امتیاز مسافران به هتل بزرگ ابجار دبی

امکانات14۷.۱
نظافت و تمیزی14۷.۰
راحتی14۷.۱
ارزش خرید14۷.۳
موقعیت14۷.۹
امتیاز کلی14۷.۲
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل بزرگ ابجار دبی

تصویر 49922 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49917 نمای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49908 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49904 استخر هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49903 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49901 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49897 استخر هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49891 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49889 اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49925 فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49924 لابی هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49923 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49921 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49920 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49919 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49918 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49916 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49915 لابی هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49914 استخر هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49913 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49912 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49911 اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49910 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49909 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49907 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49906 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49905 لابی هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49902 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49900 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49899 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49898 فضای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49896 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49895 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49894 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49893 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49892 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49890 فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی
تصویر 49888 استخر هتل بزرگ ابجار دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

تصاویر اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی

اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی 49889 100اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی 49889اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی 49911 100اتاق جلسات هتل بزرگ ابجار دبی 49911
+2

تصاویر فضای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی

فضای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی 49898 100فضای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی 49898
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی

فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49923 100فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49923فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49921 100فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49921فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49920 100فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49920فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49919 100فضای اتاق های هتل بزرگ ابجار دبی 49919
+21

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49922 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49922فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49908 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49908فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49903 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49903فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49901 100فضای رستورانی و صبحانه هتل بزرگ ابجار دبی 49901
+6

تصاویر لابی هتل بزرگ ابجار دبی

لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49924 100لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49924لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49915 100لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49915لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49905 100لابی هتل بزرگ ابجار دبی 49905
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی

نمای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی 49917 100نمای بیرونی هتل بزرگ ابجار دبی 49917
+1

تصاویر استخر هتل بزرگ ابجار دبی

استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49904 100استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49904استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49897 100استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49897استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49914 100استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49914استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49888 100استخر هتل بزرگ ابجار دبی 49888
+4
نقشه بیسان گشت
دبی هور العنز روبروی ایستگاه مترو ابوهیل، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

 هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

هتل بزرگ ابجار دبی (Abjar Grand Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه دیره - عمربن خطاب دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل بزرگ ابجار دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با فرودگاه بین المللی دبی 4.66 Km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل بزرگ ابجار دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (7.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (6.2 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.3 از 10) است.

این هتل در 3 کیلومتری مرکز ابوهیل قرار داشته و پیاده روی کوتاهی تا ایستگاه مترو فاصله دارد. استخر روباز و تراس آفتاب به همراه رستوران در این هتل ارائه می‌گردد.

همه امکانات اقامتی هتل ابجار به تهویه مطبوع مجهز بوده و دکوراسیون شیکی دارند. هر سوئیت دارای مینی بار و نشیمن با تلویزیون تخت می‌باشد. لوازم آرایشی رایگان هم داخل حمّام‌‌ها قرار دارد.

شما می‌توانید در رستوران هتل، که بوفه صبحانه و سرویس 24 ساعته اتاق دارد، غذای لذیذی میل نمایید.

فرودگاه بین المللی دبی هم 5 دقیقه از هتل ابجار فاصله دارد و سرویس ترانسفر نیز در صورت تقاضا قابل هماهنگی است.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل بزرگ ابجار دبی

فاصله هتل بزرگ ابجار دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

16.2 km ۲۸ دقیقه ۴۴ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
18.3 km ۱۸ دقیقه ۴۹ درهم
6.0 km ۱۱ دقیقه ۲۴ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
9.3 km ۱۳ دقیقه ۳۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل بزرگ ابجار دبی تا سایر اماکن گردشگری

دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۹.۹ km ۱۲ دقیقه ۳۲ درهم
قاب دبی مشاهده مسیر
۹.۹۳ Km ۰ دقیقه ۳۲ درهم
۱۰.۲ km ۱۹ دقیقه ۳۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۱۰.۵ km ۱۸ دقیقه ۳۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل بزرگ ابجار دبی تا مراکز خرید

۴۵.۹۸ Km ۰ دقیقه ۲۱ درهم
۶.۰ km ۱۱ دقیقه ۲۴ درهم
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۶.۴ km ۲۰ دقیقه ۲۵ درهم
۶.۸ km ۱۵ دقیقه ۲۶ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل بزرگ ابجار دبی

ایستگاه أبو هيل (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه ابوبکر (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه النهدة (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل بزرگ ابجار دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل بزرگ ابجار دبی :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

* هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند
منبع : وبسایت بوکینگ ( Abjar Grand Hotel )

نظرات در مورد هتل بزرگ ابجار دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " ما قرار بود برای چهار شب توی این هتل بمونیم، اما بعد از یک شب از اونجا رفتیم. اول اینکه اونا به ما اتاقی دادند که مخصوص افراد سیگاری بود، در حالی که ما از قبل تقاضای یه اتاق بدون سیگار داده بودیم. صبحانه بوفه قرار بود عالی باشه اما وحشتناک بود. اصلا هتل خوبی نبود.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " بهترین جا برای یک اقامت راحت و گرم و نرمه. صبحانه عالی بود و محیط فوق العاده و موقعیت خوبی داشت. به ایستگاه مترو خیلی نزدیکه. محوطه اطراف هتل هم خوبه و نانوایی ها و اغذیه فروشی های خوبی داره. خدمات هم خوب بود و اتاق ها لوکس بودند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱- هتل بزرگ ابجار در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل بزرگ ابجار در منطقه دیره - رقه قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل بزرگ ابجار تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل بزرگ ابجار تا دبی مال ۱۸.۳ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
۳-فاصله هتل بزرگ ابجار تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل بزرگ ابجار تا سیتی سنتر دیره ۶.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
۴-آدرس هتل بزرگ ابجار کجاست؟

پاسخ : هور العنز روبروی ایستگاه مترو ابوهیل، دبی، امارات متحده عربی
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل بزرگ ابجار کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه أبو هيل (خط سبز) - ایستگاه ابوبکر (خط سبز) - ایستگاه النهدة (خط سبز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل بزرگ ابجار دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل بزرگ ابجار دبی

 • فاصله هتل بزرگ ابجار دبی تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا موزه دبی ۱۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۱۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۱۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۱۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۳۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۴۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۴۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۴۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۵ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۵۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۰ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۶۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۶۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۳ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۸۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۶ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۶ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۳۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷۱ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل بزرگ ابجار دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد " هتل 4 ستاره بزرگ ابجار دبی " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ