?>

هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی

City Star Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان صلاح الدین، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی - City Star Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۸۵۱,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۲۵۶,۰۰۰ ۴,۰۷۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۰۴,۰۰۰ ۳,۸۵۱,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۲۵۶,۰۰۰ ۴,۰۷۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۷۷,۰۰۰ ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۲۵,۰۰۰ ۴,۲۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۹۷,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۹۷,۰۰۰ ۴,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۱۷,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۱۷,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۵۷,۰۰۰ ۴,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۴۲۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۸۶,۰۰۰ ۴,۴۱۵,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۸۶,۰۰۰ ۴,۴۱۵,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۸۵,۰۰۰ ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۴,۵۶۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۸۵,۰۰۰ ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۴,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۷۵,۰۰۰ ۴,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۳۶۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۴,۸۸۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۶۰۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۸۲۵,۰۰۰ ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۱۸,۰۰۰ ۴,۶۲۸,۰۰۰ ۲,۴۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۶۷,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۳۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۱۵,۰۰۰ ۴,۶۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۷۷۲,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۸۵,۰۰۰ ۵,۵۳۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۵,۶۷۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۰۵,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۱۰,۰۰۰ ۵,۶۷۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۵۰۵,۰۰۰ ۶,۱۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۵۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۵۴۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۱۳۳,۰۰۰ ۶,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۶۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۷,۰۰۰ ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۶,۷۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۷,۰۰۰ ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۶,۷۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۷,۰۰۰ ۶,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۸۶۵,۰۰۰ ۶,۷۵۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۲۷,۰۰۰ ۶,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۲۷,۰۰۰ ۶,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۲۷,۰۰۰ ۶,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۹۰۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۰۷,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۵,۳۵۵,۰۰۰ ۶,۱۶۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۶,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۷۱۵,۰۰۰ ۶,۷۹۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۱ آذر ۱۳۹۷ ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۶۲,۰۰۰ ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۷۵,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۶,۰۷۵,۰۰۰ ۷,۴۲۵,۰۰۰ ۰
با یک پیاده روی کوتاه از ایستگاه مترو صلاح الدین، مراکز خرید مهم دبی و مناطق تجاری، هتل سیتی استار اتاق های مبله و راحتی در کنار گزینه های سرگرمی بین المللی ارائه می دهد. هتل سیتی استار از فرودگاه بین المللی دبی 10 دقیقه فاصله دارد. مکان مناسب هتل اجازه می دهد تا از بسیاری از جاذبه های دبی لذّت ببرید. پذیرش هتل هم 24 ساعته پذیرای درخواست های شما هستند. هر اتاق سیتی استار با دارای دکوراسیون شیکی بوده و از بالاترین استاندارد های راحتی برخوردار می باشد. اتاق ها شامل حمّام مدرن و سیستم الکترونیکی قفل درها هستند. روز خود را با بوفه صبحانه عالی هتل، به عنوان بخشی ازنرخ اتاقتان، آغاز کنید. در غروب، می توانید از سرگرمی های مخصوص و 4 میخانه و کلاب هتل بهره مندشوید.همچنین تعداد زیادی رستوران و بار در نزدیکی هتل قرار گرفته است. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. با در اختیار داشتن برند های مطرحی چون نایک، این منطقه برای خرید مکان ایده آلی به شمار می آید.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
هزینه زندگی در دبی
نمایشگاه طلا و جواهر ویچنزا دبی 2018 VICENZAORO
سوغات دبی | 10 مورد از سوغاتی ها و هدایایی که حتما باید از دبی بخرید
برنامه حذف پنجره از هواپیماهای امارات
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
تور هلی کوپتر دبی
هزینه تاکسی از فرودگاه تا هتل در دبی
هواپیمایی امارات طولانی ترین مسیر بدون توقف جهان، بین دبی و پاناما سیتی را پرواز می کند
چگونه ورود و خروج حیوانات خانگی به امارات

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره سیتی استار هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...