هتل سه ستاره سان اند سنز

Sun and Sands Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دیره - خیابان الرقه - خیابان 37ام
+971 4 223 9000
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشتهتل سه ستاره سان اند سنز - Sun and Sands Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۵۱۸,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۵۱۸,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۴,۵۶۷,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴,۷۲۸,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۷۸۸,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۹ روز مانده رزرو
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۷۵۴,۰۰۰ ۴,۸۳۱,۰۰۰ ۲,۶۷۶,۰۰۰ ۱۱ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۷۷۹,۰۰۰ ۵,۲۵۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۳,۸۲۸,۰۰۰ ۵,۳۰۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۵۸,۰۰۰ ۵,۰۳۵,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۹۸۹,۰۰۰ ۵,۴۶۶,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۰۶,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۵,۵۲۶,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۱۴۸,۰۰۰ ۵,۹۹۴,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۱۵۸,۰۰۰ ۵,۲۳۵,۰۰۰ ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
رزرو
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۱۹۷,۰۰۰ ۶,۰۴۳,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۹۸۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده رزرو
با فاصله فقط 3 کیلومتر از فرودگاه بین المللی دبی، هتل سان اند ساز که توسّط Signature Hospitality مدیریت می شود، در منطقه دیره و در نزدیکی برج ساعت، در همسایگی بازار طلا در قلب دبی قرار دارد که آن را تبدیل به مکان ایده آلی برای گردشگران علاقمند به سکونت در مرکز دوبی و نزدکی مراکز خرید و تجاری و فرودگاه ها کرده است. در نایت کلاب Al shahria & Al Shahryar موسیقی زنده با غذاهای عربی ارائه می گردد. نایت کلاب Sawary موسیقی زنده و غذاهای هندی در اختیار دارد، باشگاه آفریقایی موزیک زنده و غذاهای آفریقایی طبخ می کند، در حالیکه کافی شاپ Flavors غذاهای سبک در طول روز سرو می نماید. همچنین یک بار استخر بالای پشت بام هم نوشیدنی ها انرژی بخش و غذاهای سبک تدارک دیده است. امکانات استراحت در هتل سان اند سنز شامل سونا و ماساژ می شود. همچنین یک باشگاه مجهز به وزنه و آخرین تجهیزات روز ورزشی دنیا نیز فراهم می باشد. برای میهمانان و گردشگران، هتل پارکینگ زیرزمین تا سقف 50 خودرو در اختیار دارد. سفر های روزانه برنامه ریزی شده هم به مراکز خرید منتخب و سواحل فراهم می باشد. دیره انتخاب فوق العاده ای برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره سان اند سنز را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره سان اند سنز بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل سه ستاره سان اند سنز 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل سه ستاره سان اند سنز
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
تور هلی کوپتر دبی
8 وبسایت خرید آنلاین برتر در دبی:
ساخت بزرگترین چرخ فلک دنیا در دبی ، عین دبی
تور دبی 90 یا 75 دقیقه ای با قایق
پیام رسان واتس اپ در امارات و سایر کشورهای دنیا در ابتدای 2018 از دسترس خارج شد
اکران فیلم های این هفته دبی
سفر دبی در تابستان
تور دبی : اسکی ، یک روز کامل !
شرکت Jacky in Dubai
کنفرانس و نمایشگاه ساخت بیمارستان و مرکزهای درمانی دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل سه ستاره سان اند سنز

لطفا منتظر بمانید...