل دسترسی خواهد بود. پارکینگ اختصاصی رایگان نیز در محل امکان پذیر می باشد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین با در اختیار داشتن برند های مطرحی نظیر نایک برای خرید منطقه ی ایده آلی محسوب می شود.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
تور دبی : شن نوردی با سافاری صحرا در دبی
ویلای های شناور در دبی
تور دبی : شام در قایق کروز 5 ستاره بر روی خور دیره
پارک های ساحلی دبی
راهنمای کامل بهترین مراکز خرید دبی
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
تور دبی : تماشای فواره دبی از داخل قایق
باغ وحش دبی به خاطر افتتاح پارک سافاری این شهر تعطیل شد

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره سیگناچور این دیره دبی

لطفا منتظر بمانید...