هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی

Sun and Sands Downtown Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی - Sun and Sands Downtown Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۴,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۴,۷۶۷,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۸۱۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۸۶۰,۰۰۰ ۴,۹۹۷,۰۰۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۲ روز مانده رزرو
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۳ روز مانده رزرو
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۴ روز مانده رزرو
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۵ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۱۶۷,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۴,۰۸۱,۰۰۰ ۵,۵۹۷,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۶۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۲۳۴,۰۰۰ ۵,۳۷۱,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۳۱۱,۰۰۰ ۵,۸۲۷,۰۰۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۳۵۱,۰۰۰ ۵,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۱ آذر ۴ شب BB ۴,۳۵۱,۰۰۰ ۵,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۳۵۱,۰۰۰ ۵,۸۶۷,۰۰۰ ۲,۵۴۶,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۵,۵۷۱,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۵۳۲,۰۰۰ ۶,۴۲۸,۰۰۰ ۲,۲۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۵۸۱,۰۰۰ ۶,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
هتل سان اند سنز در خیابان اصلی الرقه در دیره واقع شده است. این هتل استخر بالای پشت بام، 5 رستوران و امکانات متنوّع اسپا، شامل حمّام ترکی ارائه می دهد. وای فای رایگان نیز موجود میباشد. اتاق های مدرن هتل مبلمان با رنگ های روشن دارند و شامل تلویزیون با کانال های ماهواره ای، میز کار بزرگ و حمّام و دستشویی اختصاصی با امکانات هستند. بعضی از اتاق ها بالکن هم در اختیار دارند. نایت کلاب عربی Shahrzad با موزیک زنده و غذاهای عربی در خدمت میهمانان است، درحالیکه کافی شاپ Flavors غذاهای سبک در طول روز سرو می نماید. یک بار در کنار استخر بالای پشت بام هتل وجود دارد که با آبمیوه های انرژی بخش و غذاهای سبک از میهمانان پذیرایی میکند. گزینه های استراحت شامل سونا و سرویس ماساژ می شود. یک باشگاه با آخرین تجهیزات ورزشی هم موجود است. این هتل از فرودگاه بین المللی دبی 5 کیلومتر فاصله دارد. مرکز خرید الغریر و ایستگاه مترو میدان یونیون هم در نزدیکی واقع شده اند. پارکینگ اختصاصی رایگان نیز در محل موجود می باشد. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این منطقه همچنین برای خرید از برندهای مطرحی چون نایک مناسب است.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
راه حلی برای رانندگانی که جریمه پرداخت نشده در دبی دارند
هنگام بازداشت در شهر دبی
اطلاعات گردشگری دبی و نکات مربوط به سفردبی
یافتن کار در دبی
هزینه تاکسی از فرودگاه تا هتل در دبی
قوانین جدیدی برای ویزای ده ساله دبی
سفر دبی با کشتی
امارات اولین پرواز در طولانی ترین مسیر جدید جهان را تکمیل می کند
کنسرت اکسو در دبی 2018
هزینه زندگی در دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 3 ستاره سان اند سندز دانتون دبی

لطفا منتظر بمانید...