هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی

City Star Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان صلاح الدین، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۴۱۱,۰۰۰ ۴,۲۷۱,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۷۵,۰۰۰ ۴,۹۸۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۴,۴۹۲,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۹۶,۰۰۰ ۵,۲۰۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۲ آذر ۴ شب BB ۳,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۷,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۷,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۴ آذر ۴ شب BB ۳,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۷,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۱ آذر ۵ آذر ۴ شب BB ۳,۷۵۲,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۷,۰۰۰ ۵,۸۵۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آبان ۱ آذر ۳ شب BB ۳,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۶,۰۰۰ ۵,۳۳۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آبان ۳ آذر ۳ شب BB ۳,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۲۶,۰۰۰ ۵,۳۳۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ آبان ۳ آذر ۴ شب BB ۳,۹۱۳,۰۰۰ ۵,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۹۸,۰۰۰ ۶,۰۱۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آبان ۲ آذر ۳ شب BB ۳,۹۶۶,۰۰۰ ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۵,۵۴۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ آذر ۵ آذر ۳ شب BB ۳,۹۶۶,۰۰۰ ۴,۸۲۶,۰۰۰ ۲,۹۴۴,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۳۳۰,۰۰۰ ۵,۵۴۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۸ آبان ۳ آذر ۵ شب BB ۴,۰۹۲,۰۰۰ ۵,۵۲۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۹,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۹ آبان ۴ آذر ۵ شب BB ۴,۰۹۲,۰۰۰ ۵,۵۲۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۹,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آبان ۵ آذر ۵ شب BB ۴,۰۹۲,۰۰۰ ۵,۵۲۷,۰۰۰ ۲,۳۸۹,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۹۹,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ آذر ۴ آذر ۳ شب BB ۴,۶۴۲,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۰۶,۰۰۰ ۶,۲۱۹,۰۰۰ ۰
با یک پیاده روی کوتاه از ایستگاه مترو صلاح الدین، مراکز خرید مهم دبی و مناطق تجاری، هتل سیتی استار اتاق های مبله و راحتی در کنار گزینه های سرگرمی بین المللی ارائه می دهد. هتل سیتی استار از فرودگاه بین المللی دبی 10 دقیقه فاصله دارد. مکان مناسب هتل اجازه می دهد تا از بسیاری از جاذبه های دبی لذّت ببرید. پذیرش هتل هم 24 ساعته پذیرای درخواست های شما هستند. هر اتاق سیتی استار با دارای دکوراسیون شیکی بوده و از بالاترین استاندارد های راحتی برخوردار می باشد. اتاق ها شامل حمّام مدرن و سیستم الکترونیکی قفل درها هستند. روز خود را با بوفه صبحانه عالی هتل، به عنوان بخشی ازنرخ اتاقتان، آغاز کنید. در غروب، می توانید از سرگرمی های مخصوص و 4 میخانه و کلاب هتل بهره مندشوید.همچنین تعداد زیادی رستوران و بار در نزدیکی هتل قرار گرفته است. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. با در اختیار داشتن برند های مطرحی چون نایک، این منطقه برای خرید مکان ایده آلی به شمار می آید.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
چگونه ورود و خروج حیوانات خانگی به امارات
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
درباره ممنوعیت ویزای دبی و قوانین آن بیشتر بدانید (قسمت دوم)
شرایط و قوانین ویزای امارات متحده عربی
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند
عکس هوایی برج العرب در گوگل بروز شد
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
اجاره خودرو و رانندگی در دبی
10 کاری که نباید در دبی انجام دهید
زندانیان در امارات از این پس می‌توانند با فرزندان خود ویدیو چت داشته باشند

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...