?>

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

Hotel Colombi

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشتهتل سه ستاره کولومبیا تفلیس - Hotel Colombi - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۴۲۱,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۶۳۶,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲,۸۴۴,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۸۸۴,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۷۱۱,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
تابان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۱۹۷,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۲۳۷,۰۰۰ ۲,۹۸۴,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۸۱۱,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۲۶۲,۰۰۰ ۳,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۸۸۱,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۳۳۷,۰۰۰ ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۴۳۷,۰۰۰ ۳,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
تابان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۰۱۱,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۶۰۷,۰۰۰ ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
تابان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۶۳۷,۰۰۰ ۳,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۶۳۷,۰۰۰ ۳,۳۸۴,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۲۱۱,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۶۵۷,۰۰۰ ۳,۹۶۵,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۲,۶۷۷,۰۰۰ ۳,۴۲۴,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
تابان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۷۵۷,۰۰۰ ۴,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
قشم ایر ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۷۹۷,۰۰۰ ۴,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۸۲۲,۰۰۰ ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۸۲۲,۰۰۰ ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
تابان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۲,۸۲۴,۰۰۰ ۳,۷۵۸,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۴,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۲,۹۱۱,۰۰۰ ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۲,۹۹۷,۰۰۰ ۴,۳۰۵,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
تابان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۰۱۱,۰۰۰ ۴,۱۳۲,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۰۶۷,۰۰۰ ۴,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
تابان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۴,۴۰۵,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
تابان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۱۹۷,۰۰۰ ۴,۵۰۵,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۲۹۷,۰۰۰ ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۳,۳۹۷,۰۰۰ ۴,۷۰۵,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
آتش سوزی هتل آدرس دبی (العنوان) در شب سال نو
بهترین سوغات استانبول چیست ؟
جاذبه های دیدنی | توریستی | گردشگری دبی
سواحل دبی
نمایشگاه هدایا دبی
5 تفریح خاص که فقط در دبی می توانید تجربه کنید
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
نمایش نور برج خلیفه تا دو ماه دیگر ادامه پیدا می‌کند
گرانترین لاستیک های جهان در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل سه ستاره کولومبیا تفلیس

لطفا منتظر بمانید...