هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

Abjar Grand Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
هور العنز روبروی ایستگاه مترو ابوهیل، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
 هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی - Abjar Grand Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۷۷,۰۰۰ ۵,۲۵۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۴,۸۰۷,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۷۷,۰۰۰ ۵,۲۵۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۶۰۴,۰۰۰ ۴,۸۵۶,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۲۶,۰۰۰ ۵,۳۰۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۳,۷۶۵,۰۰۰ ۵,۰۱۷,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۸۷,۰۰۰ ۵,۴۶۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۷ آذر ۲۰ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ آذر ۲۱ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۲۴ آذر ۳ شب BB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۴,۰۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۴۷,۰۰۰ ۵,۵۲۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۷ آذر ۴ شب BB ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۵,۶۴۲,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۲۶۹,۰۰۰ ۶,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آبان ۲۹ آبان ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آبان ۳۰ آبان ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ آذر ۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ آذر ۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ آذر ۸ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ آذر ۹ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ آذر ۱۰ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ آذر ۱۱ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ آذر ۱۲ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ آذر ۱۳ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ آذر ۱۴ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ آذر ۱۵ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ آذر ۱۶ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ آذر ۱۷ آذر ۳ شب BB ۴,۰۱۱,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰ ۲,۷۵۹,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۲۳۳,۰۰۰ ۵,۷۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۳۰ آبان ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۱ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۶ آذر ۴ شب BB ۴,۰۲۱,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۳۱۸,۰۰۰ ۶,۲۸۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۴,۱۸۲,۰۰۰ ۵,۸۵۲,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۷۹,۰۰۰ ۶,۴۴۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۶ آذر ۱۰ آذر ۴ شب BB ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵,۸۹۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۶,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۳ آذر ۱۷ آذر ۴ شب BB ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵,۸۹۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۶,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۰ آذر ۲۴ آذر ۴ شب BB ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵,۸۹۲,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۴,۵۱۹,۰۰۰ ۶,۴۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۴,۲۴۲,۰۰۰ ۵,۹۱۲,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۳۹,۰۰۰ ۶,۵۰۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳ آذر ۸ آذر ۵ شب BB ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۴۷۶,۰۰۰ ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۷۶۱,۰۰۰ ۷,۲۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۴۲۸,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۶ آبان ۱ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آبان ۲ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۶ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۷ آذر ۵ شب BB ۴,۴۳۹,۰۰۰ ۶,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ آذر ۱۰ آذر ۶ شب BB ۵,۰۵۷,۰۰۰ ۷,۵۶۱,۰۰۰ ۲,۵۵۳,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۸,۴۵۲,۰۰۰ ۰
این هتل در 3 کیلومتری مرکز ابوهیل قرار داشته و پیاده روی کوتاهی تا ایستگاه مترو فاصله دارد. استخر روباز و تراس آفتاب به همراه رستوران در این هتل ارائه می گردد. همه امکانات اقامتی هتل ابجار به تهویه مطبوع مجهز بوده و دکوراسیون شیکی دارند. هر سوئیت دارای مینی بار و نشیمن با تلویزیون تخت می باشد. لوازم آرایشی رایگان هم داخل حمّام ها قرار دارد. شما می توانید در رستوران هتل، که بوفه صبحانه و سرویس 24 ساعته اتاق دارد، غذای لذیذی میل نمایید. فرودگاه بین المللی دبی هم 5 دقیقه از هتل ابجار فاصله دارد و سرویس ترانسفر نیز در صورت تقاضا قابل هماهنگی است.
نمایش بیشتر

* هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
IFLY تجربه بی نظیر پرواز
بررسی حقوق مشاغل مختلف در دبی
مسابقه بزرگ شتر سواری به زودی در دبی برگزار می‌شود
یک دانشجو در محوطه دانشگاه مرداک دبی دست به خودکشی زد!
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
گردشگری ابوظبی
شرکت های ساختمانی برتر در دبی
شرکت ماجد الفطیم
درباره ممنوعیت ویزای دبی و قوانین آن بیشتر بدانید (قسمت دوم)

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

جستجو

هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

لطفا منتظر بمانید...