?>

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

St.George Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
الراس، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۱۱,۰۰۰ ۴,۴۶۴,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۵۰۳,۰۰۰ ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۴,۶۱۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۶۸,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۴,۶۳۳,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۵,۰۱۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۱۹,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۱۹,۰۰۰ ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۶۹۳,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۸,۰۰۰ ۵,۰۷۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۹,۰۰۰ ۴,۸۰۳,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۵۸,۰۰۰ ۵,۱۸۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۵,۲۳۲,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۵۱,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۹۵,۰۰۰ ۵,۲۳۲,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۹۵۱,۰۰۰ ۵,۷۴۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۵۷,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۹,۰۰۰ ۵,۸۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۵۷,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۹,۰۰۰ ۵,۸۷۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۶۹,۰۰۰ ۵,۰۰۳,۰۰۰ ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۵۸,۰۰۰ ۵,۳۸۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۷۷,۰۰۰ ۵,۳۸۹,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۲۹,۰۰۰ ۵,۸۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۹۷,۰۰۰ ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۲۰,۰۰۰ ۵,۴۳۲,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۷۲,۰۰۰ ۵,۹۳۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۵۹۰,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۶۱۳,۰۰۰ ۶,۸۸۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۷,۶۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۶۱۳,۰۰۰ ۶,۸۸۱,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۷,۶۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۶۵۳,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۷,۵۳۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۹۶,۰۰۰ ۸,۴۳۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۸۴۸,۰۰۰ ۷,۵۳۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۹۶,۰۰۰ ۸,۴۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۷,۶۳۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۳۲,۰۰۰ ۸,۵۱۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۷,۶۳۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۳۲,۰۰۰ ۸,۵۱۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۷,۶۳۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۳۲,۰۰۰ ۸,۵۱۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۵۵۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۷,۶۷۷,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۷۲,۰۰۰ ۸,۵۵۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۰۹,۰۰۰ ۶,۵۴۳,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۵۹۸,۰۰۰ ۶,۹۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۰۳۹,۰۰۰ ۷,۸۰۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۸,۰۵۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۶۸۵,۰۰۰ ۰
سنت جورج با اتاق های جادار و نمای بی نظیری از دبی امکانات خود را به میهمانان تقدیم می کند. میهمانان می توانند از سرویس اتاق و کافی شاپ 24 ساعته بهره مند شوند. فرودگاه بین المللی دبی هم 10 دقیقه با هتل فاصله دارد. اتاق های هتل سنت جورج با نمای پانورامیک از دبی کریک شامل تهویه مطبوع و مینی بار بوده و میهمانان می توانند از اینترنت رایگان اینجا به مدّت یک ساعت بهره مند شوند. رستوران Tehran By Night و دیسکوی ویژه Top Exclusive در طبقه دهم با نمایی از دبی قدیم و جدید پذیرای میهمانان می باشند. سنت جورج از بازار طلا 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. ایستگاه مترو الراس هم در 150 متری هتل قرار داشته و به مراکز تجاری و سرگرمی دبی متصّل می گردد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سنت جورج دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سنت جورج دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سنت جورج دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
سیتی سنتر الشندغه دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بستن
مترو دبی
تحصیل در مدارس دبی
تور دبی گردش با قایق
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
تور های یکروزه دبی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
یک بندرگاه جدید بین جزیره نخل و دبی مارینا ایجاد شود
نمایشگاه تجهیزات پرداخت دبی 2018 PayExpo MENA
ماهیگیری در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

لطفا منتظر بمانید...