?>

هتل 3 ستاره می فیر دبی

Mayfair Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان رقه البطین، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۷۲,۰۰۰ ۳,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۲۲۸,۰۰۰ ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۷۲,۰۰۰ ۳,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۲۲۸,۰۰۰ ۴,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۴۶,۰۰۰ ۳,۹۴۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۳۹۸,۰۰۰ ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۴۱۸,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۴۱۸,۰۰۰ ۴,۴۷۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۸۶,۰۰۰ ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۴۳۸,۰۰۰ ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۲۶,۰۰۰ ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۵۳۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۴۴,۰۰۰ ۴,۳۲۹,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۴۴,۰۰۰ ۴,۳۲۹,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۴۴,۰۰۰ ۴,۳۲۹,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۵۸۵,۰۰۰ ۵,۰۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۳۶,۰۰۰ ۴,۱۳۷,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۵۸۸,۰۰۰ ۴,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۱۳,۰۰۰ ۴,۴۸۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۹,۰۰۰ ۵,۱۵۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۱۳,۰۰۰ ۴,۴۸۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۹,۰۰۰ ۵,۱۵۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۴,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۵,۱۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۴,۵۰۱,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۷۶۹,۰۰۰ ۵,۱۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۳,۰۰۰ ۴,۵۲۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۸۹,۰۰۰ ۵,۱۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۳,۰۰۰ ۴,۵۲۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۸۹,۰۰۰ ۵,۱۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۳,۰۰۰ ۴,۵۲۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۷۸۹,۰۰۰ ۵,۱۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۷۶,۰۰۰ ۴,۵۴۴,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۵,۲۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۶,۰۰۰ ۴,۳۳۷,۰۰۰ ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۸۸,۰۰۰ ۴,۸۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۵,۰۵۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۴۰,۰۰۰ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۸۶,۰۰۰ ۴,۵۸۷,۰۰۰ ۲,۹۸۵,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۰۳۸,۰۰۰ ۵,۰۹۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۴۷,۰۰۰ ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۵۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۴۷,۰۰۰ ۵,۵۴۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۴۵۱,۰۰۰ ۶,۵۵۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۵۸۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۶,۵۹۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۵۸۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۶,۵۹۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۹۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۹۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۹۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۹۵۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۶۵۶,۰۰۰ ۷,۱۵۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۰۲,۰۰۰ ۷,۲۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۰۲,۰۰۰ ۷,۲۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۰۲,۰۰۰ ۷,۲۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۵۴,۰۰۰ ۶,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۵۴,۰۰۰ ۶,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۵۴,۰۰۰ ۶,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۵۴,۰۰۰ ۶,۱۲۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۸۴۲,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۱۸۹,۰۰۰ ۲,۹۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۰۹۱,۰۰۰ ۷,۱۹۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۷۶,۰۰۰ ۵,۸۷۷,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۶,۳۸۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۵,۶۷۹,۰۰۰ ۷,۰۸۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۶,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۷,۷۸۵,۰۰۰ ۰
هتل می فیر در مرکز دیره و نزدیک بسیاری از آثار باستانی و جادبه های گردشگری دبی واقع شده است. پارکینگ رایگان در محل و سرویس ترانسفر به فرودگاه بین المللی دبی نیز در این هتل فراهم می باشد. میهمانان می توانند از امکانات جامع هتل که شامل استخر روباز و باشگاه مجهز می باشد بهره مند شوند. انواع رستوران ها هم در هتل فراهم می باشد. برج ساعت، مرکز خرید الغریر، بندرگاه قدیمی و باشگاه گلف دبی کریک همگی به راحتی از هتل قابل دسترسی می باشند. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرینی است که علاقند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشند.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره می فیر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره می فیر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره می فیر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره می فیر دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
تور های هوایی دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
قوانین مالی و حمل پول در دبی
تور دبی با کشتی
بهترین زمان سفر به دبی
ساخت بزرگترین مجتمع تجاری جهان در دبی ، دبی اسکور
تور دبی از قشم
تور دبی گردش نیم روزی در شهر
حقایقی از دبی | 20 واقعیت جالب در مورد دبی
با بهترین رستوران های استانبول آشنا شوید .

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره می فیر دبی

لطفا منتظر بمانید...